Jak i gdzie kupi? BarnBridge [BOND]___Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

BarnBridge to rodzaj technologii DeFi do produkcji zbywalnych tokenów, które nara?aj? klienta na zmienno?? rynku. Platforma jest nadal na wczesnym etapie rozwoju od marca 2021 r.

CoinMarketCap zajmuje teraz 373 miejsce, z ??czn? kapitalizacj? w wysoko?ci 101 034 351 USD. W obiegu znajduje si? 4 371 923 monet BOND. Obecna cena BarnBridge wynosi 23,11 USD, a 24-godzinny wolumen obrotu wynosi 55 008 128 USD. Chocia? cena BOND do USD jest cz?sto aktualizowana.

<<KUP BarnBridge>>

O firmie BarnBridge BOND

BarnBridge, który powsta? w 2019 roku, to system tokenizacji ryzyka. Mia? zosta? uruchomiony we wrze?niu w 2020 roku.

Podstawowym celem BOND jest podzielenie ryzyka zwi?zanego z kryptowalutami na poziomy, aby gracze rynkowi mogli handlowa? ró?nymi towarami lub towarami w zale?no?ci od oceny ryzyka.

BarnBridge generuje tokenizowane instrumenty pochodne w oparciu o ruchy rynkowe. Kilka przyk?adów rynków bazowych obejmuje krzywe stopy procentowej, ceny i prognoz rynkowych. Te zale?ne aktywa s? klasyfikowane jako wysokie, umiarkowane lub minimalne ryzyko/zysk. BarnBridge to wieloplatformowy system tokenizacji zagro?e? obejmuj?cy transze o sta?ym oprocentowaniu i wariancji.

<<KUP BarnBridge>>

Co to jest BOND BarnBridge?

BarnBridge to program, który rozszerza mo?liwo?ci DeFi, aby uczyni? go bardziej wszechstronnym i wydajnym. Tokenizuj?c wahania rynkowe i ekspozycj? na ryzyko, mo?e obni?y? zmienno?? dla ostro?nych inwestorów, jednocze?nie zwi?kszaj?c zmienno?? dla daytraderów. BarnBridge umo?liwia stosowanie na rynku DeFi standardowych technik zarz?dzania ryzykiem i instrumentów o sta?ym dochodzie.

Inne systemy zabezpieczania ryzyka DeFi, takie jak Hegic (HEGIC) i Opyn, s? g?ównymi rywalami BarnBridge.

<<KUP BarnBridge>>

Kim s? za?o?yciele BarnBridge BOND?

Troy Murray i Tyler Ward s? wspó?za?o?ycielami BarnBridge.

Murray stworzy? RUDE labs, firm? zajmuj?c? si? badaniami i rozwojem w dziedzinie kryptowalut, zanim zacz?? pracowa? nad BarnBridge, i od 2012 roku bada potencja? blockchain dla mediów.

Ward stworzy? Proof Systems, firm? zajmuj?c? si? marketingiem cyfrowym skoncentrowan? na biznesie finansowym, zanim za?o?y? BarnBridge. Dotychczasowi klienci Warda to ConsenSys, SingularDTV, Earn.com, FOAM, Dether, NEAR Protocol, DARMA Capital, snglsDAO.Grid +, Centrality i wreszcie Sylo,

<<KUP BarnBridge>>

Co sprawia, ?e BarnBridge BOND jest wyj?tkowy?

Zalet? BarnBridge jest to, ?e mo?e ??czy? zyski z ograniczonymi dochodami i wyg?adza? je w celu zwi?kszenia wydajno?ci systemu. Dzi?ki temu wprowadzenie klientów do sektora kryptowalut jest bardziej spersonalizowane i przewidywalne, co pozwala dotrze? do szerszego grona odbiorców. BarnBridge mo?na wykorzysta? do zwi?kszenia efektywno?ci obrotu akcjami w konwencjonalnych finansach.

Obligacje SMART Alpha, które mo?na wykorzysta? do tokenizacji ryzyka cenowego, s? równie? obs?ugiwane przez BarnBridge. Mog? nara?a? konsumentów na znaczne, umiarkowane lub niewielkie zmiany cen. Obligacje Smart Alpha na Ethereum mog? by? u?ywane jako instrumenty pochodne do zabezpieczenia si? przed zmianami cen w tokenach ERC-20.

Gdzie mo?na kupi? obligacje BarnBridge?

BarnBridge (BOND) mo?na kupi? na ró?nych gie?dach kryptowalut, takich jak: Uniswap (V2), MXC.COM, 1inch Exchange, Bilaxy i wreszcie Hotbit.

<<KUP BarnBridge>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce BarnBridge BOND

Ile monet BarnBridge BOND znajduje si? obecnie w obiegu?

BOND, natywna kryptowaluta BarnBridge, opiera si? na sieci Ethereum (ETH). Jego ??czna produkcja wynosi dziesi?? milionów, z 1,581 000 obligacji w obiegu od marca 2021 roku.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje BarnBridge BOND?

BOND zosta? zaprojektowany z my?l? o standardzie kompatybilno?ci Ethereum ERC-20. Jest on stosowany w systemie BarnBridge do obstawiania, administrowania i motywowania. BOND mo?na zapisa? w dowolnym portfelu obs?uguj?cym Ethereum, dzi?ki czemu token jest ?atwo dost?pny.

Od jakich czynników zale?y cena obligacji BarnBridge?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? BarnBridge BOND.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny BarnBridge BOND zosta?y zaktualizowane do nowego, rekordowo wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 23,19 USD za token.

W skrócie, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e BarnBridge BOND pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP BarnBridge>>

Oficjalna strona BarnBridge BOND — https://barnbridge.com/

BarnBridge BOND Twitter - https://twitter.com/barn_bridge


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne