Avatar

Opublikowany

włączony

Bata (BTA) to waluta, która zosta?a uprzemys?owiona, aby zast?pi? dolary handlowe w tradycyjnych systemach barterowych. Wraz z rozwojem „gospodarki wspó?dzielenia” rozwija si? tak?e zdecentralizowany rynek. Bata ma na celu zmian? sposobu, w jaki handlujemy, zapoznaj?c si? z Barterem na Blockchain.

Cz?stotliwo?? wymiany zosta?a wynaleziona na nowo na blockchainie, zdecentralizowana, zapi?ta i szeroko dost?pna w formie BTA, zast?puj?c dolar handlowy. Dolary handlowe s? jak gotówka, a akcje s? oparte na zwyk?ej walucie, ale w obecnych systemach barterowych s? one dobrze uporz?dkowane i emitowane przez stron? centraln?. BTA jest przedmiotem obrotu na wielu gie?dach kryptowalut na ca?ym ?wiecie.

<<Kup Bata >>

O Batai

Tokeny Barter b?d? wymieniane wewn?trznie na BarterChain z modu?em Exchange, który w przysz?o?ci mo?e obs?ugiwa? wi?cej walut innych ni? BTA. Unikanie bezpo?redniej wymiany z kryptowalut innych ni? BTA na tokeny barterowe by?oby w najlepszej koncentracji BTA, wi?c tokeny barterowe b?d? u?ywane w ramach, a BTA na zewn?trz na innych gie?dach, tak aby zyskali posiadacze BTA i górnicy/stakery/w?z?y g?ówne.

BarterChain ma sprawi?, ?e kupowanie i sprzeda? oraz handel wymienny b?d? przyjemn? praktyk? i zniesie ból zwi?zany z handlem w kwestiach, takich jak zamykanie sp?tanych transakcji i wysy?ka towarów, z dala od niedo?wiadczonego handlowca - przeci?tnego u?ytkownika i przenosz?c ci??ar na do?wiadczonego i do?wiadczeni handlowcy, z zach?tami dla obu.

<<Kup Bata >>

Co to jest Bata [BTA]?

Cz??ci? powodu posiadania tokenów BTA i Barter jest pomys?, ?e ludzie b?d? mniej sk?onni do handlu tokenami na otwartym rynku i zamiast tego b?d? korzysta? z wewn?trznej wymiany, a tak?e kupowa? i sprzedawa? je za BTA na wewn?trznej gie?dzie. Tokeny Barter s? przeznaczone do u?ytku, nie chcemy i nie ma sensu trzyma? tokena Barter na przyk?ad w przypadku us?ugi oferuj?cej zni?k?, kiedy ta zni?ka mo?e wygasn??. Dzi?ki tokenowi Barter mo?esz zaprogramowa? token, aby którego? dnia wygas? i wróci? do nadawcy, je?li nie zostanie wykorzystany. To tylko jeden scenariusz. Dzi?ki BTA ludzie b?d? spekulowa? i utrzymywa?/handlowa? na otwartym rynku na ró?nych gie?dach.

Niew?tpliwie kluczem jest tutaj jak naj?atwiejsze rozpocz?cie pracy z kryptowalutami i skorzystanie z zabawnego podej?cia, aby nowi u?ytkownicy zacz?li bez wszystkich zwyk?ych k?opotów, a nast?pnie poinstruowali ich, aby odpowiedzialnie obchodzili si? z kryptowalutami.

<<Kup Bata >>

Kim jest za?o?yciel Bata [BTA]?

BATA to kryptowalutowa sie? peer-to-peer o otwartym kodzie ?ród?owym. zosta? zautomatyzowany w systemie barterowym, aby transakcje by?y przydatne dla akcjonariuszy kryptowalut. Zespó? Bata ma stworzy? nowy system handlu, który wygeneruje nowe miejsca pracy dla oszcz?dno?ci opartej na informacjach i pomo?e oderwa? si? od obecnego systemu pieni?dza opartego na d?ugu.

<<Kup Bata >>

Co sprawia, ?e Bata jest wyj?tkowa?

Tokeny Bata u?ytkownika s? równie? kluczami do Bata Vault lub umowy dywidendowej. Mówi?c najpro?ciej, otrzymuj?c transfer tokenów Bata od innego posiadacza, mo?na równie? mechanicznie uzyska? identyczn? liczb? tokenów Bata Dividend Tracker

W rezultacie protokó? Bata dzia?a na sprz?cie o niskim poborze mocy, dzi?ki czemu jest lekk?, praktyczn? i zdecentralizowan? kryptowalut? do codziennego u?ytku.

Dodatkowo Bata zapewnia pomoc rozwojow? dla przysz?ych akcjonariuszy, aby zach?ci? ich do rozwoju i czerpa? korzy?ci z monet Bata.

<<Kup Bata >>

Gdzie mo?na kupi? Bata [BTA]?

Odwied? oficjaln? stron? BATA, gdzie na górze znajdziesz panel wymiany, BATA jest dost?pna zarówno na SouthExchange, jak i YoiBit. Ma najszybszy wska?nik transakcji rejestrowanych na sekund?, gdzie niekwestionowane serwery s? odpowiedzialne za Twoje efektywne transakcje.

<<Kup Bata >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co si? stanie, je?li sprzedam Bata przed odebraniem zwrotu?

Je?li posiadacz zdecyduje si? sprzeda? wszystkie swoje tokeny Bata i zrobi to bez zg?aszania swoich odbi? ETH - BTA pozostanie dla niego dost?pny za po?rednictwem swojego portfela przez 3 miesi?ce, pocz?wszy od dok?adnej minuty zbycia.

<<Kup Bata >>

Bata Oficjalna strona internetowa – https://bata.io/

Bata Twitter – https://twitter.com/BataDigital

Bata Reddit – https://www.reddit.com/r/batamoney/
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne