Avatar

Opublikowany

włączony

BASIC to naj?wie?sze przedsi?wzi?cie zespo?u ds. protoko?u altruizmu. Jest to etap definiowania jako us?ugi, który umo?liwia tokenom BSC dodawanie elementów Defi do ich przedsi?wzi?cia. Basic sk?ada si? z trzech sekcji: tokena narz?dziowego, aplikacji sieciowej repozytorium i aplikacji sieciowej do g?osowania fundacji/administracji.

Ta platforma ma powi?zane kana?y, na przyk?ad, je?li jest to witryna e-commerce lub forex, ma ona bezpo?rednie wyja?nienia dla osób, które staraj? si? jednocze?nie znale?? niezawodno?? i lukratywno??.

Co wi?cej, ludzie z ró?nych ?rodowisk mog? to zrobi?, tj. Brokerzy Crypto, gie?dy, farmy wydobywcze bitcoinów i tak dalej.

<<Kup BASIC >>

O BASIC

Marketing afiliacyjny jest bardzo dominuj?cy w?ród firm cyfrowych, a wiele firm zajmuj?cych si? handlem elektronicznym, grami i forex koncentruje na nim swoj? strategi? marketingow?. Chodzi o to, ?e partner, który wprowadza nowych klientów do biznesu, mo?e otrzyma? prowizj? za polecenie w zale?no?ci od wolumenu transakcji dokonanej przez nowo wprowadzonego klienta lub sta?? kwot?, je?li klient spe?nia okre?lone warunki

Dzi?ki naszemu systemowi kryptowalut mo?emy dostarcza? partnerskie tokeny BSC z funkcjami pierwszej linii, takimi jak redystrybucja BNB, automatyczny wykup i inne. Nasze unikalne funkcje mo?na ulepszy? poprzez zmienne blokowanie czasu z rosn?cymi nagrodami, wsparcie dla systemów odbicia/redystrybucji podczas stakingu, po?yczanie Defin bez zaufania i wiele wi?cej. Pe?ne zestawienie elementów, które licytujemy, mo?na znale?? w zak?adce Funkcje na naszej stronie.

Co ciekawe, klient mo?e teraz handlowa? mi?dzy ankietami witryn a monetami kryptograficznymi, aby korzysta? z ankiet, jednocze?nie utrzymuj?c je przy ?yciu przez d?ugi czas, a jednocze?nie w?a?ciciele ankiet mog? zarabia? ca?kiem sporo na wymianie.

<<Kup BASIC >>

Co to jest PODSTAWOWE [PODSTAWOWE]?

BASIC oferuje platform? Defi-as-a-Service do oznaczania BSC, dzi?ki czemu mog? dodawa? funkcje, takie jak zak?ady, auto-buyback i rozpowszechnianie zarz?dzania. BASIC jest cz??ci? Altruism Protocol Ecosystem, który jest systemem aparatów i tokenów Defi, które oferuj? wzrost posiadaczom, jednocze?nie wspieraj?c organizacje charytatywne na ca?ym ?wiecie. Pozwala gminie g?osowa? na pomoce charytatywne, zapewniaj?c jednocze?nie bezpieczny, rosn?cy zapas bogactwa dla naszych posiadaczy z jasnymi przypadkami u?ycia.

Ta platforma daje organizacjom dost?p do prywatnego blockchaina po uzyskaniu zgody Proof-of-Authority na skierowanie klientów na proste raty dla administracji chmury klasy korporacyjnej podczas realizacji prywatnych tras. Poza tym mo?na u?y? publicznych funkcji blockchain, które anga?uj? procedury delegowanego dowodu stawki.

Wszystkie skarbce tokenów b?d? obs?ugiwa? token BASIC dzi?ki strukturze op?at dost?pnej na oficjalnej stronie internetowej.

<<Kup BASIC >>

Kto jest za?o?ycielem BASIC [BASIC]?

Sven Moeller jest dyrektorem naczelnym BASIC i posiada szeroki zespó? do?wiadczonych programistów i finansistów w Singapurze, Szwajcarii i Korei Po?udniowej.

Zespó? BASIC, w sk?ad którego wchodz? programi?ci, projektanci, finansi?ci, prawnicy i dealerzy, w ko?cu osi?gn?? najwi?ksz? inwencj? wszechczasów, eksperymentuj?c z wieloma technologiami blockchain i rozwojem platform przez lata.

<<Kup BASIC >>

Co sprawia, ?e BASIC jest wyj?tkowy?

Wyj?tkowo?? platformy tyczenia BASIC Defi polega na tym, ?e pozwala nam ona dodawa? skarbce tyczenia dla dowolnego tokena BSC. Te skarbce uaktualni? wiele funkcji do istniej?cych tokenów, takich jak blokowanie czasu z nagrodami skalowania, obs?uga odbicia/redystrybucji podczas stakowania, opcjonalne wp?aty na cele charytatywne lub portfel spalania i tak dalej!

Co wi?cej, samodzielne zbudowanie systemu obstawiania jest kosztowne i czasoch?onne. Nasze skarbce oszcz?dz? Ci ca?ej ci??kiej pracy, pozwalaj?c Ci skupi? si? na innych aspektach Twojego projektu. Ponadto umo?liwiamy kupuj?cym i sprzedaj?cym synchronizacj? i czerpanie korzy?ci z przestarza?ych wyzwa? bran?y.

<<Kup BASIC >>

Gdzie mo?na kupi? BASIC [BASIC]?

Odwied? oficjaln? stron? BASIC, aby oceni? funkcje, które zapewnia traderom kryptowalut. Ma g??bokie systemy bezpiecze?stwa, które pozwalaj? traderowi bez obaw zaopatrywa? si? w token i obchodzi? si? z nim. Co wi?cej, nawi?za?a wspó?prac? z QCV Capital, która jest zobowi?zana do monitorowania twoich dzia?a? finansowych bez wymagania d?ugich zg?osze? ze wzgl?du na swoj? renomowan? automatyzacj?.

BASIC to w 100% ?wietna okazja dla zainteresowanych uczestników, która zapewnia ?atw? granic? i dalekosi??ne cechy do opracowania ankiet, które maj? by? wymieniane.

<<Kup BASIC >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy moje tokeny nadal otrzymuj? nagrody/refleksje/redystrybucje po obstawieniu?

Tak, ró?ne skarbce mog? oblicza? te nagrody na ró?ne sposoby, ale Twoje nagrody s? przesy?ane do umowy skarbca i s? rozdzielane do postawionego salda z ka?d? aktualizacj?.

<<Kup BASIC >>

BASIC Oficjalna strona internetowa – https://thebasic.io/home

PODSTAWOWY Twitter – https://twitter.com/thebasicfinance

BASIC Medium – https://medium.com/thebasic
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne