Avatar

Opublikowany

włączony

BeeCoin to najnowszy projekt zespo?u Protocol. Jest to zdecentralizowana platforma, która umo?liwia tokenom dodawanie funkcji Defi do ich projektu. Sk?ada si? z trzech cz??ci: tokena narz?dziowego, aplikacji sieciowej repozytorium i aplikacji sieciowej oddzwaniania do zarz?dzania.

Ta platforma ma pokrewne kana?y, je?li jest to witryna e-commerce lub forex, oferuje absolutne rozwi?zania dla osób, które szukaj? jednocze?nie niezawodno?ci i dochodowo?ci. Zosta? opracowany przez zespó? BeeCoin i opisuje zdecentralizowan? technologi? kontroli p?ynno?ci inteligentnych aktywów w oparciu o protokó? Proof-of-Asset.

<<Kup BeeCoin >>

O BeeCoin

BeeCoin to organizacja, która ??czy cz?onków rynków finansowych w celu budowania spo?eczno?ci i stosuje protokó? Proof-of-Asset, który pozwala cz?onkom spo?eczno?ci czerpa? korzy?ci z wzajemnego wykorzystywania aktywów.

Produktem BEEX jest Proof-of-Asset Protocol, który rozwi?zuje kwesti? p?ynno?ci aktywów niepodlegaj?cych wymianie. Proof-of-Asset oznacza, ?e token wydany w ramach protoko?u jest zabezpieczony aktywem. Know-how BeeCoin to protokó? Proof-of-Asset, b?d?cy w duchu po??czeniem technologii BaaS (Bank-as-a-Service) i blockchain.

Osza?amiaj?co odpowied? jest oczywista: wykorzystaj technologi? i infrastruktur? kluczowych projektów w zdecentralizowanej gospodarce, w tym wykorzystuj?cych protokó? open source. Protokó? BeeCoin Proof-of-Asset jest w?a?nie takim rozwi?zaniem.

<<Kup BeeCoin >>

Co to jest BeeCoin [BEE]?

BeeCoin oferuje tokenom platform? Defi-as-a-Service, pozwalaj?c? im dodawa? funkcje, takie jak zak?ady, auto-buyback i rozproszone zarz?dzanie. jest cz??ci? Protocol Ecosystem, czyli systemu narz?dzi i tokenów Defi, który zapewnia wzrost posiadaczom, jednocze?nie wspieraj?c organizacje charytatywne na ca?ym ?wiecie. Pozwala spo?ecze?stwu g?osowa? na darowizny na cele charytatywne, prowadz?c jednocze?nie chroniony, doceniaj?cy magazyn bogactwa dla naszych posiadaczy z wyra?nymi przypadkami u?ycia.

Je?li chodzi o tworzenie nowej gospodarki, BeeCoin widzi rozwi?zanie dla realnego finansowania biznesu w oddzieleniu projektów technologicznych i infrastrukturalnych od projektów na arenie handlu, dzia?alno?ci operacyjnej i aktywów produkcyjnych. Projekty technologiczne i infrastrukturalne, które mog? pomóc zdecentralizowanej gospodarce dojrzewa? i sta? si? wi?kszymi, wygodniejszymi, a tak?e rozszerza? zwyczaj technologii na ca?ym ?wiecie, mog? otrzyma? finansowanie za po?rednictwem ICO.

<<Kup BeeCoin >>

Kto jest za?o?ycielem BeeCoin [BEE]?

BeeCoin [BEE] to natywna kryptowaluta wydana przez BEEX, w której do?wiadczeni programi?ci rozpieszczali si?, aby zapewni? renomowan? platform? dla poszukiwaczy kryptowalut i najwyra?niej udowodniono, ?e jest to w?a?ciwe ?ród?o przechowywania Twoich finansów w BEE.

<<Kup BeeCoin >>

Co sprawia, ?e BeeCoin jest wyj?tkowy?

Platforma tyczenia BeeCoin Defi pozwala nam dodawa? skarbce tyczenia dla dowolnego tokena. Te skarbce dodadz? wiele funkcji do istniej?cych tokenów, takich jak blokowanie czasu z nagrodami skalowania, wsparcie dla odbicia/redystrybucji podczas stakowania, opcjonalne wp?ywy na cele charytatywne lub portfel spalania i nie tylko!

Bierzemy aktywa klienta, g?ównie na rynku finansowym, tokenizujemy je, a nast?pnie nie czekaj?c na osi?gni?cie przez asortyment masy krytycznej, zamieniamy to aktywo na walut? dla banku. Mo?na to sobie wyobrazi? poprzez utworzenie jednej puli podobnych aktywów (np. puli banków), tworz?c w ten sposób rynek, na którym banki czerpi? korzy?ci z p?ynno?ci, a inwestorzy z przewidywalnego i przejrzystego przep?ywu ?rodków pieni??nych.

Co wi?cej, samodzielne zbudowanie systemu obstawiania jest kosztowne i czasoch?onne. Nasze skarbce oszcz?dz? Ci ca?ej ci??kiej pracy, pozwalaj?c Ci skupi? si? na innych aspektach Twojego projektu.

<<Kup BeeCoin >>

Gdzie mo?na kupi? BeeCoin [BEE]?

Je?li chcesz kupi? BeeCoin, najbardziej aktywn? i zalecan? gie?d? do wymiany tokenów BEE jest ETOROX.

W szczególno?ci BeeCoin pokona? ponad 50 000 osób i firm, aby zabezpieczy? pierwszy krok i wygenerowa? fundusze na aktywach cyfrowych.

<<Kup BeeCoin >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co to jest obstawianie?

Stakowanie to zdeponowanie tokenów w inteligentnym kontrakcie i pozostawienie ich tam w zamian za nagrody.

Czy moje tokeny nadal otrzymuj? nagrody po obstawieniu?

Tak, ró?ne skarbce mog? szacowa? te wynagrodzenia na ró?ne sposoby, ale twoje zwroty s? przesy?ane do kaucji skarbca i s? rozdzielane na saldo postawione z ka?d? wycen?.

<<Kup BeeCoin >>

BeeCoin Oficjalna strona internetowa – https://www.beex.one/

BeeCoin na Twitterze – https://twitter.com/beexofficialCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne