Jak i gdzie kupi? BakeryToken (BAKE) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

BakerySwap to pocz?tek intryguj?cego eksperymentu i próba przystosowania osób, które wcze?niej zosta?y wykluczone z powodu wygórowanych kosztów sieci Ethereum. Klienci detaliczni mog? wypróbowa? funkcje wymiany aktywów i monet NFT za u?amek kosztów i z szybkim przetwarzaniem transakcji, bez opró?niania swoich portfeli.

Pomimo fascynuj?cego zbiegu dwóch rozwijaj?cych si? dziedzin technologii blockchain, innowacyjno?? BakerySwap nie wydaje si? zwalnia?. Z tego powodu zespó? zadeklarowa?, ?e b?dzie zaanga?owany w rolnicze dzia?ania NFT, takie jak MEME. Ponadto zosta?by stworzony unikalny mechanizm licytacji i aukcji.

<<Kup BakeryToken>>

O BakeryToken

BakerySwap okre?la si? jako nast?pca Uniswap. Aspiruje do bycia wydajniejsz?, ta?sz? i smaczniejsz? wersj? Uniswap.

BakeryToken jest natywnym tokenem Bakeryswap i jest zarabiany poprzez zapewnienie p?ynno?ci parom aktywów, ustawienie tokenów puli p?ynno?ci lub ustawienie BAKE. Poniewa? jest to klon gry ?ywieniowej, ?etony puli p?ynno?ci mog? by? przechowywane w ró?nych pulach p?czków, gofrów, bu?ek, rogalików, latte i innych produktów spo?ywczych o ró?nym ROI.

Tokeny BAKE nie mia?y przedsprzeda?y ani przedsprzeda?y. Poniewa? zespó? wierzy w sprawiedliwy schemat dystrybucji, przeznaczone dla nich tokeny to zaledwie 1%. Dystrybucja jest nastawiona na u?ytkowników tokenów, z ca?kowit? poda?? 731.745.000 BAKE. Tokeny s? wydawane stopniowo na podstawie opinii i sugestii spo?eczno?ci.

BakerySwap zbiera 0,30 procent wszystkich kosztów handlowych, przekazuje 0,25 procent dostawcom p?ynno?ci i przekszta?ca pozosta?e 0,05 procent w tokeny BAKE, aby zapewni? posiadaczom BAKE nagrod?. Zespó? za?o?ycielski Bakery Token to grupa programistów, którzy wierz? w przysz?o?? zdecentralizowanych organizacji autonomicznych, ale chc? pozosta? anonimowi (DAO).

<<Kup BakeryToken>>

Co to jest BakeryToken [PIECZ]?

BakerySwap to zdecentralizowana, zautomatyzowana platforma animatora rynku na Binance Smart Chain. Waluta BAKE, która jest niezb?dna do zarz?dzania platform?, jest pozyskiwana w wyniku dostarczania przez u?ytkowników p?ynno?ci do sieci.

U?ytkownicy b?d? nabywa? tokeny BAKE, zapewniaj?c p?ynno?? na BakerySwap, a posiadacze BAKE mog? g?osowa? na zarz?dzanie i uzyskiwa? zwroty op?at transakcyjnych za pomoc? swoich tokenów. Nagrody BAKE s? dost?pne w ró?nych pulach p?ynno?ci, w tym pocz?tkowo BTC, ETH, DOT, LINK, BUSD i BAKE przeciwko BNB.

<<Kup BakeryToken>>

Kim s? za?o?yciele BakeryToken [BAKE]?

BakeryToken zosta? za?o?ony przez nieznan? grup? programistów, którzy wierz? w przysz?o?? zdecentralizowanych firm autonomicznych (DAO).

BakeryToken (BAKE) jest sk?adnikiem ekosystemu BakerySwap, który zosta? uruchomiony we wrze?niu 2020 r. BakerySwap nagradza dostawców p?ynno?ci tokenami BAKE, które mog? by? wykorzystane do zarabiania procentu op?at transakcyjnych BakerySwap i g?osowania w procesie zarz?dzania BakerySwap.

<<Kup BakeryToken>>

Co sprawia, ?e BakeryToken jest wyj?tkowy?

Bakery Swap to projekt Binance Smart Chain. Przewiduje si?, ?e pula BAKE-BNB przyniesie 10-krotnie wi?ksze korzy?ci ni? porównywalne pule.

BakerySwap, AMM oparty na Binance Smart Chain, zapewnia pule p?ynno?ci dla LINK, DOT i innych kryptowalut. Dzia?a w oparciu o pocz?tkowe pule p?ynno?ci. BakerySwap oferuje dwa rodzaje puli p?ynno?ci: te, które zawieraj? zach?ty BAKE i te, które ich nie zawieraj?. Ma to na celu u?atwienie spo?eczno?ci tworzenia dodatkowych pul p?ynno?ci.

Na wszystkich gie?dach i transakcjach BakerySwap pobiera op?at? w wysoko?ci 0,30 procent, z czego 0,25 procent trafia do dostawców p?ynno?ci.

Dostawcy p?ynno?ci otrzymuj? nast?pnie tokeny reprezentuj?ce ich cz??? ka?dej puli. Mog? otrzyma? procent op?at zarobionych w pulach, jednocze?nie zmniejszaj?c p?ynno?? za pomoc? tych tokenów. Brokerzy rynkowi mog? nast?pnie obstawia? tokeny Bakery LP, aby nagrodzi? BAKE.


<<Kup BakeryToken>>

Gdzie mo?na kupi? BakeryToken [BAKE]?

Binance to platforma handlowa specyficzna dla kryptowalut, na której mo?esz kupi? BakeryToken. Binance to bezpieczny i bezpieczny rynek do kupowania i sprzedawania kryptowalut, z prost? procedur? kupna/sprzeda?y. Oprócz Binance, tokeny BakeryToken Protocol (BakeryToken) s? teraz dost?pne do zakupu na ponad dwóch tuzinach gie?d, w tym na wielu platformach najwy?szego poziomu, takich jak Gate.io, PancakeSwap, Hotbit, Anyswap, CoinFalcon, Mercatox, Bittrex, Poloniex i Paxful.

<<Kup BakeryToken>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? BAKE za gotówk??

Nie. BakeryToken jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na BakeryToken.

W jaki sposób sie? BAKE dba o bezpiecze?stwo swoich danych?

Bezpiecze?stwo sieci BakeryToken zapewniaj? czujniki bezpiecze?stwa w czasie rzeczywistym i zaawansowana analityka. Jest monitorowany w ?a?cuchu i przechodzi wiele testów bezpiecze?stwa.

Od jakich czynników zale?y cena sieci BakeryToken [BAKE]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? BakeryToken.

<<Kup BakeryToken>>

BakeryToken Oficjalna strona internetowa – https://www.bakeryswap.org/

BakeryToken Twitter – https://twitter.com/bakery_swap

BakeryToken Medium – https://medium.com/@BakerySwap


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne