Avatar

Opublikowany

włączony

Poniewa? kryptowaluty wci?? zyskuj? na popularno?ci na ca?ym ?wiecie, rozwój BeeTR oznacza nadej?cie pierwszej cyfrowej waluty i platformy transakcyjnej opartej na blockchain w arkadach.

BeeTR to przysz?o?ciowa platforma wymiany kryptowalut, której celem jest dostarczanie najbardziej godnych zaufania us?ug zarz?dzania aktywami cyfrowymi w prosty, wydajny i bezpieczny sposób.

<<Kup BeeTR >>

O BeeTR

BeeTR to przysz?o?ciowa platforma wymiany kryptowalut, której celem jest dostarczanie najbardziej godnych zaufania us?ug zarz?dzania aktywami cyfrowymi w prosty, wydajny i bezpieczny sposób.

Niektóre z kluczowych funkcji po??czonych w BeeTR obejmuj? portfel walut arytmetycznych, s?u??cy do przechowywania, uzyskiwania i wysy?ania walut cyfrowych mi?dzy u?ytkownikami w czasie rzeczywistym, dzi?ki czemu u?ytkownicy mog? przyspieszy? wymian? informacji podczas transakcji walutowych.

Co ciekawe, klient mo?e teraz handlowa? mi?dzy ankietami witryn a monetami kryptograficznymi, aby korzysta? z ankiet, jednocze?nie utrzymuj?c je przy ?yciu przez d?ugi czas, a jednocze?nie w?a?ciciele ankiet mog? zarabia? ca?kiem sporo na wymianie.

<<Kup BeeTR >>

Co to jest BeeTR [BTR]?

BeeTR, obecnie najbardziej pr??na spo?eczno?? cyfrowych walut i kryptowalut w Azji, rozpozna? siebie jako centrum dowodowe i gie?dowe dla akcjonariuszy, handlowców, entuzjastów i ekspertów; nieprofesjonali?ci i profesjonali?ci mogli wymienia? si? pomys?ami, informacjami i transakcjami za po?rednictwem swojej sieci. Poniewa? zespó? planuje rozszerzy? dzia?alno?? poza Azj?, BeeTR chce przyci?gn?? wi?ksz? liczb? u?ytkowników z innych republik, którzy skutecznie interesuj? si? kryptowalutami i technologi? blockchain.

Platforma zapewnia dost?p do prywatnego ?a?cucha bloków dla firm na podstawie umowy Proof-of-Authority, aby regulowa? klientów w zakresie ?atwych p?atno?ci za us?ugi chmurowe klasy korporacyjnej podczas sk?adania prywatnych tras. Poza tym mo?na skorzysta? z publicznych funkcji blockchain, które anga?uj? procedury delegowanego dowodu stawki.

Wszystkie skarbce tokenów b?d? obs?ugiwa? token BeeTR dzi?ki strukturze op?at, która jest dost?pna na oficjalnej stronie internetowej.

<<Kup BeeTR >>

Kto jest za?o?ycielem BeeTR [BTR]?

Curis Wang jest za?o?ycielem i dyrektorem generalnym BeeTR i zarejestrowany w Singapurze w 2018 r. BeeTR oferuje ogólno?wiatowe us?ugi inwestorom w kryptowaluty z biurami na ca?ym ?wiecie. Kadra zarz?dzaj?ca Capital One oraz eksperci ds. bezpiecze?stwa witryn internetowych reprezentuj? szczyt swoich zawodów na poziomie mi?dzynarodowym. Ponadto posiada biura w Stanach Zjednoczonych, Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Udost?pniamy nasz? zbiorow? wiedz?, do?wiadczenie i globaln? sie? naszym u?ytkownikom, jednocze?nie rozwijaj?c wielopoziomow? struktur? klastrow?; zimny portfel z systemem bezpiecze?stwa.

<<Kup BeeTR >>

Co sprawia, ?e BeeTR jest wyj?tkowy?

Posiada ocen? Multi-signature cold wallet B od strony trzeciej, gdzie transakcje kart? kredytow? i przelewem s? obs?ugiwane z bardzo niskimi op?atami i obs?ug? wielu walut. Co wi?cej, zosta? rekomendowany przez gie?d? Ripple Top 5 wed?ug wolumenu obrotu XRP

Aby zwi?kszy? bezpiecze?stwo naszych u?ytkowników handluj?cych aplikacjami mobilnymi, w tej wersji systemu iOS dodano równie? weryfikacj? dwuetapow? Google. Funkcja zosta?a wcze?niej dodana do aplikacji BTR na Androida.

<<Kup BeeTR >>

Gdzie mo?na kupi? BeeTR [BTR]?

Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? BTR Coin, Bitrue jest obecnie najbardziej aktywn? gie?d?.

BeeTR nie oferuje op?aty za og?oszenie wraz z bardzo selektywnym i powa?nym procesem weryfikacji. Chocia? jest stosunkowo nowy, jest wspierany przez silne spo?eczno?ci i szybko staje si? platform? kompleksowej obs?ugi dla traderów kryptowalut na ca?ym ?wiecie dzi?ki najnowszemu dodatkowi zakupu fiat.

<<Kup BeeTR >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co to jest obstawianie?

Stakowanie to zdeponowanie tokenów w inteligentnym kontrakcie i pozostawienie ich tam w zamian za nagrody.

Czy moje tokeny nadal otrzymuj? nagrody/refleksje/redystrybucje po obstawieniu?

Tak, ró?ne skarbce mog? oblicza? te nagrody na ró?ne sposoby, ale Twoje nagrody s? przesy?ane do umowy skarbca i s? rozdzielane do postawionego salda z ka?d? aktualizacj?.

<<Kup BeeTR >>

BeeTR Oficjalna strona internetowa – https://www.bitrue.com/

BeeTR Twitter - https://twitter.com/BitrueOfficial
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne