Avatar

Opublikowany

włączony

Beer Money to ekosystem kryptowalut, który obs?uguje wiele platform generuj?cych przychody. Maj?c na uwadze skalowalno?? i u?yteczno??, Beer Money z czasem ustanowi te platformy, aby skierowa? cz??? przychodów uzyskanych na ka?dej platformie do non-profitowej cz??ci projektu.

Opinia publiczna kryptowaluty pozostaje bardzo negatywna. Wi?kszo?? ludzi postrzega j? jako miejsce docelowe dla oszustów, hakerów i spekulantów. Gdzie jest pewne, ?e stracisz pieni?dze. ?wiat potrzebuje kryptowaluty z wizj?, celem, jasnym planem na przysz?o?? i narz?dziem, które b?dzie mia?o wp?yw na rzeczywisty ?wiat. Co najwa?niejsze, misj? Beer Money jest dzielenie si? namacalnym, pozytywnym wp?ywem, jaki kryptowaluta mo?e mie? na nasze spo?eczno?ci.

<<Kup Piwo Pieni?dze>>

O pieni?dzach piwnych

BEER to nowy token na BSC, który zapewnia 12-22% redystrybucj? w najgor?tszej kryptowalucie ?wiata: Ethereum. Robi to na BSC, aby unikn?? horrendalnych op?at za gaz w sieci ETH

PIWO to nie tylko grabie? Ethereum: ma na celu zbudowanie wspólnoty, a docelowo w?asnej piwnej marki, pubów – piwnego imperium. P?acenie PIWEM to ostateczna sprawa.

Kupuj?c PIWO, zrelaksuj si? i trzymaj Ethereum. Kup wi?cej, aby zobaczy?, jak tworzy w?asne imperium piwa.

<<Kup Piwo Pieni?dze>>

Czym s? Piwne Pieni?dze [PIWO]?

Podstawowym zastosowaniem monety Piwne Pieni?dze b?dzie szeroka gama inicjatyw charytatywnych. Zaczynaj?c od ma?ych spo?eczno?ci lokalnych i rozwijaj?c si? z czasem w mi?dzynarodow? organizacj?, Beer Money skoncentruje si? na robieniu wp?ywowych prac na ca?ym ?wiecie. Budowanie lepszego ?wiata poprzez blockchain

Piwo Pieni?dze zapewni? kryptowalutowi ?wiat?o przewodnie; przypomnienie, dlaczego w pierwszej kolejno?ci wszystkich nas poci?gn??a ta nowa technologia. Technologia Blockchain jest rewolucyjna i zmienia rynki finansowe. Ale by? czas, kiedy by?o fajnie, kiedy spo?eczno?ci kwit?y, a przyja?nie budowano na kilometrach kabla ?wiat?owodowego.

Je?li jeste? programist? z ?wietnym pomys?em, zespó? Beer Money ch?tnie si? z Tob? skontaktuje. Inkubator Piwnych Pieni?dzy zosta? stworzony, aby umo?liwi? utalentowanym programistom z doskona?ym pomys?em wykorzystanie naszego ekosystemu, zespo?u, zasobów i spo?eczno?ci do przekszta?cenia swojego pomys?u w odnosz?c? sukcesy platform?.

<<Kup Piwo Pieni?dze>>

Kto jest za?o?ycielem Piwnych Pieni?dzy [PIWO]?

Browar rzemie?lniczy Crypto opracowa? token BEER, który by? znany jako fiskalna technologia blockchain, w której zanurzone s? pule NFT dla ciekawskich poszukiwaczy, którzy chc? pozwoli? sobie na handel kryptowalutami i odnie?? sukces w osi?ganiu wielkiej lukratywno?ci.

Beer Money b?dzie podium, które pomo?e naszej spo?eczno?ci osi?gn?? wolno?? finansow? i sta? si? cz??ci? prawdziwie innowacyjnej misji.

<<Kup Piwo Pieni?dze>>

Co sprawia, ?e pieni?dze z piwa s? wyj?tkowe?

Z ka?dej transakcji 12% trafia do redystrybucji ETH, 2% trafia do portfela piwa, a 1% do portfela deweloperów. Aby kupi?, potrzebujesz co najmniej 15% po?lizgu. Co wi?cej, loteria i portfel akcji b?d? wielokrotnie nagradza? kupuj?cego w spo?eczno?ci i aktywist? spo?eczno?ci w powi?zanym ETH

<<Kup Piwo Pieni?dze>>

Gdzie mo?na kupi? pieni?dze na piwo [PIWO]?

Je?li chcesz handlowa? PIWEM, mo?esz odwiedzi? oficjaln? stron? internetow?, aby uzyska? dost?p do aplikacji i odpowiednio zrozumie? funkcje. Je?li chcesz kupi? tokeny BEER, obecnie najbardziej znan? gie?d? jest PanCakeSwap i Beerswap.

<<Kup Piwo Pieni?dze>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? piwo za gotówk??

Wed?ug Beer Money nie mo?na handlowa? monetami za pomoc? waluty fiducjarnej, u?ywaj?c karty debetowej lub kredytowej do wykonywania jakichkolwiek transakcji. Poza tym zapewnia ?atwe wyp?aty, które mo?na przela? na lokalne konto bankowe.

Czy wolno zajmowa? si? PIWEM w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie dost?pn? stref? dost?pno?ci kryptowalut.

<<Kup Piwo Pieni?dze>>

Oficjalna strona internetowa Piwnych Pieni?dzy – https://beer-money.io/en/

Piwo Pieni?dze na Twitterze – https://twitter.com/BeerMoneyComp


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne