Avatar

Opublikowany

włączony

Bankroll to wiod?ca regionalizowana sie? finansowa w blockchainie TRON. Nastawia dobrowolny, zrównowa?ony i niewymagaj?cy zezwolenia globalny silnik ekonomiczny. W sieci umów finansowych platforma oferuje nagrody w TRX, BNKR, BNKRX i BTT. Bankroll… graj i wygrywaj!!!

Ta platforma ma powi?zane kana?y, je?li jest to witryna e-commerce lub forex, oferuje absolutne rozwi?zania dla osób, które szukaj? jednocze?nie niezawodno?ci i dochodowo?ci. Zosta? opracowany przez zespó? Bankroll i opisuje zdecentralizowan? technologi? kontroli p?ynno?ci inteligentnych aktywów w oparciu o protokó? Proof-of-Asset.

<<Kup bankroll >>

O bankrollu

Mówi?c najpro?ciej, bankroll to zdecentralizowany bank spo?eczno?ciowy. Jako finansowa organizacja wzajemna; Bankroll posiada natywny magazyn warto?ci powi?zany z TRON. BANKR to nasza cyfrowa gotówka i jest bardziej p?ynna ni? VLT po stronie sieci Ethereum, która skaluje si? do stopy oszcz?dno?ci spo?eczno?ci. Oba tokeny s? obs?ugiwane przez kilka kontraktów, które wydobywaj?, wymieniaj? i przechowuj? warto?? w sieci.

Produktem Bankroll jest Proof-of-Asset Protocol, który rozwi?zuje kwesti? p?ynno?ci aktywów niepodlegaj?cych wymianie. Proof-of-Asset oznacza, ?e token wydany w ramach protoko?u jest zabezpieczony aktywem. Know-how BANKR to protokó? Proof-of-Asset, w duchu i zawieraj?cy technologie BaaS (Bank-as-a-Service) i blockchain.

Co ciekawe, odpowied? jest oczywista: wykorzystaj technologi? i infrastruktur? kluczowych projektów w zdecentralizowanej gospodarce, w tym wykorzystuj?cych protokó? open source. Bankroll Proof-of-Asset Protocol jest w?a?nie takim rozwi?zaniem.

<<Kup bankroll >>

Co to jest Bankroll [BANKR]?

Oficjalny elastyczny token nagrody Bankroll Network (TRC-20) w ?a?cuchu bloków TRON wychwytuje warto?? poprzez braki, progresywn? trudno?? wydobycia i mo?liwo?? handlu/wymieniania na gie?dach (obecnie dost?pny na Bankroll SwapX, TronTrade i Just Swap). Zalecan? gie?d? do handlu BANKR jest SwapX, poniewa? zapewnia najni?sze ceny i najwy?sz? p?ynno??, co skutkuje mniejszym po?lizgiem przy wi?kszych transakcjach.

W zakresie tworzenia nowej gospodarki Bankroll widzi rozwi?zanie w zakresie finansowania realnego biznesu w oddzieleniu projektów technologicznych i infrastrukturalnych od projektów z obszaru handlu, dzia?alno?ci operacyjnej i aktywów produkcyjnych. Projekty technologiczne i infrastrukturalne, które mog? pomóc zdecentralizowanej gospodarce dojrze? i sta? si? wi?ksz?, wygodniejsz?, a tak?e rozszerza? zwyczaj technologii na ca?ym ?wiecie, mog? otrzyma? finansowanie za po?rednictwem ICO.

<<Kup bankroll >>

Kto jest za?o?ycielem Bankroll [BANKR]?

Michael Saylor by? entuzjastycznie nastawiony do nowoczesnego podej?cia finansowego i interweniowa? w wy?cigu o opracowanie owocnej i intensywnej platformy dla zainteresowanych poszukuj?cych, gdzie mog? oni osi?gn?? wspania?e, dochodowe przedsi?wzi?cia zgodnie z ich obawami.

Bankroll to wiod?ca zdecentralizowana sie? finansowa na TRON i Ethereum. Realizuje dobrowolny, zrównowa?ony i niewymagaj?cy zezwolenia globalny silnik ekonomiczny. Podczas gdy zespó? Bankroll ostatecznie od lat wdro?y? najwi?ksze przedsi?wzi?cie wszechczasów, testuj?c z ró?nymi technologiami blockchain i rozwijaj?c platformy.


<<Kup bankroll >>

Co sprawia, ?e Bankroll jest wyj?tkowy?

Platforma tyczenia Bankroll Defi pozwala nam dodawa? skarbce tyczenia dla dowolnego tokena. Te skarbce dodadz? wiele funkcji do istniej?cych tokenów, takich jak blokowanie czasu z nagrodami skalowania, wsparcie dla odbicia/redystrybucji podczas stakowania, opcjonalne wp?ywy na cele charytatywne lub portfel spalania i nie tylko!

Bierzemy aktywa klienta, g?ównie na rynku finansowym, tokenizujemy je, a nast?pnie nie czekaj?c na osi?gni?cie przez asortyment masy krytycznej, zamieniamy to aktywo na walut? dla banku. Jest to mo?liwe dzi?ki stworzeniu jednej puli podobnych aktywów, tworz?c w ten sposób rynek, na którym banki czerpi? korzy?ci z p?ynno?ci, a akcjonariusze korzystaj? z prawdopodobnego i l?ni?cego przep?ywu ?rodków pieni??nych.

Co wi?cej, samodzielne zbudowanie systemu obstawiania jest kosztowne i czasoch?onne. Nasze skarbce oszcz?dz? Ci ca?ej ci??kiej pracy, pozwalaj?c Ci skupi? si? na innych aspektach Twojego projektu.


<<Kup bankroll >>

Gdzie mo?na kupi? bankroll [BANKR]?

Mo?esz wej?? na oficjaln? stron? Bankroll i z?o?y? wniosek o pul? tokenów, gdzie zapewnia przyjazny dla u?ytkownika interfejs, który zatrzymuje warto?? poprzez braki, progresywn? trudno?? wydobycia i mo?liwo?? handlu/wystawienia na gie?dach. Obecnie mo?na go zdeponowa? w Flow, aby uzyska? maksymalny zwrot 125% za uczestnictwo w czasie.

Ponadto Bankroll jest zdeterminowany, aby ponownie wykorzysta? odroczone ankiety, zapewniaj?c u?ytkownikom mo?liwo?? kupna i sprzeda?y.

<<Kup bankroll >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co to jest obstawianie?

Staking to zaksi?gowanie twoich tokenów w inteligentnym kontrakcie i pozostawienie ich tam w zamian za wynagrodzenie.

Czy moje tokeny nadal otrzymuj? nagrody po obstawieniu?

Tak, szacuje wynagrodzenia w ró?nych podej?ciach, ale Twoje zwroty s? wysy?ane do po??czenia skarbca i s? rozdzielane na Twoje postawione saldo z ka?d? wycen?.

<<Kup bankroll >>

Bankroll Oficjalna strona internetowa – https://bankroll.network/

Bankroll Telegram – https://t.me/bankrollnetwork

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne