Jak i gdzie kupi? Balancer [BAL] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Balancer to automatyczny animator rynku (AMM) oparty na Ethereum, który zadebiutowa? w marcu 2020 roku.

Balancer straci? 21,46 proc. swojej warto?ci. Obecny ranking CoinMarketCap to #276, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 177 562 062 USD. W obiegu znajduje si? 6 943 831 monet BAL, o ??cznej liczbie 100 000 000 monet BAL

<<KUP balanser>>

O wywa?arce BAL

Protokó? Balancer to portfel wa?ony, który samobilansuje si?, czujnik ceny i dostawca p?ynno?ci. Umo?liwia u?ytkownikom czerpanie zysków ze ?wie?o wydanej waluty ($BAL), przyczyniaj?c si? do dostosowywania rynków zmienno?ci.

Balancer nie kontroluje tokenów przechowywanych w swoich pulach; zamiast tego s? to inteligentne kontrakty. Nie neguje to jednak ryzyka zwi?zanego z inteligentnymi kontraktami. CRP (konfigurowalne pule praw) gwarantuj?, ?e monety z oczywistymi lukami nie mog? by? wykorzystywane w pulach. Zapewnia równie?, ?e wszystkie inne dane uwierzytelniaj?ce ??cz? si? z profesjonalist? w bezpieczny sposób.

Abonenci Balancer nie musz? wp?aca? 50% wybranego aktywa. Zamiast tego mog? zdecydowa?, jak? cz??? okre?lonego zasobu wol? przenie??, eliminuj?c ograniczenia u?ytkownika.

<<KUP balanser>>

Co to jest Balancer BAL?

Balancer, podobnie jak Uniswap i Curve, pozwala ka?demu tworzy? pule tokenów. Pomimo waha? cen strumie? naprawia si?, aby utrzyma? monety w podobnych proporcjach

Protokó? dzia?ania systemu obejmuje trzy rodzaje pul.

Forma prywatnej puli upowa?nia w?a?ciciela do zarz?dzania, czyni?c go jedynym wspó?twórc? stabilno?ci puli. W?a?ciciel otrzymuje równie? mo?liwo?? zmiany parametrów.

Zbli?anie si? do wspólnej puli, jak sama nazwa wskazuje, jest istotne dla tych, którzy chc? zosta? dostawcami p?ynno?ci, którymi s? LP. Mimo ?e tokeny puli równowa??cej, BPT s? przyznawane wszystkim LP.

Pula inteligentna jest dla tych, którzy opanowali sztuk? handlu za po?rednictwem prywatnych basenów. Jedyn? zmian? jest tutaj zgoda na inteligentny kontrakt. Tutaj równie? u?ytkownicy s? nagradzani BPT.

Kim s? za?o?yciele Balancer BAL?

Fernando Martinelli i Mike McDonald utworzyli Balancer Lab, ale w 2018 r. rozpocz??o si? jako program naukowy w firmie programistycznej „BlockScience”.

Inicjatywa Balancer skupia m?dre, podobnie my?l?ce osoby, które s? dobrze zorientowane w przestrzeni DeFi.

<<KUP balanser>>

Co sprawia, ?e Balancer BAL jest wyj?tkowy?

Charakterystyczn? cech? protoko?u jest to, ?e umo?liwia dostawcom p?ynno?ci posiadanie do o?miu aktywów na rynek, z których ka?dy jest wa?ony procentowo i automatycznie równowa?ony.

Oprócz tego, drugim unikalnym aspektem Balancer Lab jest to, ?e pozwala klientom uzyska? wysoki zwrot z aktywów o ograniczonym popycie poprzez eksploatacj? i minimalizacj? przekroczenia.

Z drugiej strony Balancer ma unikaln? mo?liwo?? dodania kilku tokenów bez potrzeby ETH.

Gdzie mo?na kupi? Balancer BAL?

Balancer umo?liwia u?ytkownikom wnoszenie wk?adu do puli p?ynno?ci w celu zarabiania BAL $, który jest dystrybuowany do u?ytkowników co tydzie?. Binance, ZenGo, Global, HBTC, Kraken, OKEx, Huobi i inne nale?? do najlepszych gie?d obs?uguj?cych $BAL.

<<KUP balanser>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce wywa?arki BAL

Ile monet Balancer BAL znajduje si? obecnie w obiegu?

25 milionów tokenów zosta?o zarezerwowanych dla zespo?u, kluczowych programistów, inwestorów i konsultantów z ??cznej liczby 100 milionów wygenerowanych tokenów. Balancer Ecosystem Fund otrzyma? 5 milionów tokenów, które zosta?yby wykorzystane jako zach?ta dla partnerów strategicznych. Kolejne 5 milionów dolarów przeznaczono na fundusz pozyskiwania funduszy.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Balancer BAL?

Balancer priorytetowo traktuje bezpiecze?stwo, dlatego protokó? zosta? w pe?ni skontrolowany trzykrotnie przez Trail of Bits, ConsenSys i OpenZeppelin.

Od jakich czynników zale?y cena balansera BAL?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? NU.

<<KUP balanser>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Balancer BAL zosta?y zaktualizowane do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 25,28 USD za token.

Dlatego mo?na do?? bezpiecznie przewidzie?, jak sama nazwa wskazuje, ?e BAL z?agodzi? Twoje potrzeby w zakresie handlu cywilnego, jednocze?nie daj?c nowicjuszom i profesjonalistom mo?liwo?? zaufania ich niezniszczalnym us?ugom handlowym.
<<KUP balanser>>


Balancer Oficjalna strona internetowa BAL - http://balancer.exchange/

Balancer BAL Twitter - https://twitter.com/BalancerLabs


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne