Avatar

Opublikowany

włączony

Batman po?wi?ci? swoje ?ycie niesko?czonemu ruchowi, wojnie ze wszystkimi skazanymi w imieniu swoich zamordowanych rodziców, których odebrano mu, gdy by? jeszcze dzieckiem. Od tamtej tragicznej nocy wyszkoli? swoje cia?o i umys? do niemal fizycznej perfekcji, aby zosta? samozwa?czym superbohaterem. Opracowa? arsena? technologii, który zawstydzi?by wi?kszo?? armii. I zebra? dru?yny swoich kolegów z DC Super Heroes, takich jak Justice League, Outsiders i Batman, Incorporated.

<<Kup Batmana >>

O Batmanie

Batman d??y do stworzenia rozproszonego projektu, w którym deponent jest aktywnym wspó?twórc? projektu. Wszyscy inwestorzy w grupie b?d? wspó?pracowa?, aby dotrze? do Ksi??yca i dalej. Ka?dy inwestor mo?e g?osowa? i tworzy? pomys?y, które mog? ulepszy? ekosystem. Ka?dy inwestor ma szans? budowa? na projekcie z innymi sponsorami.

Ta technologia ma kilka wyj?tkowych fizjonomii, takich jak decentralizacja i przejrzysto??. Zapewnia u?ytkownikom wysoki poziom ochrony i bezpiecze?stwa. W zwi?zku z tym Batman zamierza wykorzysta? t? znajomo?? na wysokim poziomie i w przeciwie?stwie do walut fizycznych, tokeny cyfrowe s? ?atwiejsze do utrzymania i ?atwiejsze do przenoszenia bez z?o?onych systemów sektorów bankowych.

W?a?nie dlatego jedna z pierwszych podstawowych funkcji protoko?u Batmana zawiera dywidend? odbicia w Ether, poniewa? znaczenie jest oddzielone i nie zale?y tylko od warto?ci wrodzonego tokena Batmana.

<<Kup Batmana >>

Czym jest Batman [BATMAN]?

Protokó? Batmana powsta? na fundamentach sieci Ethereum, w ramach dochodzenia w sprawie odej?cia od przestarza?ego modelu redystrybucji tokenów. Dzieje si? tak, poniewa? powszechnie uznaje si?, ?e nie ma prawdziwego sposobu prognozowania warto?ci tokena ani sposobu, w jaki by?by on odebrany przez spo?ecze?stwo w d?u?szej perspektywie. Staraj?c si? zapewni? wspó?twórcom spo?eczno?ci Batmana mo?liwo?? równoczesnego udzia?u w naszych testach protoko?ów, zbadali?my sposób, w jaki mogliby?my zaoferowa? w?a?cicielom zabezpieczenie przed nieznan? przysz?o?ci? tokenów Batmana za pomoc? odbi? eteru.

W kontek?cie nadawania, jednym z g?ównych celów BATMAN jest wykorzystanie ich podstaw z ?atwymi w u?yciu portfelami mobilnymi i Tipbotami na obszernych platformach, aby zaanga?owa? poszukiwaczy i krypto-noobów, którzy nie maj? jeszcze poj?cia, czym jest kryptowaluta.

Niew?tpliwie kluczem jest tutaj jak naj?atwiejsze rozpocz?cie pracy z kryptowalutami i skorzystanie z zabawnego podej?cia, aby nowi u?ytkownicy zacz?li bez wszystkich zwyk?ych k?opotów, a nast?pnie poinstruowali ich, aby odpowiedzialnie obchodzili si? z kryptowalutami.

<<Kup Batmana >>

Kim jest za?o?yciel Batmana [BATMAN]?

Batman jest monet? memow? ERC20 ze 100% zablokowanym tokenem p?ynno?ci, opracowanym do masowej adopcji i zast?pienia tradycyjnego rynku finansowego kraw?dzi? handlu kryptograficznego.

Zespó? spo?eczno?ciowy i techniczny Batmana zachowuje szczególn? ostro?no?? i nieop?acan? trosk?, wybieraj?c realne opcje dla spo?eczno?ci Batmana, bior?c pod uwag? potencjalne ryzyko. Ryzyka te mog? wykracza? poza bezpiecze?stwo umowy dywidendowej Batmana, ale nie s? stronnicze, potencjalne exploity w umowach platform stron trzecich, przej?ciowa strata z powodu waha? w pulach stron trzecich oraz trwa?a strata z powodu niew?a?ciwego post?powania funduszy zgodnie z konwencjami stron trzecich.

<<Kup Batmana >>

Co sprawia, ?e Batman jest wyj?tkowy?

Tokeny Batmana u?ytkownika s? równie? kluczami do Skarbca lub umowy dywidendowej. Mówi?c najpro?ciej, otrzymuj?c transfer tokenów BATMAN od innego posiadacza, otrzymuje si? równie? mechanicznie identyczn? liczb? tokenów do ?ledzenia dywidendy

W rezultacie protokó? BATMAN dzia?a na sprz?cie o niskim poborze mocy, dzi?ki czemu jest lekk?, praktyczn? i zdecentralizowan? kryptowalut? do codziennego u?ytku.

<<Kup Batmana >>

Gdzie mo?na kupi? Batmana [BATMAN]?

U?ytkownicy b?d? musieli utworzy? portfel metamaski, który jest portfelem przegl?darki ERC20, a nast?pnie przenie?? lub przes?a? ETH do portfela za pomoc? wymiany Uniswap. Co wi?cej, Batman rozszerzy? równie? swoj? aren? o HeroSwap, która pozwala klientom ubiega? si? o pul? i konsekwentnie postarza? swoje NFT.

<<Kup Batmana >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co si? stanie, je?li sprzedam swój token Batmana przed odebraniem mojego ETH?

Je?li posiadacz zdecyduje si? sprzeda? wszystkie swoje tokeny $BATMAN i zrobi to bez zg?aszania swoich odbi? ETH - ETH pozostanie dla niego dost?pny za po?rednictwem swojego portfela przez 3 miesi?ce, pocz?wszy od dok?adnej minuty zbycia.

<<Kup Batmana >>

Oficjalna strona Batmana – https://batmanerc.com/

Batman Reddit - https://t.me/Batmanerc

Batman na Twitterze - https://twitter.com/batmantoken_?lang=en


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne