Jak i gdzie kupi? Axie Infinity [AXS] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Czyta?e? wi?c o Axie Infinity i chcesz zacz??. Oto przewodnik krok po kroku, jak zacz??.

Axie Infinity to gra kryptowalutowa, która obraca si? wokó? Axies, które s? wirtualnymi zwierzakami. Uczestnicy mog? zdoby? Axie Infinity Shards (AXS), ?eton zarz?dzaj?cy Axie Infinity oraz Smooth Love Potions (SLP), walcz?c w trybie przygodowym lub na arenie.

Od?amki Niesko?czono?ci Axie (AXS) i Mikstury G?adkiej Mi?o?ci (SLP) s? nast?pnie u?ywane do rozmna?ania i wychowywania siekier. Ponadto na gie?dzie mo?na wymienia? zasoby gry.

O Axie Infinity

AXS pojawi? si? na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?.

Jednak nadal mo?esz kupi? AXS, najpierw kupuj?c Bitcoin na dowolnej du?ej gie?dzie, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje t? monet?.


<<KUP Axie Infinity>>

Co to jest Axie Infinity [AXS]?

Axie Infinity (AXS) to kryptowaluta oparta na Ethereum, która zosta?a wprowadzona w 2020 roku. Obecna ilo?? Axie Infinity to 270 000 000, z 59 985 000 w obiegu. Ostatnia znana cena Axie Infinity to 0,21012794 USD, co oznacza wzrost o 36,83 w ci?gu ostatnich 24 godzin.

AXS pojawi? si? na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Jednak nadal mo?esz kupi? AXS, najpierw kupuj?c Bitcoin na rozleg?ej gie?dzie, a nast?pnie przechodz?c do transakcji, która handluje t? monet?. W tym artykule przewodnim szczegó?owo przedstawimy Ci metody zakupu AXS.

Axie Infinity (AXS) to kryptowaluta oparta na Ethereum, która zosta?a wprowadzona w 2020 roku. Obecna ilo?? Axie Infinity to 270 000 000, z 59 985 000 w obiegu. Ostatnia znana cena Axie Infinity to 0,21012794 USD, co oznacza wzrost o 36,83 w ci?gu ostatnich 24 godzin.

Kim s? za?o?yciele Axie Infinity [AXS]?

Handluje na 4 aktywnych rynkach o ??cznym wolumenie 10 533 686,87 $. https://axieinfinity.com/ zawiera dalsze szczegó?y.

AXS ma teraz numer 434 na Coinmarketcap, z niedawnym wzrostem o 36,83 procent w momencie pisania.

Sky Mavis, firma zajmuj?ca si? grami technologicznymi, której personel ma siedzib? g?ównie w Wietnamie, za?o?y?a Axie Infinity w 2018 roku. Wspó?za?o?ycielami firmy Trung Nguyen i Aleksandra Larsena.

Obecnym dyrektorem generalnym systemu jest Trung Nguyen. Przed za?o?eniem Axie Infinity, Nguyen uzyska? licencjat z in?ynierii oprogramowania komputerowego i pracowa? jako in?ynier oprogramowania w Anduin Exchanges.<<KUP Axie Infinity>>

Co sprawia, ?e Axie Infinity jest wyj?tkowa?

Axie Infinity wyró?nia si? tym, ?e jest w du?ej mierze promowana jako gra, w której mo?na zarobi?. G?ównym celem graczy jest osi?ganie dobrych wyników w celu zdobycia tokenów lub wyhodowania gigantycznych NFT, które mog? nast?pnie sprzeda? za rzeczywist? gotówk?.

Diablo 3 ma zach?ca? graczy do skupienia si? na rozgrywce w celu zdobycia nowego sprz?tu, który sabotowa? model Domu Aukcyjnego.

Zgodnie z oficjalnym kana?em Axie Infinity na Twitterze, od 6 sierpnia jest 1 milion aktywnych u?ytkowników na wszystkich platformach. „Niektórzy gracze pobieraj? klienta gry bez posiadania Axies”, napisano, „ale nie wszyscy z nich faktycznie graj?”. Obecnie jest mniej ni? milion w?a?cicieli Axie.”


Gdzie mo?na kupi? Axie Infinity AXS?

Aby kupi? AXS, potrzebujesz konta wymiany kryptowalut z platform? obs?uguj?c? token Axie Infinity. Coinbase jest teraz najbardziej dost?pn? stron? do kupowania tokenów Axie.

Tokeny Axie mo?na kupi? za pomoc? Coinbase na wiele sposobów. Korzystaj?c z narz?dzia „konwersji” Coinbase, mo?esz inwestowa? w tokeny Axie za pomoc? stablecoinów powi?zanych z dolarem ameryka?skim (USD) lub Bitcoinem (BTC) lub innymi altcoinami.

U?ywanie Bitcoina jako punktu odniesienia dla transakcji altcoinowych mo?e by? korzystne, poniewa? ocenia rentowno?? Twojej kryptowaluty w stosunku do Bitcoina.


<<KUP Axie Infinity>>

Cz?sto zadawane pytanie

Czy mog? kupi? Axie Infinity za gotówk??

AXS nie mo?na kupi? za gotówk?. Nawet je?li Axie Infinity jest obs?ugiwany przez niektóre bankomaty, stanowi mniej ni? 1% wszystkich bankomatów kryptograficznych. Je?li chcesz kupi? Axie Infinity za gotówk?, musisz najpierw kupi? Bitcoin, a nast?pnie skorzysta? z platformy takiej jak Binance, aby wymieni? bitcoiny na Axie Infinity.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Axie Infinity w Europie?

Je?li chodzi o kupowanie kryptowalut, ma to wiele zalet. Transakcje na aktywach sta?y si? znacznie ?atwiejsze w zarz?dzaniu; transakcje s? prywatne; po prostu posiadasz pieni?dze; udzielaj? kredytu; i wreszcie zapewniaj? dobre bezpiecze?stwo.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Axie Infinity?

Najbardziej op?acaln? metod? jest zakup BTC za po?rednictwem swojego banku, a nast?pnie konwersja BTC na AXS.

Zakup za pomoc? karty kredytowej jest najszybsz? opcj?, ale op?aty s? znacznie wi?ksze. W tej chwili najta?sza Axie w sprzeda?y kosztuje oko?o 200 USD. Najcenniejszy Axie, jaki kiedykolwiek sprzedano, kosztowa? 300 ETH (dzi? oko?o 620 000 $).

Aby wzi?? udzia? w grze, musisz kupi? trzy osie za pomoc? Ethereum (ETH).

<<KUP Axie Infinity>>

Wniosek

Po wzro?cie o ponad 100 procent w ci?gu zaledwie kilku tygodni, kryptowaluty prze?y?y powa?ny spadek.

Tokeny Axie Infinity zosta?y zwi?kszone do nowego rekordowego poziomu prawie 60 USD za token, pomimo niedawnego spowolnienia na rynku.

Poniewa? rynki kryptowalut s? aktywne 24 godziny na dob?, mo?esz chcie? wykorzysta? monitor portfela kryptowalut do ?ledzenia swoich zasobów.


<<KUP Axie Infinity>>

Oficjalna strona Axie Infinity - https://axieinfinity.com/

Skanowanie Axie Infinity Ether - https://etherscan.io/token/0xf5d669627376ebd411e34b98f19c868c8aba5ada

Axie Infinity na Twitterze - https://twitter.com/AxieInfinity

Axie Infinity Reddit - https://www.reddit.com/r/AxieInfinity

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne