Avatar

Opublikowany

włączony

BankSocia (BSL) planuje uspo?eczni? Po?yczki dla ?wiata, prowadz?c biznes spo?eczny, który dzia?a na kapitalizmie spo?ecznym. Nasz? wizj? jest by? pierwsz? platform? po?yczkow? w swojej klasie, zbudowan? od podstaw, wykorzystuj?c? Blockchain do dzielenia si? moc? wytworzon? w systemach po?yczkowych z osobami, które finansuj? po?yczki.

Je?li mówimy o arkadach spo?eczno?ciowych Banku, aby wymienia? tokeny spo?eczno?ciowe Banku, w?a?ciciele ankiet mog? sprzedawa? swoje aktualne ankiety nabywcom, gdzie otrzymaj? wynagrodzenie w postaci odpowiednich monet. Monety BSL mo?na pó?niej wykorzysta? do dowolnej wymiany kryptowalut na rynku cyfrowym lub do przemy?lenia innej transakcji sprzeda?y lub zakupu ankiet.

<<Kup Bank Social >>

O Banku Spo?eczno?ciowym

BlockSocial Technologies to globalne stowarzyszenie FinTech oferuj?ce rozwój pomocy finansowej i infrastruktury technologicznej na blockchain dla firm i osób fizycznych na ca?ym ?wiecie.

Aby by?o ?atwo dost?pne w Internecie, ludzie s? teraz bardzo sk?onni do zdobywania obecno?ci ankiet na zró?nicowanych platformach. Aby wesprze? rozwój, ludzie mog? kupowa? ankiety w zamian za odpowiednie kryptowaluty, aby skorzysta? z poprzednich i starych ankiet. Bez w?tpienia g?osowano, ?e nie ma sensu ukrywa? bada? w czasach gospodarki partycypacyjnej, ale wi?kszo?? w?a?cicieli ankiet rozgl?da si? za zyskami finansowymi z publikacji.

Aby zapewni? ankiety na skomputeryzowanych platformach na d?u?sz? met?, dostawcy ankiet popieraj? teraz pomys? sprzeda?y i zakupu ankiet w zamian za monety BSL.

W szczególno?ci, klient móg?by teraz zatrudni? geodet? w celu pozyskania powi?zanych lub najnowszych ankiet z rynku w oparciu o warto?? monet BSL, które geodeta mo?e zapi??. Korzystaj?c z tej drogi, klient mo?e osi?gn?? to przedsi?wzi?cie, gdy nie musi przestawia? istniej?cej ankiety ju? kr???cej na rynku.

<<Kup Bank Social >>

Co to jest Bank Social (BSL)?

Token BankSocial ($BSL) jest rozwi?zaniem ekosystemu BankSocial i by? to to, co wcze?niej zaczynali jako prosty token ERC-20. Od tego czasu przeprowadzono wiele ulepsze?, w tym rozszerzenie do sieci Binance Smart Chain (bez mostka), a tak?e szybkie aktualizacje transakcji, aby przygotowa? si? na przysz?e przedsi?wzi?cia.

Ponadto Bank Social dostarcza transakcje natychmiastowe wraz z technologi? sidechain. Podobno platforma mo?e przeprowadza? ponad milion transakcji na sekund?.

<<Kup Bank Social >>

Kto jest za?o?ycielem Bank Social [BSL]?

John R. Wingate, dyrektor generalny Bank Social, zosta? doceniony za skuteczny rozwój aplikacji, w której wszyscy posiadacze tokenów s? wynagradzani za pozostanie w banku 3% dystrybucj? wszystkich tokenów, które s? kupowane i sprzedawane. Oznacza to, ?e po prostu zachowuj?c swoje monety, nadal budujesz zainteresowanie spo?eczno?ci. BankSocial uwzgl?dni oparzenia w razie potrzeby. B?d? one kontrolowane przez spo?eczno?? konsensusu spo?ecznego.

B?d?c specjalist? od kryptowalut, Bank Social zapewnia, ?e wszystkie ?rodki zdeponowane w puli po?yczek spo?eczno?ciowych zosta?y osi?gni?te dzi?ki portfelom ch?odniczym typu multi-sig, aby zapewni?, ?e dost?p by? bezpieczny i przejrzysty. Co wi?cej, gdy poziomy finansowania osi?gn? porozumienie spo?eczne, pule po?yczek spo?eczno?ciowych zostan? zautomatyzowane do ró?nych inteligentnych umów kredytowych, aby stworzy? zautomatyzowan? platform? po?yczek peer-to-peer.

<<Kup Bank Social >>

Co sprawia, ?e Bank jest wyj?tkowy spo?ecznie?

Bank Social dzia?a na Blockchain, gdzie oferuje szybkie i chronione transakcje z pr?dko?ci? 50 000 na sekund? bez kierowania si? do globalnego konsensusu. Ponadto ma weryfikacj? zegara w ?a?cuchu i mo?liwo?? dostosowania do chmury dla dalekosi??nych widzów.

Jeste?my wyj?tkowi, je?li chodzi o korzystanie z mo?liwych us?ug g?ównie w dziedzinie badania rynku nieruchomo?ci, pomagaj?c kupuj?cym i sprzedaj?cym w synchronizacji i czerpania zysków z przestarza?ych testów w bran?y.

Ponadto Bank Social zapewnia równie? pomoc w inkubacji dla przysz?ych inwestorów, aby ulepszy? ich platform? i czerpa? korzy?ci dzi?ki monetom BSL i wsparciu zespo?u

<<Kup Bank Social >>

Gdzie mo?na bankowa? w mediach spo?eczno?ciowych [BSL]?

Mo?esz uzyska? dost?p do aplikacji, odwiedzaj?c oficjaln? stron? Bank Social, na której mo?esz handlowa? NFT zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i konwertowa? je na BSL, aby przechowywa? ich warto?? w portfelu. Praktyczny algorytm pozwala konsumentowi skutecznie handlowa? bez naruszenia bezpiecze?stwa lub utraty ?adunku.

Zadbali?my równie? o to, aby warstwy WWW i aplikacji by?y wzmocnione i chronione przed naruszeniami przez strony trzecie, ?agodz?c zasady dost?pu i wykorzystuj?c wzmocnion? architektur? Linuksa do tworzenia od góry do do?u sekurytyzowanego ?rodowiska.

<<Kup Bank Social >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?esz kupi? BSL za gotówk??

Nie. Bank Social jest obecnie dominuj?cy, je?li chodzi o pozyskiwanie dok?adnych finansów prawnych na którejkolwiek z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za fiducjarn? walut?, a nast?pnie przetransformowa? go do Bank Social.

Czy jest dopuszczalne nabywanie BSL w Europie?

Tak, Europa jest ogólnie jednym z dost?pnych pasów do nabywania kryptowalut.

<<Kup Bank Social >>

Bank Social Oficjalna strona internetowa – https://www.banksocial.io/

Bankowy Twitter spo?eczno?ciowy – https://twitter.com/BANKSOCIALio


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne