Avatar

Opublikowany

włączony

Beethoven X to waluta, która zosta?a uprzemys?owiona, aby zast?pi? dolary handlowe w tradycyjnych systemach barterowych. Wraz z rozwojem „gospodarki wspó?dzielenia” rozwija si? tak?e zdecentralizowany rynek. Beethoven X ma na celu zmian? sposobu, w jaki handlujemy w bran?y muzycznej.

Beethoven X to pierwsza znacz?ca próba cyfryzacji i usprawnienia procesu organizacji muzyki od narodzin kultury ?ycia nocnego. Dzi?ki temu podej?ciu BEETS ma na celu po??czenie trzech kluczowych graczy w wydarzeniach muzycznych: w?a?cicieli lokali, wykonawców i fanów. Innowacyjne rozwi?zanie zostanie wsparte BEETS – uniwersalnym tokenem kryptowaluty dla bran?y muzycznej

<<Kup Beethovena X >>

O Beethovenie X

Beethoven X opiera si? na solidnych podstawach, jakie po?o?y? zespó? Balancer, tworz?c zautomatyzowanego mened?era portfela, dostawc? p?ynno?ci i czujnik cen. To stawia na g?owie poj?cie funduszu indeksowego: zamiast p?aci? dyrektorom portfela op?aty za zrównowa?enie portfela, pobierasz op?aty od handlowców, którzy równowa?? Twój portfel, ?ledz?c otwarcia arbitra?owe. Oferuje funkcje umo?liwiaj?ce obni?enie kosztów gazu, zwi?kszenie wydajno?ci kapita?u, odblokowanie arbitra?u przy zerowym kapitale pocz?tkowym i otwarcie drzwi do niestandardowych AMM.

Beethoven X ma sprawi?, ?e kupowanie i sprzeda? oraz handel wymienny b?d? przyjemn? praktyk?, a tak?e zniesie ból zwi?zany z handlem w kwestiach, takich jak zamykanie sp?tanych transakcji i wysy?ka towarów, z dala od niedo?wiadczonego handlowca – przeci?tnego u?ytkownika i przeniesienie ci??aru na do?wiadczonego i do?wiadczonych traderów, z zach?tami dla obu.

<<Kup Beethovena X >>

Co to jest Beethoven X [BURAKI]?

Beethoven X wykorzystuje po??czenie najnowocze?niejszych i sprawdzonych w boju technologii, aby zapewni? doskona?? wydajno?? i elastyczno?? w ka?dej cz??ci swojego ekosystemu. BEETS zostanie wdro?ony jako standardowy token ERC20 w sieci blockchain Ethereum. Podobnie inne inteligentne kontrakty niezb?dne do dzia?ania Beethovena X zostan? wdro?one w Ethereum i b?d? cieszy? si? pe?nym bezpiecze?stwem jego blockchainu.

Niew?tpliwie kluczem jest tutaj jak naj?atwiejsze rozpocz?cie pracy z kryptowalutami i skorzystanie z zabawnego podej?cia, aby nowi u?ytkownicy zacz?li bez wszystkich zwyk?ych k?opotów, a nast?pnie poinstruowali ich, aby odpowiedzialnie obchodzili si? z kryptowalutami.

<<Kup Beethovena X >>

Kto jest za?o?ycielem Beethovena X [BURAKI]?

Zespó? ekspertów programistów Beethovena ??czy w sobie pasj? do handlu kryptowalutami, technologi? oraz udokumentowane osi?gni?cia w finansach, rozwoju i marketingu. Jest to sie? kryptowalutowa typu open source typu peer-to-peer.

Zespó? Beethovena X ma stworzy? nowy system handlu poprzez nowe miejsca pracy dla oszcz?dno?ci opartej na informacjach i pomóc oderwa? si? od obecnego systemu pieni?dza opartego na d?ugu.

<<Kup Beethovena X >>

Co sprawia, ?e Beethoven X jest wyj?tkowy?

Tokeny Beethovena X u?ytkownika s? równie? kluczami do skarbca Beethovena X lub umowy dywidendowej. Mówi?c najpro?ciej, otrzymuj?c transfer tokenów BEETS od innego posiadacza, otrzymuje si? równie? mechanicznie identyczn? liczb? tokenów Dividend Tracker

W rezultacie protokó? Beethoven X dzia?a na sprz?cie o niskim poborze mocy, dzi?ki czemu jest lekk?, praktyczn? i zdecentralizowan? kryptowalut? do codziennego u?ytku.

Ponadto Beethoven X zapewnia pomoc rozwojow? dla przysz?ych akcjonariuszy, aby zach?ci? ich do dzia?ania i czerpa? korzy?ci dzi?ki monetom BEETS.

<<Kup Beethovena X >>

Gdzie mo?na kupi? Beethovena X [BURAKI]?

Odwied? oficjaln? stron? Beethovena X, gdzie na górze znajdziesz panel wymiany. Je?li chcesz kupi? lub sprzeda? Beethovena X, Paintswap jest obecnie najbardziej aktywn? gie?d?. Ma najszybszy wska?nik transakcji rejestrowanych na sekund?, gdzie niekwestionowane serwery s? odpowiedzialne za Twoje efektywne transakcje.

<<Kup Beethovena X >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co si? stanie, je?li sprzedam BURAKI przed ??daniem zwrotu?

Je?li posiadacz zdecyduje si? sprzeda? wszystkie swoje tokeny Beethovena i zrobi to bez zg?aszania swoich odbi? ETH - BURAKI pozostan? dla niego dost?pne za po?rednictwem swojego portfela przez 3 miesi?ce, pocz?wszy od dok?adnej minuty zbycia.

<<Kup Beethovena X >>

Beethoven X Oficjalna strona internetowa – https://www.beets.fi/

Beethoven X na Twitterze – https://twitter.com/beethoven_x

Beethoven X Medium – https://beethovenxio.medium.com/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne