Jak i gdzie kupi? Basic Attention Token (BAT) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Basic Attention Token (BAT) to system oparty na blockchain, który wykorzystuje przegl?dark? internetow? Brave do ilo?ciowego okre?lania koncentracji i wysi?ku u?ytkowników mediów na stronach internetowych.

Jego celem jest efektywne przekazywanie pieni?dzy reklamowych mi?dzy reklamodawcami, wydawcami i konsumentami internetowych materia?ów marketingowych i reklam i jest zbudowany na Ethereum. Celem jest, aby czytelnicy ogl?dali mniej reklam, które s? bardziej zwi?zane z ich zainteresowaniami, przy jednoczesnym zachowaniu ich praw do prywatno?ci danych.


<<Kup podstawowy token uwagi>>

Informacje o podstawowym tokenie uwagi

Cyfrowa sie? reklamowa Brave Software oparta na blockchain jest zasilana przez token BAT, który jest zbudowany na Ethereum. Internauci odwiedzaj?cy Internet za pomoc? bezp?atnej przegl?darki Brave mog? zdecydowa? si? na zmian? wy?wietlanych reklam na reklamy w sieci reklamowej Brave. Reklamy s? dost?pne na Brave.com. U?ytkownicy s? nast?pnie wynagradzani BAT w formie reklamy za swój czas.

<<Kup podstawowy token uwagi>>

Co to jest podstawowy token uwagi [BAT]?

Basic Attention Token to nowa sie? marketingu cyfrowego oparta na blockchain, która ma na celu odpowiednie zrekompensowanie konsumentom ich uwagi, jednocze?nie zapewniaj?c reklamodawcom wi?kszy zwrot z wydatków na reklam?.

Brave Browser jest u?ywany do oferowania tego do?wiadczenia, które pozwala u?ytkownikom ogl?da? reklamy chroni?ce prywatno??, jednocze?nie zdobywaj?c zach?ty BAT. Z drugiej strony reklamodawcy mog? oferowa? spersonalizowane reklamy, aby zwi?kszy? zaanga?owanie i zmniejszy? straty spowodowane oszustwami reklamowymi i niew?a?ciwym u?yciem.

Podstawowy token uwagi jest walut? motywacyjn? w tym ekosystemie reklamowym i jest sprzedawany mi?dzy reklamodawcami, wydawcami i u?ytkownikami. Reklamodawcy p?ac? tokenami BAT za swoje kampanie reklamowe. Niewielka cz??? tych pieni?dzy trafia do reklamodawców, 70% do konsumentów, ale po?rednicy, którzy zwykle zwi?kszaj? wydatki na reklam?, s? odcinani, aby zwi?kszy? efektywno?? kosztow?.


<<Kup podstawowy token uwagi>>

Kim s? za?o?yciele Basic Attention Token [BAT]?

Basic Attention Token zosta? za?o?ony przez dwóch za?o?ycieli, Brendana Eicha i Briana Bondy, znanych jako dwie bardzo znane osoby w dziedzinie surfowania w Internecie.

Brendan Eich jest dyrektorem generalnym firmy Brave Software, Inc., która jest odpowiedzialna za przegl?dark? Brave i Basic Attention Token. Eich by? za?o?ycielem i CTO firmy Mozilla przed do??czeniem do Brave, a tak?e opracowa? JavaScript w 1995 roku. Przyczyni? si? równie? do uruchomienia jednej z najpopularniejszych przegl?darek internetowych na ?wiecie w 2004 roku, Mozilla Firefox.

Podobnie Brian Bondy do??cza jako CTO w Basic Attention Token, BAT. Bondy jest bardzo do?wiadczonym in?ynierem, który wcze?niej pracowa? jako starszy in?ynier oprogramowania w Mozilli, programista w Corel Corporation i kierownik ds. rozwoju oprogramowania w Khan Academy. Eich i Bondy maj? prawie 50 lat do?wiadczenia w tworzeniu oprogramowania. Witryna Basic Attention Token obejmuje ??cznie 16 cz?onków zespo?u, z których kilku ma do?wiadczenie w programowaniu, in?ynierii lub badaniach.


<<Kup podstawowy token uwagi>>

Co sprawia, ?e Basic Attention Token jest wyj?tkowy?

Reklamodawcy musz? zobowi?za? si? do minimalnych wydatków na reklam? w wysoko?ci 2500 USD miesi?cznie, aby rozpocz?? kampani? od listopada 2020 r., chocia? trwaj? prace nad platform? samoobs?ugow? z prawdopodobnie mniejszymi ograniczeniami.

Ten bud?et reklamowy musi by? teraz op?acany wy??cznie w podstawowych tokenach uwagi, które reklamodawcy mog? uzyska? z wielu platform wymiany stron trzecich. Brave zatrzymuje niewielk? cz??? przychodów, a reszt? rozdziela autorom i u?ytkownikom.

Jedn? z wyró?niaj?cych si? funkcji Basic Attention Token i ekosystemu Brave Browser jest mo?liwo?? zach?cania osób, które nie s? jeszcze cz?onkami platformy, która obejmuje zarówno strony internetowe, jak i poszczególne osoby na Twitterze. Osoby te mog? nast?pnie zapisa? si? do sieci, aby odebra? zebrane napiwki.

<<Kup podstawowy token uwagi>>

Gdzie mo?na kupi? podstawowy token uwagi [BAT]?

Podstawowy token uwagi jest obecnie dost?pny do handlu w kilku najlepszych systemach handlu kryptograficznego i ma du?? stabilno??. Binance, Coinbase Pro i Huobi Global to jedne z najbardziej rozpoznawalnych gie?d BAT.

BAT, podobnie jak wiele innych kryptowalut, mo?na kupi? za pieni?dze fiducjarne u kilku brokerów lub handlowa? z aktywami fiducjarnymi na platformach takich jak Kraken i Bithumb.


<<Kup podstawowy token uwagi>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? podstawowy token uwagi [BAT] za gotówk??

Nie mo?na bezpo?rednio kupi? podstawowego tokena uwagi (BAT) za gotówk?. Musisz najpierw kupi? Bitcoin za gotówk? z bankomatu, a nast?pnie handlowa? nim na platformie takiej jak Binance.

Czy s? jakie? szybkie sposoby zakupu Basic Attention Token [BAT] w Europie?

Tak, istniej? równie? banki internetowe, w których mo?esz za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup podstawowego tokena uwagi?

Kupowanie Litecoina lub Ethereum za pomoc? konta bankowego, a nast?pnie wymienianie go na Basic Attention Token (BAT) jest obecnie najbardziej op?acaln? metod?. Powodem jest to, ?e Litecoin i Ethereum posiadaj? obecnie jedne z najni?szych transferów i kursów wymiany Bitcoina.


<<Kup podstawowy token uwagi>>

Basic Attention Token Oficjalna strona internetowa – https://basicattentiontoken.org/

Podstawowy token uwagi na Twitterze – https://twitter.com/attentiontoken

Podstawowy token uwagi Reddit – https://reddit.com/r/BATProject

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne