Avatar

Opublikowany

włączony

Celem tokena Bank Royale jest oferowanie turniejów e-sportowych bez zezwolenia — ekosystemu platformy z narz?dziami, które poprawiaj? sposób, w jaki gracze zarabiaj? online. BRTK ma na celu promowanie uczciwych regu? gry i integracji na skal? globaln? dla wszystkich graczy.

$BRTK, bazowy token u?ytkowy, jest u?ywany do interakcji ze wszystkimi Daps (aplikacjami rozproszonymi). U?ytkownicy ko?cowi mog? wykorzysta? $BRTK, aby wzi?? udzia? w turniejach gier, da? napiwek swojemu ulubionemu graczowi oraz kupi? lub wybi? NFT.

<<Kup token Battle Royale >>

O ?etonach Battle Royale

Bank Royale Token po prostu jest zdecentralizowanym bankiem spo?eczno?ciowym. Jako finansowa organizacja wzajemna; Bank Royale posiada natywny magazyn warto?ci powi?zany z TRON. BRTK to nasza cyfrowa gotówka i jest bardziej p?ynna w sieci Ethereum, która skaluje si? do stopy oszcz?dno?ci spo?eczno?ci. Oba tokeny s? obs?ugiwane przez kilka kontraktów, które wydobywaj?, wymieniaj? i przechowuj? warto?? w sieci.

Produktem Bank Royale Token jest protokó? Proof-of-Asset, który rozwi?zuje kwesti? p?ynno?ci aktywów niepodlegaj?cych wymianie. Proof-of-Asset oznacza, ?e token wydany w ramach protoko?u jest zabezpieczony aktywem.

Co ciekawe, odpowied? jest oczywista: wykorzystaj technologi? i infrastruktur? kluczowych projektów w zdecentralizowanej gospodarce, w tym wykorzystuj?cych protokó? open source. Takim rozwi?zaniem jest protokó? Token Proof-of-Asset Bank Royale.

<<Kup token Battle Royale >>

Co to jest ?eton Battle Royale [BRTK]?

Oficjalny elastyczny token nagrody Bank Royale Token Network (TRC-20) w ?a?cuchu blokowym TRON przechwytuje warto??, poniewa? jest ograniczony, ma progresywn? trudno?? w wydobyciu i jest zbywalny / notowany na gie?dach.

W zakresie tworzenia nowej gospodarki, BRTK widzi rozwi?zanie dla realnego finansowania biznesu w oddzieleniu projektów technologicznych i infrastrukturalnych od projektów z obszaru handlu, dzia?alno?ci operacyjnej i maj?tku produkcyjnego. Projekty technologiczne i infrastrukturalne, które mog? pomóc zdecentralizowanej gospodarce dojrze? i sta? si? wi?ksz?, wygodniejsz?, a tak?e rozszerzy? zwyczaj technologii na ca?ym ?wiecie, mog? otrzyma? finansowanie za po?rednictwem ICO.

<<Kup token Battle Royale >>

Kto jest za?o?ycielem Battle Royale Token [BRTK]?

Token Battle Royale zosta? za?o?ony przez Emmanuela Appiaha, wspó?za?o?yciela Glibx Inc, kanadyjskiej firmy technologicznej za?o?onej w 2017 roku, której g?ównym celem jest badanie i eksperymentowanie z nowymi protoko?ami blockchain. Glibx przyczyni? si? do powstania ró?nych narz?dzi typu open source blockchain dost?pnych obecnie online. BRTK jest wspierany przez unikalnych i do?wiadczonych doradców, b?d?cych liderami w dzisiejszej bran?y fintech. Gry spotykaj? si? z Blockchain.

<<Kup token Battle Royale >>

Co sprawia, ?e ?eton Battle Royale jest wyj?tkowy?

Przy obecnym systemie fiat prawie niemo?liwe jest przeprowadzenie globalnego turnieju e-sportowego, w którym ka?dy mo?e wzi?? udzia? ze wzgl?du na koszt konwersji, ilo?? czasu, jak? by to zaj??o, a co najwa?niejsze fiat bardzo utrudnia utrzymanie bezpiecze?stwa, gdy jest wielokrotny zaanga?owane s? strony z ró?nych cz??ci ?wiata.

Bierzemy aktywa klienta, g?ównie na rynku finansowym, tokenizujemy je, a nast?pnie nie czekaj?c na osi?gni?cie przez asortyment masy krytycznej, zamieniamy to aktywo na walut? dla banku. Jest to mo?liwe dzi?ki stworzeniu jednej puli podobnych aktywów, tworz?c w ten sposób rynek, na którym banki czerpi? korzy?ci z p?ynno?ci, a akcjonariusze korzystaj? z prawdopodobnego i l?ni?cego przep?ywu ?rodków pieni??nych.

<<Kup token Battle Royale >>

Gdzie mo?na kupi? token Battle Royale [BRTK]?

Mo?esz wej?? na oficjaln? stron? Battle Royale Token i handlowa? NFT, gdzie zapewnia przyjazny dla u?ytkownika interfejs, który zatrzymuje warto?? przez braki, progresywn? trudno?? wydobycia i mo?liwo?? handlu/wystawienia na gie?dach PanCakeSwap, DoDo i XT.

<<Kup token Battle Royale >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co to jest obstawianie?

Staking to zaksi?gowanie twoich tokenów w inteligentnym kontrakcie i pozostawienie ich tam w zamian za wynagrodzenie.

Czy moje tokeny nadal otrzymuj? nagrody po obstawieniu?

Tak, szacuje wynagrodzenia w ró?nych podej?ciach, ale Twoje zwroty s? wysy?ane do po??czenia skarbca i s? rozdzielane na Twoje postawione saldo z ka?d? wycen?.

<<Kup token Battle Royale >>

Battle Royale Token Oficjalna strona internetowa – https://brtoken.org/home

Battle Royale Token Twitter – https://twitter.com/officialbrtoken
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne