Avatar

Opublikowany

włączony

Beefy Finance to zdecentralizowana platforma Multi-Chain Yield Optimizer, która pozwala u?ytkownikom zarabia? sk?adane odsetki od swoich zasobów kryptowalut.

Dzi?ki zestawowi strategii inwestycyjnych zabezpieczonych i egzekwowanych przez inteligentne kontrakty, Beefy Finance automatycznie maksymalizuje korzy?ci dla u?ytkowników z ró?nych puli p?ynno?ci (LP), projektów zautomatyzowanego tworzenia rynku (AMM) i? innych mo?liwo?ci uprawowych? w ekosystemie DeFi.

<<Kup Beefy.Finance>>

O Beefy.Finance

Beefy Finance to projekt Decentralized Finance (DeFi) Yield Optimizer, który pozwala u?ytkownikom tworzy? wi?cej krypto za pomoc? krypto. Aplikacje DeFi s? wyj?tkowe w tym sensie, ?e s? pozbawione uprawnie? i zaufania, co oznacza, ?e ka?dy, kto ma obs?ugiwany portfel, mo?e z nimi wchodzi? w interakcje bez potrzeby korzystania z zaufanych po?redników. Beefy Finance zaspokaja swoich u?ytkowników, u?atwiaj?c uzyskanie zysku z kapita?u kryptograficznego w bezpieczny i zdecentralizowany sposób. Poprzez zestaw inteligentnych kontraktów i kilka strategii inwestycyjnych,

Beefy Finance automatycznie maksymalizuje nagrody dla u?ytkowników z ró?nych pul p?ynno?ci (LP), zautomatyzowanych projektów tworzenia rynku (AMM) i innych mo?liwo?ci uprawy plonów w ekosystemie DeFi. Daje to ogromn? przewag? nad prób? zrobienia tego r?cznie. Podkr?? te plony!

Gdy rozpocz??a si? wymiana recenzji stron internetowych, osoby fizyczne koncentruj? si? obecnie na kupowaniu i sprzedawaniu swoich nieruchomo?ci, niektórzy z nich wykorzystali administratorów oceniaj?cych, aby wydoby? z rynku najnowszy przegl?d stron internetowych, zamiast pozwoli? im udusi? si? pod g?ówn? cz??ci? informacji na temat sie?.

<<Kup Beefy.Finance>>

Co to jest Beefy.Finance [BIFI]?

Tokeny $BIFI to udzia?y w przychodach „kwalifikuj?ce si? do dywidendy” w Beefy Finance, dzi?ki którym posiadacze uzyskuj? zyski generowane przez Beefy Finance i s? uprawnieni do g?osowania nad wa?nymi decyzjami platformy.

W przypadku wszystkich skarbców wdro?onych w ka?dym ?a?cuchu bloków, Beefy Finance ma swój podstawowy token zarz?dzania $BIFI. Przychody z platformy s? generowane z niewielkiego procentu wszystkich zysków skarbca i s? rozdzielane z powrotem do tych, którzy stawiaj? $BIFI.

Mechanika dzielenia si? przychodami oznacza, ?e mo?esz postawi? $ BIFI, aby zarobi? wi?cej $ BIFI w skarbcu BIFI Maxi lub zarobi? $ ETH, $ BNB, $ FTM, $ MATIC, $ AVAX, $ HT, $ ONE, $ CELO lub $ MOVR w rodzimych pulach tyczenia.

<<Kup Beefy.Finance>>

Kto jest za?o?ycielem Beefy.Finance [BIFI]?

Za?o?yciel wraz z zespo?em Beefy Finance ma by? anonimowy, poniewa? wierzy, ?e wiarygodne ?ród?o jest znacznie wymagane ni? ujawnianie to?samo?ci. Jak twierdzi zespó?: „Apelujemy, aby ka?dy, kto ma obawy, ?e anonimowo?? zmniejsza wiarygodno??, do??czy? do naszej spo?eczno?ci Discord (link) i mia? poczucie si?y i g??bi projektu z pierwszej r?ki”.

Aby zagwarantowa? satysfakcjonuj?ce us?ugi szanowanym klientom, podobno by? niez?omny w swojej misji, wizji i przejrzysto?ci, jednocze?nie rozwijaj?c jasne i najnowsze implikacje dla zainteresowanej osoby.

<<Kup Beefy.Finance>>

Co sprawia, ?e Beefy.Finance jest wyj?tkowy?

Beefy.Finance w du?ej mierze rozdziela przychody z platformy z powrotem do tych, którzy stawiaj? $BIFI. Z $ BIFI, zasadniczo posiadasz udzia? „spó?ki” kwalifikuj?cy si? do dywidendy. Ponadto Beefy Finance zatrudnia ponad 10 programistów inteligentnych kontraktów, którzy dok?adnie testuj? i przegl?daj? nasze skarbce, strategie inwestycyjne, nowe platformy i inteligentne kontrakty przed udost?pnieniem ich opinii publicznej. Beefy aktywnie zach?ca równie? programistów do udzia?u i zaanga?owania, aby Beefy Finance sta? si? jeszcze lepszym produktem.

<<Kup Beefy.Finance>>

Gdzie mo?na kupi? Beefy.Finance [BIFI]?

Poda? $ BIFI jest ograniczona do 80 000 tokenów i jest dost?pna na najlepszych zdecentralizowanych gie?dach, takich jak Binance, 1inchexchange i PanCakeSwap.

Poza tym BIFI mo?e by? u?ywany do dzielenia si? warto?ci? opublikowanych ankiet na stronie. Mimo to token BIFI jest zdecydowany ponownie wykorzysta? zaleg?e ankiety, zapewniaj?c u?ytkownikom perspektyw? kupna i sprzeda?y.

<<Kup Beefy.Finance>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?esz kupi? BIFI za gotówk??

Wed?ug BIFI nie mo?na kupowa? NFT za pomoc? waluty fiducjarnej za pomoc? karty debetowej lub kredytowej w celu realizacji jakiejkolwiek transakcji. U?atwia równie? transakcje, które mo?na zasili? lokalnym kontem bankowym.

Czy wolno zajmowa? si? BIFI w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie dost?pn? stref? dost?pno?ci kryptowalut.

<<Kup Beefy.Finance>>

Oficjalna strona Beefy.Finance – https://www.beefy.finance/

Beefy.Finance Twitter - https://twitter.com/beefyfinance 


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne