Avatar

Opublikowany

włączony

Gie?dy cyfrowe to niezwykle efektowne rozwi?zanie dla tradycyjnych inwestycji. Nale?y mie? na uwadze, ?e dochodowo?? zwrotu wi??e si? z pewnego rodzaju ryzykiem inwestycyjnym, które jednak mo?e by? ograniczane przez stosowanie podstawowych zasad dobrostanu, w?a?ciwe zarz?dzanie jego kapita?em i odpowiednio „zaprogramowany” sposób my?lenia. Na d?u?sz? met? takiemu klarownemu podej?ciu inwestycyjnemu nie mo?na odmówi? kapita?u w?asnego.

<<Kup koszyk DAO >>

O koszyku DAO

Dokument ten okre?la podstawowe za?o?enia, które sk?adaj? si? na elastycznie konstruowan? ca?o??, która wspiera projekt Basket DAO (BASK). Innowacyjne podej?cie stoj?ce za stworzeniem BASK wywy?szy?o znak bezpiecznego, deflacyjnego, z perspektyw? obstawiania i obs?ugi zdecentralizowanego systemu, który jest równie? mo?liwy do utrzymania dzi?ki koszykowi kryptowalut.

Ta technologia ma kilka wyj?tkowych fizjonomii, takich jak decentralizacja i przejrzysto??. Zapewnia u?ytkownikom wysoki poziom ochrony i bezpiecze?stwa. W zwi?zku z tym Basket DAO zamierza wykorzysta? t? znajomo?? na wysokim poziomie i w przeciwie?stwie do walut fizycznych, tokeny cyfrowe s? ?atwiejsze do utrzymania i ?atwiejsze do przenoszenia bez z?o?onych systemów sektorów bankowych.

Jako uzupe?nienie zespó? BASK wymieni tokeny BASK podczas ich spalania. Wskazuje to na wnioskowanie o liczbie tokenów dost?pnych na rynku podczas gromadzenia ich warto?ci.

<<Kup koszyk DAO >>

Co to jest Basket DAO [BASK]?

Koszyk walut b?dzie zapchany ?rodkami z?o?onymi ze sprzeda?y Basket DAO, a sama sprzeda? b?dzie przebiega?a w kilku fazach. Ju? tutaj warto stwierdzi?, ?e w puli sprzeda?y, malej?cej w sumie na kilka etapów, narzutem znajdzie si? 70% wszystkich nieobsadzonych tokenów BASK, a kolejne 10% b?dzie p?ynno?ci? na zdecentralizowanej gie?dzie, a kolejne blisko 5% b?dzie rozliczane jako nagrody dla Inwestorów, którzy zapewni? dalsz? p?ynno?? jako dostawcy p?ynno?ci na gie?dzie Uniswap.

W kontek?cie nadawania, jednym z g?ównych celów BASK jest wykorzystanie ich podstaw z ?atwymi w u?yciu portfelami mobilnymi i Tipbotami na obszernych platformach, aby zaanga?owa? poszukiwaczy i krypto-noobów, którzy nie maj? jeszcze poj?cia, czym jest kryptowaluta.

Niew?tpliwie kluczem jest tutaj jak naj?atwiejsze rozpocz?cie pracy z kryptowalutami i skorzystanie z zabawnego podej?cia, aby nowi u?ytkownicy zacz?li bez wszystkich zwyk?ych k?opotów, a nast?pnie poinstruowali ich, aby odpowiedzialnie obchodzili si? z kryptowalutami.

<<Kup koszyk DAO >>

Kto jest za?o?ycielem Basket DAO [BASK]?

OxMaki jest znany jako doradca Basket DAO, gdzie definicje CEO s? nadal anonimowe. odbicie tego programu pozwala u?ytkownikom, którzy odkrywaj? swoje korzy?ci, handluj?c kryptowalutami lub magazynuj?c swoj? fiducjarn? warto?? finansow? za po?rednictwem kryptowaluty. jest znana jako wydajna platforma dla tych, którzy powa?nie my?l? o wykorzystaniu fascynuj?cych, znacznych wygranych.

Firma Basket DAO przez wiele lat realizowa?a szeroko zakrojone technologie blockchain z do?wiadczonymi finansistami i technologami. Tam, gdzie z powodzeniem kontynuowa? swoje miejsce, bior?c na pok?ad wykwalifikowanych wynalazców Blockchain, liderów i mentorów.

<<Kup koszyk DAO >>

Co sprawia, ?e Basket DAO jest wyj?tkowy?

W istniej?cym ?rodowisku rynkowym niestabilno?? cen na rynkach kryptowalut jest bardzo wysoka. Aby zach?ci? inwestorów, emitenci musz? werbalizowa? praktyczn?, mocn?, niezmienn? i przynosz?c? pieni?dze propozycj? niewykorzystanej warto?ci, która b?dzie dzia?a? pomocniczo w ekosystemie cyfrowym. Emitent korzysta z tego systemu wykupu i spalania w niektórych post?powaniach.

Po pierwsze, wspieraj? wzrost i stabilno?? warto?ci tokenów sprzedawanych na gie?dach. Wtedy token jest bardziej uderzaj?cy dla inwestorów, kusz?c coraz wi?ksz? ich liczb?. Po trzecie, nast?puje gwa?towny wzrost p?ynno?ci, poniewa? ??dania na rynku wtórnym rosn? przy jednoczesnej niewielkiej poda?y. Wreszcie, wykupy i spalanie pobudzaj? trwa?ych inwestorów do utrzymywania tokenów, dodatkowo zwi?kszaj?c sta?o?? cen i spadaj?c poda? na powsta?ym rynku.

<<Kup koszyk DAO >>

Gdzie mo?na kupi? koszyk DAO [BASK]?

Po odwiedzeniu oficjalnej strony internetowej BASK pojawi si? pula kapita?owa, w której cz?onkowie wykonuj? tylko jeden g?os, aby autoryzowa? mandat wykonywany przez sub-DAO znane jako „ligi” przy u?yciu frameworka Aragon.

W trakcie prowizji ligi wykonuj? ca?? oficjaln? prac?, której z czasem wymaga?yby akcje inwestycyjne, wykorzystuj?c zdecentralizowan? globaln? spo?eczno??, w której potencjalne odpowiedzialne zespo?y organizuj? si? i otrzymuj? sprawiedliwe wynagrodzenie, gdy dostarczaj? warto??.

<<Kup koszyk DAO >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Gdzie mog? kupi? Basket DAO?

W tej chwili nie ma p?ynno?ci dla transakcji BMI, wi?c b?dziesz musia? j? wybi?.

Jaka jest nast?pna partia mi?ty/spalania o niskiej zawarto?ci gazu?

Mi?ta/spalanie z niskim gazem jest obecnie wy??czone.

<<Kup koszyk DAO >>

Witryna Basket DAO – https://basketdao.org/BMI

Koszyk DAO Twitter - https://twitter.com/basketdaoorg

Koszyk DAO Discord – https://discord.com/invite/S3FUue5zJA

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne