Avatar

Opublikowany

włączony

Interakcje cyfrowe to niezwykle rzucaj?ce si? w oczy rozwi?zanie dla tradycyjnych inwestycji. Nale?y pami?ta?, ?e op?acalno?? zwrotu obawia si? pewnego rodzaju ryzyka spekulacyjnego, które jednak mo?e by? niepe?ne przy zastosowaniu podstawowych zasad dobrostanu, w?a?ciwego zarz?dzania jego kapita?em i odpowiednio „zaprogramowanego” sposobu my?lenia. W d?u?szej perspektywie takie spójne podej?cie inwestycyjne nie mo?e by? pozbawione kapita?u w?asnego.

<<Kup koszyk DAO DeFi Index >>

Informacje o indeksie koszyka DAO DeFi

Dokument ten okre?la podstawowe za?o?enia, które sk?adaj? si? na elastycznie konstruowan? ca?o??, która wspiera projekt Basket DAO DeFi Index (BDI). Innowacyjne podej?cie stoj?ce za stworzeniem BASK wywy?szy?o znak bezpiecznego, deflacyjnego, z perspektyw? obstawiania i obs?ugi zdecentralizowanego systemu, który jest równie? mo?liwy do utrzymania dzi?ki koszykowi kryptowalut.

Ta technologia ma kilka wyj?tkowych fizjonomii, takich jak decentralizacja i przejrzysto??. Zapewnia u?ytkownikom wysoki poziom ochrony i bezpiecze?stwa. W zwi?zku z tym Basket DAO DeFi Index b?dzie wykorzystywa? t? znajomo?? na wysokim poziomie i w przeciwie?stwie do walut fizycznych, tokeny cyfrowe s? ?atwiejsze do utrzymania i ?atwiejsze do przenoszenia bez z?o?onych systemów sektorów bankowych.

Jako dodatek zespó? BDI zamieni tokeny BDI podczas ich nagrywania. Wskazuje to na wnioskowanie o liczbie tokenów dost?pnych na rynku podczas gromadzenia ich warto?ci.

<<Kup koszyk DAO DeFi Index >>

Co to jest indeks Basket DAO DeFi [BDI]?

Koszyk walut zostanie zapchany ?rodkami ze sprzeda?y Basket DAO DeFi Index, a sama sprzeda? b?dzie przebiega? w kilku fazach. Ju? tutaj warto stwierdzi?, ?e w puli sprzeda?y, kurcz?cej si? w sumie od kilku etapów, nad g?ow? znajdzie si? 70% wszystkich nieobsadzonych tokenów BDI, a kolejne 10% b?dzie p?ynno?ci? na zdecentralizowanej gie?dzie, a kolejne blisko 5% b?dzie rozliczane jako nagrody dla Inwestorów, którzy zapewni? dalsz? p?ynno?? jako dostawcy p?ynno?ci na gie?dzie Uniswap.

W kontek?cie nadawania, jednym z g?ównych celów BDI jest wykorzystanie ich podstaw z ?atwymi w u?yciu portfelami mobilnymi i Tipbotami na obszernych platformach, aby zaanga?owa? poszukiwaczy i krypto-noobów, którzy nie maj? jeszcze poj?cia, czym jest kryptowaluta.

Niew?tpliwie kluczem jest tutaj jak naj?atwiejsze rozpocz?cie pracy z kryptowalutami i skorzystanie z zabawnego podej?cia, aby nowi u?ytkownicy zacz?li bez wszystkich zwyk?ych k?opotów, a nast?pnie poinstruowali ich, aby odpowiedzialnie obchodzili si? z kryptowalutami.

<<Kup koszyk DAO DeFi Index >>

Kto jest za?o?ycielem indeksu Basket DAO DeFi [BDI]?

OxMaki jest znany jako doradca Basket DAO, w którym rozgraniczenia CEO s? nadal niepodpisane. Pojawienie si? tego programu pozwala u?ytkownikom, którzy badaj? swoje korzy?ci, handluj?c kryptowalutami lub magazynuj?c swoj? fiducjarn? warto?? finansow? za po?rednictwem kryptowaluty. jest znana jako wydajna platforma dla tych, którzy powa?nie my?l? o zatrudnianiu interesuj?cych, obfitych wygranych.

Aby zachowa? godne uwagi us?ugi, BDI przywi?zuje szczególn? wag? do naszych oczekiwa?, przejrzysto?ci i czytelno?ci, jednocze?nie zapewniaj?c u?ytkownikom ?atwe i jednoczesne informacje.

<<Kup koszyk DAO DeFi Index >>

Co sprawia, ?e indeks Basket DAO DeFi jest wyj?tkowy?

W istniej?cym ?rodowisku rynkowym niestabilno?? cen na rynkach kryptowalut jest bardzo wysoka. Aby zach?ci? inwestorów, emitenci musz? werbalizowa? praktyczn?, mocn?, niezmienn? i przynosz?c? pieni?dze propozycj? niewykorzystanej warto?ci, która b?dzie dzia?a? pomocniczo w ekosystemie cyfrowym. Emitent korzysta z tego systemu wykupu i spalania w niektórych post?powaniach.

Po pierwsze, wspieraj? wzrost i stabilno?? warto?ci tokenów sprzedawanych na gie?dach. Wtedy token jest bardziej uderzaj?cy dla inwestorów, kusz?c coraz wi?ksz? ich liczb?. Po trzecie, nast?puje gwa?towny wzrost p?ynno?ci, poniewa? ??dania na rynku wtórnym rosn? przy jednoczesnej niewielkiej poda?y. Wreszcie, wykupy i spalanie pobudzaj? trwa?ych inwestorów do utrzymywania tokenów, dodatkowo zwi?kszaj?c sta?o?? cen i spadaj?c poda? na powsta?ym rynku.

<<Kup koszyk DAO DeFi Index >>

Gdzie mo?na kupi? indeks koszyka DAO DeFi [BDI]?

Po odwiedzeniu oficjalnej strony internetowej BDI pojawi si? centralna pula, w której podmioty stowarzyszone wykonuj? tylko jeden g?os, aby zatwierdzi? mandat administrowany przez sub-DAO, znane jako „sojusze”, przy u?yciu frameworka Aragon.

Podczas post?pów w nominacji ligi wykonuj? ca?? oficjaln? prac?, której akcje inwestycyjne wymaga?yby profesjonalnego zaplanowania w czasie, wykorzystuj?c zdecentralizowan? globaln? spo?eczno??, w której odpowiedzialne zespo?y mia?y za zadanie samoorganizowa? si? i by? sprawiedliwie wynagradzane, gdy dostarczaj? warto??.

<<Kup koszyk DAO DeFi Index >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Gdzie mog? kupi? indeks Basket DAO DeFi?

W tej chwili nie ma p?ynno?ci dla transakcji BDI, wi?c b?dziesz musia? j? wybi?.

Jaka jest nast?pna partia mi?ty/spalania o niskiej zawarto?ci gazu?

Mi?ta/spalanie z niskim gazem jest obecnie wy??czone.

<<Kup koszyk DAO DeFi Index >>

Strona Basket DAO DeFi Index – https://basketdao.org/BDI

Koszyk DAO DeFi Index Twitter - https://twitter.com/basketdaoorg

Koszyk DAO DeFi Index Discord – https://discord.com/invite/S3FUue5zJA

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne