Avatar

Opublikowany

włączony

BaTorrent to token na blockchainie Tron, który mo?e pochwali? si? ró?nymi imponuj?cymi funkcjami. Zaprojektowany z mechanizmem spalania, ca?kowita cyrkulacja BaTorrenta zostanie gwa?townie zmniejszona. Poza tym, dzi?ki po??czeniu mechanizmu spalania, innowacyjnej funkcji Auto-Liquidity i NFT, p?ynno?? BaTorrenta mo?e szybko wzrosn??.

Jedn? z najwa?niejszych cech BaTorrenta jest to, ?e praktykuje decentralizacj? na du?? skal?, która jest rzadka w przypadku innych tokenów. ??cz?c te trzy wyj?tkowe funkcje, u?ytkownicy mog? uzyska? token mocy z r?k ka?dego, z wyj?tkiem spo?eczno?ci.

<<Kup BaTorrenta >>

O BaTorrent

Dokument ten okre?la podstawowe za?o?enia, które sk?adaj? si? na elastycznie konstruowan? ca?o??, która popiera projekt BaTorrent (BA). Innowacyjne podej?cie stoj?ce za stworzeniem BA wywy?szy?o znak bezpiecznego, deflacyjnego, z perspektyw? obstawiania i obs?ugi zdecentralizowanego systemu, który jest równie? mo?liwy do utrzymania dzi?ki koszykowi kryptowalut.

Ta technologia ma kilka wyj?tkowych fizjonomii, takich jak decentralizacja i przejrzysto??. Zapewnia u?ytkownikom wysoki poziom ochrony i bezpiecze?stwa. W zwi?zku z tym BaTorrent zamierza wykorzysta? t? znajomo?? na wysokim poziomie i w przeciwie?stwie do walut fizycznych, tokeny cyfrowe s? ?atwiejsze do utrzymania i ?atwiejsze do przenoszenia bez z?o?onych systemów sektorów bankowych.

Jako dodatek, zespó? BaTorrenta wymieni tokeny BA podczas ich spalania. Wskazuje to na wnioskowanie o liczbie tokenów dost?pnych na rynku podczas gromadzenia ich warto?ci.

<<Kup BaTorrenta >>

Co to jest BaTorrent [BA]?

W?ze? walut zostanie zapchany ?rodkami ze sprzeda?y BaTorrenta, a sama sprzeda? b?dzie przebiega?a w kilku fazach. Ju? tutaj warto stwierdzi?, ?e w puli sprzeda?y, malej?cej w sumie na kilka etapów, narzutem znajdzie si? 70% wszystkich nieobsadzonych tokenów BA, a kolejne 10% b?dzie p?ynno?ci? na gie?dzie zdecentralizowanej, a kolejne blisko 5% b?dzie rozliczane jako nagrody dla Inwestorów, którzy zapewni? dalsz? p?ynno?? jako dostawcy p?ynno?ci na gie?dzie Uniswap.

W kontek?cie nadawania, jednym z g?ównych celów BA jest wykorzystanie ich podstaw z ?atwymi w u?yciu portfelami mobilnymi i Tipbotami na obszernych platformach, aby zaanga?owa? poszukiwaczy i krypto-noobów, którzy nie maj? jeszcze poj?cia, czym jest kryptowaluta.

Niew?tpliwie kluczem jest tutaj jak naj?atwiejsze rozpocz?cie pracy z kryptowalutami i skorzystanie z zabawnego podej?cia, aby nowi u?ytkownicy zacz?li bez wszystkich zwyk?ych k?opotów, a nast?pnie poinstruowali ich, aby odpowiedzialnie obchodzili si? z kryptowalutami.

<<Kup BaTorrenta >>

Kto jest za?o?ycielem BaTorrent [BA]?

BaTorrent to oparty na spo?eczno?ci, uczciwie uruchomiony token trc10, który zapewnia zarówno zabaw?, jak i zyski!

100% uczciwe uruchomienie i brak przydzia?u zespo?u, brak przedsprzeda?y, brak w?asnego klucza kontraktowego. Poza tym zosta? zintegrowany z algorytmem Black Hole, który w momencie uruchomienia posiada? ponad 50% poda?y. Black Hole jest jednym z posiadaczy portfela, do którego trafia 4% transakcji. Powoduje to wyk?adniczy wzrost czarnej dziury i wyk?adnicze spalanie poda?y tokenów.

<<Kup BaTorrenta >>

Co sprawia, ?e BaTorrent jest wyj?tkowy?

Token BaTorrent jest prowadzony przez spo?eczno?? i zarz?dzany przez wolontariuszy, poniewa? w?asno?? kontraktu zosta?a spalona, a uruchomienie zosta?o ca?kowicie zasiane jako p?ynno??. Co wi?cej, ?aden portfel nie zawiera wi?cej ni? 1% poda?y tokenów i ?adna transakcja nie mo?e obejmowa? wi?cej ni? 5 milionów tokenów.

<<Kup BaTorrenta >>

Gdzie mo?na kupi? BaTorrent [BA]?

Mo?esz kupi? token BA na wielu gie?dach, takich jak Polonidex, LaToken i CaTex. Zosta?a przetestowana i do?wiadczona przez wielu ekspertów finansuj?cych i okaza?a si? skuteczn? drog? do pomy?lnych zysków poprzez NFT.

<<Kup BaTorrenta >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Jak kupi? $BA? Czy to bezpieczne?

BaTorrent opiera si? na blockchainie Tron, a p?ynno?? jest zamkni?ta w polonideksie. W?asno?? kontraktu zosta?a przeniesiona na adres spalania. Jest ca?kowicie nie do zniesienia.

Co to jest ?lepa skrzynka NFT (rolnictwo)? Jak uczestniczymy w „BA BOX”?  

Token BaTorrent posiada innowacyjny sposób gry NFT blind-box. U?ytkownicy mog? u?ywa? BaTorrent do otwierania BA BOX dla NFT. Nie tylko zyskujesz warto?? kolekcji, ale tak?e mo?esz zosta? zastawiony na farmie NFT, aby uzyska? dochód z tokenów BA.

0,00124% wszystkich op?at transakcyjnych zostanie przekazanych do NFT Farming. Im rzadsze NFT, tym wy?szy zysk!

<<Kup BaTorrenta >>

Strona BaTorrent – https://batorrent.store/

BaTorrent Twitter - https://twitter.com/BaTorrentCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne