Avatar

Opublikowany

włączony

Gie?dy cyfrowe to niezwykle efektowne rozwi?zanie dla tradycyjnych inwestycji. Nale?y mie? na uwadze, ?e dochodowo?? zwrotu wi??e si? z pewnego rodzaju ryzykiem inwestycyjnym, które jednak mo?e by? ograniczane przez stosowanie podstawowych zasad dobrostanu, w?a?ciwe zarz?dzanie jego kapita?em i odpowiednio „zaprogramowany” sposób my?lenia. Na d?u?sz? met? takiemu klarownemu podej?ciu inwestycyjnemu nie mo?na odmówi? kapita?u w?asnego.

<<Kup monet? do koszyka >>

O Monety Kosz

Dokument ten okre?la podstawowe za?o?enia sk?adaj?ce si? na elastycznie konstruowan? ca?o??, która popiera projekt Basket Coin (BSKT). Innowacyjne podej?cie stoj?ce za stworzeniem BSKT wywy?szy?o znak bezpiecznego, deflacyjnego, z perspektyw? obstawiania i obs?ugi zdecentralizowanego systemu, który jest równie? mo?liwy do utrzymania dzi?ki koszykowi kryptowalut.

Ta technologia ma kilka wyj?tkowych fizjonomii, takich jak decentralizacja i przejrzysto??. Zapewnia u?ytkownikom wysoki poziom ochrony i bezpiecze?stwa. W zwi?zku z tym Basket Coin zamierza wykorzysta? t? znajomo?? na wysokim poziomie i w przeciwie?stwie do walut fizycznych, tokeny cyfrowe s? ?atwiejsze do utrzymania i ?atwiejsze do przenoszenia bez z?o?onych systemów sektorów bankowych.

Jako uzupe?nienie zespó? BSKT wymieni tokeny BSKT podczas ich spalania. Wskazuje to na wnioskowanie o liczbie tokenów dost?pnych na rynku podczas gromadzenia ich warto?ci.

<<Kup monet? do koszyka >>

Co to jest Moneta Koszykowa [BSKT]?

Koszyk walut zostanie zapchany ?rodkami pochodz?cymi ze sprzeda?y Basket Coin, a sama sprzeda? b?dzie przebiega?a w kilku fazach. Ju? tutaj warto stwierdzi?, ?e w puli sprzeda?y, malej?cej w sumie na kilka etapów, narzutem znajdzie si? 70% wszystkich wolnych tokenów BSKT, a kolejne 10% b?dzie p?ynno?ci? na gie?dzie zdecentralizowanej, a kolejne blisko 5% b?dzie rozliczane jako nagrody dla Inwestorów, którzy zapewni? dalsz? p?ynno?? jako dostawcy p?ynno?ci na gie?dzie Uniswap.

W kontek?cie nadawania, jednym z g?ównych celów BSKT jest wykorzystanie ich podstaw z ?atwymi w u?yciu portfelami mobilnymi i Tipbotami na obszernych platformach, aby zaanga?owa? poszukiwaczy i krypto-noobów, którzy nie maj? jeszcze poj?cia, czym jest kryptowaluta.

Niew?tpliwie kluczem jest tutaj jak naj?atwiejsze rozpocz?cie pracy z kryptowalutami i skorzystanie z zabawnego podej?cia, aby nowi u?ytkownicy zacz?li bez wszystkich zwyk?ych k?opotów, a nast?pnie poinstruowali ich, aby odpowiedzialnie obchodzili si? z kryptowalutami.

<<Kup monet? do koszyka >>

Kto jest za?o?ycielem Basket Coin [BSKT]?

Marcin Klarycki, CEO i za?o?yciel projektu, jego wieloletnie zaanga?owanie i ch?? do technologii blockchain zaowocowa?y stworzeniem tokena BSKT.

Tokeny refleksyjne to rodzaj umowy, która nie licencjonuje redystrybucji dywidend

do tokena projektu. Umowy te s? stosunkowo nowe i innowacyjne w przestrzeni kryptograficznej i s? zazwyczaj stosowane.

<<Kup monet? do koszyka >>

Co sprawia, ?e Basket Coin jest wyj?tkowy?

W istniej?cym ?rodowisku rynkowym niestabilno?? cen na rynkach kryptowalut jest bardzo wysoka. Aby zach?ci? inwestorów, emitenci musz? werbalizowa? praktyczn?, mocn?, niezmienn? i przynosz?c? pieni?dze propozycj? niewykorzystanej warto?ci, która b?dzie dzia?a? pomocniczo w ekosystemie cyfrowym. Emitent korzysta z tego systemu wykupu i spalania w niektórych post?powaniach.

Po pierwsze, wspieraj? wzrost i stabilno?? warto?ci tokenów sprzedawanych na gie?dach. Wtedy token jest bardziej uderzaj?cy dla inwestorów, kusz?c coraz wi?ksz? ich liczb?. Po trzecie, nast?puje gwa?towny wzrost p?ynno?ci, poniewa? ??dania na rynku wtórnym rosn? przy jednoczesnej niewielkiej poda?y. Wreszcie, wykupy i spalanie pobudzaj? trwa?ych inwestorów do utrzymywania tokenów, dodatkowo zwi?kszaj?c sta?o?? cen i spadaj?c poda? na powsta?ym rynku.

<<Kup monet? do koszyka >>

Gdzie mo?na kupi? monety koszykowe [BSKT]?

Basket coin ma najbardziej refleksyjn? i nowoczesn? technologi?, która skrupulatnie tworzy koszyk siedmiu kryptowalut, które s? wykorzystywane w wielu zaufanych programach Staking i DeFi w celu wzmocnienia procesu odkupu i spalania.

Co wi?cej, mo?esz rozpocz?? wymian? walut za po?rednictwem wymiany Uniswap i Coinsbit, odwiedzaj?c oficjaln? stron? Basket Coin.

<<Kup monet? do koszyka >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy maksymalna poda? BSKT w obiegu kiedykolwiek si? zmieni?

Nie, maksymalna ilo?? BSKT w obiegu nigdy nie zostanie zwi?kszona, a nowe tokeny BSKT nie pojawi? si? na rynku.

Jaka jest pocz?tkowa i ko?cowa ilo?? BSKT w obiegu?

Pocz?tkowa poda? to 21 milionów (21 000 000) BSKT. Ostateczna poda? wyniesie 2,1 mln (2 100 000) tokenów BSKT.

<<Kup monet? do koszyka >>

Strona Basket Coin – https://basketcoin.io/

Basket Coin Twitter - https://twitter.com/Basketcoin_BSKTCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne