Avatar

Opublikowany

włączony

Bankex to najnowszy projekt Zespo?u Protoko?u. Jest to zdecentralizowana platforma, która umo?liwia tokenom dodawanie funkcji Defi do ich projektu. Sk?ada si? z trzech cz??ci: tokena narz?dziowego, aplikacji sieciowej repozytorium i aplikacji sieciowej oddzwaniania do zarz?dzania.

Ta platforma ma pokrewne kana?y, je?li jest to strona e-commerce lub forex, oferuje absolutne rozwi?zania dla osób, które szukaj? jednocze?nie niezawodno?ci i dochodowo?ci. Zosta? opracowany przez zespó? Bankex i opisuje zdecentralizowan? technologi? kontroli p?ynno?ci inteligentnych aktywów w oparciu o protokó? Proof-of-Asset.

<<Kup Bankex >>

O Bankex

Bankex jest organizacj?, która ??czy cz?onków rynków finansowych w celu budowania spo?eczno?ci i stosuje protokó? Proof-of-Asset, który pozwala cz?onkom spo?eczno?ci czerpa? korzy?ci z wzajemnego wykorzystywania aktywów.

Produktem Bankex jest Proof-of-Asset Protocol, który rozwi?zuje kwesti? p?ynno?ci aktywów niepodlegaj?cych wymianie. Proof-of-Asset oznacza, ?e token wydany w ramach protoko?u jest zabezpieczony aktywem. Know-how BANKEX to protokó? Proof-of-Asset, b?d?cy po??czeniem technologii BaaS (Bank-as-a-Service) i blockchain.

Osza?amiaj?co odpowied? jest oczywista: wykorzystaj technologi? i infrastruktur? kluczowych projektów w zdecentralizowanej gospodarce, w tym wykorzystuj?cych protokó? open source. Protokó? Proof-of-Asset Bankex jest w?a?nie takim rozwi?zaniem.

<<Kup Bankex >>

Co to jest Bankex [BKX]?

Bankex oferuje tokenom platform? definiowania jako us?ugi, umo?liwiaj?c im dodawanie funkcji, takich jak zak?ady, auto-buyback i rozproszone zarz?dzanie. jest cz??ci? Protocol Ecosystem, czyli systemu narz?dzi i tokenów Defi, który zapewnia wzrost posiadaczom, jednocze?nie wspieraj?c organizacje charytatywne na ca?ym ?wiecie. Pozwala spo?ecze?stwu g?osowa? na darowizny na cele charytatywne, prowadz?c jednocze?nie chroniony, doceniaj?cy magazyn bogactwa dla naszych posiadaczy z wyra?nymi przypadkami u?ycia.

W zakresie tworzenia nowej gospodarki Bankex widzi rozwi?zanie dla realnego finansowania biznesu w oddzieleniu projektów technologicznych i infrastrukturalnych od projektów z obszaru handlu, dzia?alno?ci operacyjnej i aktywów produkcyjnych. Projekty technologiczne i infrastrukturalne, które mog? pomóc zdecentralizowanej gospodarce dojrze? i sta? si? wi?ksz?, wygodniejsz?, a tak?e rozszerza? zwyczaj technologii na ca?ym ?wiecie, mog? otrzyma? finansowanie za po?rednictwem ICO.

<<Kup Bankex >>

Kto jest za?o?ycielem Bankex [BKX]?

Igor Khmel jest znanym za?o?ycielem i dyrektorem generalnym technologii Bankex, w której przesz?a wiedza i nowoczesny entuzjazm zosta?y rozpieszczone, aby zapewni? renomowan? platform? dla poszukiwaczy kryptowalut i najwyra?niej udowodniono, ?e jest to w?a?ciwe ?ród?o przechowywania twoich finansów w Bankex.

<<Kup Bankex >>

Co sprawia, ?e Bankex jest wyj?tkowy?

Platforma do obstawiania Bankex Defi pozwala nam dodawa? skarbce tyczenia dla dowolnego tokena. Te skarbce dodadz? wiele funkcji do istniej?cych tokenów, takich jak blokowanie czasu z nagrodami skalowania, wsparcie dla odbicia/redystrybucji podczas stakowania, opcjonalne wp?ywy na cele charytatywne lub portfel spalania i nie tylko!

Bierzemy aktywa klienta, g?ównie na rynku finansowym, tokenizujemy je, a nast?pnie nie czekaj?c na osi?gni?cie przez asortyment masy krytycznej, zamieniamy to aktywo na walut? dla banku. Mo?na to sobie wyobrazi? poprzez utworzenie jednej puli podobnych aktywów (np. puli banków), tworz?c w ten sposób rynek, na którym banki czerpi? korzy?ci z p?ynno?ci, a inwestorzy z przewidywalnego i przejrzystego przep?ywu ?rodków pieni??nych.

Co wi?cej, samodzielne zbudowanie systemu obstawiania jest kosztowne i czasoch?onne. Nasze skarbce oszcz?dz? Ci ca?ej ci??kiej pracy, pozwalaj?c Ci skupi? si? na innych aspektach Twojego projektu.


<<Kup Bankex >>

Gdzie mo?na kupi? Bankex [BKX]?

Bankex zapewnia platform? bankowo?ci cyfrowej aktywów, na której mo?esz przechowywa? warto?? swoich odpowiednich tokenów i wykorzystywa? je w wieloaspektowych transakcjach. zapewnia maksymaln? gotówk? na twoje aktywa, odblokowuj?c p?ynno??, gdy us?ugi bankowe s? ?wiadczone przez Live Oak Bank i Member FDIC.

Warto zauwa?y?, ?e Bankex pokona? ponad 50 000 osób i firm, aby zabezpieczy? pierwszy krok i wygenerowa? fundusze na aktywach cyfrowych.

<<Kup Bankex >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Co to jest obstawianie?

Stakowanie to zdeponowanie tokenów w inteligentnym kontrakcie i pozostawienie ich tam w zamian za nagrody.

Czy moje tokeny nadal otrzymuj? nagrody po obstawieniu?

Tak, ró?ne skarbce mog? szacowa? te wynagrodzenia na ró?ne sposoby, ale twoje zwroty s? wysy?ane do kaucji skarbca i s? rozdzielane na saldo postawione z ka?d? wycen?.

<<Kup Bankex >>

Oficjalna strona Bankex – https://bankex.com/

Bankex Twitter – https://twitter.com/BANKEX

Bankex GitHub – https://github.com/BankEx
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne