Avatar

Opublikowany

włączony

Based Money to najnowsze przedsi?wzi?cie Zespo?u Protoko?u. Jest to zdecentralizowany etap, który umo?liwia tokenom dodawanie elementów Defi do ich przedsi?wzi?cia. Sk?ada si? z trzech sekcji: tokena narz?dziowego, aplikacji internetowej repozytorium i aplikacji sieciowej do g?osowania administracyjnego.

Ten etap ma powi?zane kana?y, w przypadku, gdy jest to strona internetowa firmy lub wymiany forex, ma bezpo?rednie odpowiedzi dla osób, które szukaj? niezachwianej jako?ci i korzy?ci przez ca?y czas. Zosta?a stworzona przez grup? Based Money i przedstawia zdecentralizowan? innowacj? do kontroli p?ynno?ci rozs?dnych zasobów zale?nych od Proof-of-Asset Protocol.

<<Kup pieni?dze na podstawie >>

O pieni?dzach bazowych

Based Money to stowarzyszenie, które ??czy osoby z sektorów biznesu monetarnego w celu zbudowania obszaru lokalnego i stosuje protokó? Proof-of-Asset, który pozwala osobom z obszaru lokalnego na czerpanie korzy?ci ze wspólnego wykorzystania zasobów.

Rezultatem Based Money jest Proof-of-Asset Protocol, który zajmuje si? kwesti? niewymiennej p?ynno?ci zasobów. Dowód aktywów oznacza, ?e token dostarczony jako sk?adnik konwencji jest gwarantowany z zasobem. Do?wiadczenie BASED MONEY to konwencja Proof-of-Asset, w duszy po??czenie BaaS (Bank-as-a-Service) i technologii blockchain.

To niewiarygodne, ?e w?a?ciwa reakcja jest oczywista: wykorzysta? innowacyjno?? i infrastruktur? dzia?a? centrów w zdecentralizowanej gospodarce, w tym tak?e korzystaj?cej z konwencji open source. Protokó? „Based Money Proof-of-Asset Protocol” jest definitywnie tego rodzaju porozumieniem.

<<Kup pieni?dze na podstawie >>

Co to s? pieni?dze oparte na [BASED]?

Based Money oferuje tokenom etap definiowania jako us?ugi, co pozwala na dodanie funkcji, takich jak zak?ady, auto-buyback i rozproszona administracja. ma zasadnicze znaczenie dla ekosystemu protoko?u, który jest uk?adem aparatów i tokenów Defi, który zapewnia rozwój posiadaczom, jednocze?nie wspieraj?c fundusze na ca?ej planecie. Pozwala to ogó?owi spo?ecze?stwa decydowa? o altruistycznych prezentach, prowadz?c zapewniony, doceniaj?cy zapas obfito?ci dla naszych posiadaczy z jasnymi przypadkami u?ycia.

Je?li chodzi o kszta?towanie innej gospodarki, Based Money widzi odpowied? na prawdziwe finansowanie biznesu w izolowaniu projektów mechanicznych i ramowych od projektów z zakresu dzia?alno?ci handlowej i monta?owej. Innowacyjne i infrastrukturalne projekty, które mog? wspiera? zdecentralizowan? gospodark? w rozwoju i sta? si? wi?kszymi, bardziej korzystnymi, tak jak rosn?cy zwyczaj innowacji na ca?ym ?wiecie mo?e uzyska? dotacje za po?rednictwem ICO.

<<Kup pieni?dze na podstawie >>

Kto jest za?o?ycielem Based Money [BASED]?

Firma Based Money zosta?a za?o?ona przez anonimow? grup? krypto-ogów, którzy nazywaj? siebie „Ghoulami. Grupa do?wiadczonych programistów pojawia si? podczas wzrostu popularno?ci sektora w 2020 roku. Potencja? DeFi do konwersji bankowo?ci i finansów sprawi?, ?e jest to obszar du?ego zainteresowania w Jednak sza? DeFi w po?owie 2020 r. doprowadzi? równie? do mniej ni? ostrych projektów.

<<Kup pieni?dze na podstawie >>

Co sprawia, ?e pieni?dze bazowe s? wyj?tkowe?

Platforma do obstawiania Based Money Defi pozwala nam dodawa? skarbce do obstawiania dla dowolnego tokena. Te skarbce dodadz? ró?ne funkcje do ju? istniej?cych tokenów, takie jak blokowanie czasu z nagrodami skalowania, wsparcie dla refleksji/redystrybucji podczas stakingu, opcjonalne inspiracje na cele charytatywne lub portfel spalania i nie tylko!

Bierzemy aktywa klienta, g?ównie na rynku finansowym, tokenizujemy je, a nast?pnie, nie czekaj?c na nagromadzenie masy krytycznej, wymieniamy to aktywo na walut? dla banku. Jest to mo?liwe dzi?ki ustanowieniu jednej puli podobnych aktywów (np. puli banków), tworz?c w ten sposób rynek, na którym banki czerpi? korzy?ci z p?ynno?ci, a akcjonariusze korzystaj? z przewidywalnego i przejrzystego przep?ywu ?rodków pieni??nych.

Ponadto samodzielne zbudowanie systemu obstawiania jest kosztowne i czasoch?onne. Nasze krypty oszcz?dzaj? Ci ca?ej ci??kiej pracy, a tak?e pozwalaj? skupi? si? na innych aspektach Twojego projektu.

<<Kup pieni?dze na podstawie >>

Gdzie mo?na kupi? pieni?dze na podstawie [NA podstawie]?

Zespó? Based Money ewoluowa? inaczej w porównaniu z dost?pnymi tokenami w cyfrowej arkadzie, gdzie s? zdeterminowani, aby nadal tchn?? zdecentralizowany sektor finansowy bardziej zaskakuj?cymi monetami i funkcjami, które doprowadz? ich na szczyt wie?y, zdobywaj?c wi?kszo?? akcjonariuszy z rynku.

Mo?esz odwiedzi? oficjaln? stron? Based Money, o której mowa poni?ej, aby zacz?? czerpa? korzy?ci z kryptowalut. Jest dost?pny na gie?dzie Uniswap i w bazie ksi??ycowej, gdzie mo?esz zdecydowanie wybi? swoje projektowane tokeny.

<<Kup pieni?dze na podstawie >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co to jest obstawianie?

Stakowanie to zdeponowanie tokenów w inteligentnym kontrakcie i pozostawienie ich tam w zamian za nagrody.

Czy moje tokeny nadal otrzymuj? nagrody po obstawieniu?

Tak, ró?ne skarbce mog? szacowa? te wynagrodzenia na ró?ne sposoby, ale twoje zwroty s? wysy?ane do kaucji skarbca i s? rozdzielane na saldo postawione z ka?d? wycen?.

<<Kup pieni?dze na podstawie >>

Based Money Oficjalna strona internetowa – https://t.me/basedmoney

Twitter oparty na pieni?dzach – https://twitter.com/BasedProtocol

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne