Avatar

Opublikowany

włączony

Beer Inu to ekosystem kryptowalut, który obs?uguje wiele platform generuj?cych przychody. Maj?c na uwadze skalowalno?? i u?yteczno??, Beer Inu z czasem ustanowi te platformy, aby skierowa? cz??? przychodów uzyskanych na ka?dej platformie do organizacji non-profit projektu.

Publiczna percepcja kryptowaluty pozostaje bardzo negatywna. Wi?kszo?? ludzi postrzega j? jako miejsce docelowe dla oszustów, hakerów i spekulantów. Gdzie jest pewne, ?e stracisz pieni?dze. ?wiat potrzebuje kryptowaluty z wizj?, celem, jasnym planem na przysz?o?? i narz?dziem, które b?dzie mia?o wp?yw na rzeczywisty ?wiat. Co najwa?niejsze, misj? Beer Inu jest dzielenie si? namacalnym, pozytywnym wp?ywem, jaki kryptowaluta mo?e mie? na nasze spo?eczno?ci.

<<Kup piwo Inu>>

O piwie Inu

BEER to nowy token na BSC, który zapewnia 12-22% redystrybucj? w najgor?tszej kryptowalucie ?wiata: Ethereum. Robi to na BSC, aby unikn?? horrendalnych op?at za gaz w sieci ETH

PIWO to nie tylko grabie? Ethereum: ma na celu zbudowanie wspólnoty, a docelowo w?asnej piwnej marki, pubów – piwnego imperium. P?acenie PIWEM to ostateczna sprawa.

Kupuj?c PIWO, zrelaksuj si? i trzymaj Ethereum. Kup wi?cej, aby zobaczy?, jak tworzy w?asne imperium piwa.

<<Kup piwo Inu>>

Co to jest Beer Inu [PIWO]?

Podstawowym zastosowaniem monety Beer Inu b?dzie szeroka gama inicjatyw charytatywnych. Zaczynaj?c od ma?ych spo?eczno?ci lokalnych i rozwijaj?c si? z czasem w mi?dzynarodow? organizacj?, Beer Inu skoncentruje si? na robieniu wp?ywowych prac na ca?ym ?wiecie. Budowanie lepszego ?wiata poprzez blockchain

Beer Inu zapewni kryptowalutowi ?wiat?o przewodnie; przypomnienie, dlaczego w pierwszej kolejno?ci wszystkich nas poci?gn??a ta nowa technologia. Technologia Blockchain jest rewolucyjna i zmienia rynki finansowe. Ale by? czas, kiedy by?o fajnie, kiedy spo?eczno?ci kwit?y, a przyja?nie budowano na kilometrach kabla ?wiat?owodowego.

Je?li jeste? programist? z ?wietnym pomys?em, zespó? Beer Inu ch?tnie si? z Tob? skontaktuje. Inkubator Beer Inu zosta? stworzony, aby umo?liwi? utalentowanym programistom, którzy maj? ?wietny pomys?, wykorzystanie naszego ekosystemu, zespo?u, zasobów i spo?eczno?ci do przekszta?cenia swojego pomys?u w odnosz?c? sukcesy platform?.

<<Kup piwo Inu>>

Kto jest za?o?ycielem Beer Inu [PIWO]?

Bier Hund jest dyrektorem generalnym i za?o?ycielem Beer Inu, który pracuje z kilkoma technologiami blockchain, dzi?ki czemu tworzy pul? NFT dla ciekawskich poszukiwaczy, którzy chc? pozwoli? sobie na handel kryptowalutami i odnie?? sukces.

Beer Inu b?dzie podium, które pomo?e naszej spo?eczno?ci osi?gn?? wolno?? finansow? i sta? si? cz??ci? prawdziwie innowacyjnej misji.

<<Kup piwo Inu>>

Co sprawia, ?e piwo Inu jest wyj?tkowe?

Z ka?dej transakcji 12% trafia do redystrybucji ETH, 2% trafia do portfela piwa, a 1% do portfela deweloperów. Aby kupi?, potrzebujesz co najmniej 15% po?lizgu. Co wi?cej, loteria i portfel akcji b?d? wielokrotnie nagradza? kupuj?cego w spo?eczno?ci i aktywist? spo?eczno?ci w powi?zanym ETH

<<Kup piwo Inu>>

Gdzie mo?na kupi? piwo Inu [PIWO]?

Je?li chcesz handlowa? PIWEM, mo?esz odwiedzi? oficjaln? stron? internetow?, aby uzyska? dost?p do aplikacji i odpowiednio zrozumie? funkcje. Je?li chcesz kupi? tokeny BEER, obecnie najbardziej znan? gie?d? jest PanCakeSwap i Beerswap.

<<Kup piwo Inu>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? Beer Inu Inu za gotówk??

Wed?ug Beer Inu nie mo?na handlowa? monetami za pomoc? waluty fiducjarnej, u?ywaj?c karty debetowej lub kredytowej do wykonywania jakichkolwiek transakcji. Poza tym zapewnia ?atwe wyp?aty, które mo?na przela? na lokalne konto bankowe.

Czy wolno zajmowa? si? PIWEM w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie dost?pn? stref? dost?pno?ci kryptowalut.

<<Kup piwo Inu>>

Oficjalna strona Beer Inu – https://www.beer-inu.com

Piwo Inu na Twitterze – https://twitter.com/beerinuofficial
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne