Jak i gdzie kupi? Augur [REP] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Augur (REP) ma na celu wykorzystanie m?dro?ci t?umu poprzez modele ekonomiczne na platformie b?d?cej w?asno?ci? i obs?ugiwanej przez posiadaczy aktywów reputacyjnych opartych na Ethereum.

Augur zyska? 12,07 proc. Z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 292 006 252 USD, obecny ranking CoinMarketCap to #173. W obiegu znajduje si? 11 000 000 pistoletów REP.

<<KUP Sierpnia>>

O Augur REP

Augur to zdecentralizowany protokó? rynkowy z wyroczni? i peer-to-peer. Augur to bezp?atne oprogramowanie typu open source, które jest obj?te licencj? General Public License (GPL) i licencj? Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Augur to zestaw inteligentnych kontraktów opartych na Solidity, które mo?na umie?ci? w sieci Ethereum.

Protokó? Augur to zbiór niezmiennych kontraktów, które dzia?aj? na publicznym blockchainie Ethereum.

Zestaw umów i oprogramowania, które dzia?aj? i istniej? na blockchainie Ethereum, nie mo?na aktualizowa?, modyfikowa? ani zarz?dza? protoko?em Augur. ?aden podmiot nie mo?e modyfikowa?, zmienia?, aktualizowa?, aktualizowa?, cenzurowa? ani wprowadza? ?adnych innych zmian w kodzie inteligentnej umowy.


<<KUP Sierpnia>>

Co to jest Augur REP?

Protokó? Augur jest prób? przezwyci??enia jednej z najtrudniejszych trudno?ci, przed którymi stoj? twórcy oprogramowania, którzy chc? zdekodowa? praktyczne zastosowania technologii blockchain, w szczególno?ci inteligentne kontrakty, dylemat wyroczni.

Augur to protokó? open source, z którego ka?dy mo?e korzysta? w dowolny sposób. Augur jest dost?pny przez program klienta stacjonarnego, tak samo jak dost?p do w?z?ów Ethereum lub Bitcoin.

Kim s? za?o?yciele Augur REP?

Augur jest teraz w rankingu 30 najpopularniejszych aplikacji Ethereum dApps. W uj?ciu tygodniowym witryna ma nieco ponad 1100 u?ytkowników, chocia? stale spada. Maj?c swojego za?o?yciela Jacka Petersona i wspó?za?o?yciela Joeya Kruga.

<<KUP Sierpnia>>

Co sprawia, ?e Augur REP jest wyj?tkowy?

Konsumenci Protoko?u Augur nie sk?adaj? wniosków transakcyjnych do Fundacji Prognozy; zamiast tego realizuj? transakcje bezpo?rednio, peer-to-peer, z wirtualn? sieci? Ethereum.

Osoby, które zdecyduj? si? na wykonanie kodu Augur, to te, które przeprowadzaj? transakcje i tworz? rynki na protokole Augur. Wszystkie operacje dotycz?ce wpisów routingu, dopasowywania polece?, przetwarzania transakcji, depozytów escrow, zarz?dzania ksi??k? zamówie? oraz rozwi?zywania i rozliczania rynków s? obs?ugiwane i uruchamiane na samym blockchainie Ethereum za po?rednictwem zbioru systemów p?atno?ci znanych jako podstawowe protoko?y Augur.

Platforma mo?e by? wykorzystywana do ró?nych celów, w tym pozyskiwania informacji meteorologicznych z crowdsourcingu i oceny zaufania inwestorów do technologii komercyjnych.

Gdzie mo?na kupi? Augur REP?

Abonenci protoko?u Augur instaluj? oprogramowanie Augur z Github i pod??czaj? do systemu w?asne konto Ethereum. Odszyfrowywanie portfeli i danych uwierzytelniaj?cych po stronie klienta odbywa si? w przegl?darce u?ytkownika. U?ytkownicy przesy?aj?, odbieraj? i wykonuj? operacje w systemie Augur za pomoc? cyfrowych pieni?dzy za po?rednictwem wybranego przez siebie dostawcy portfela.<<KUP Sierpnia>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Augur REP

Czy rynki handlu opcjami systemu Augur, instrumentami pochodnymi, kontraktami CFD, swapami lub alternatywami?

Dla konsumentów korzystaj?cych z protoko?ów Augur jest wysoce konieczne przestrzeganie zasad i przepisów wydanych przez organy prawne.

Jaki jest mechanizm dostarczania tokenów wyniku w protokole Augur?

solidni inteligentni kontrahenci, którzy s? wdra?ani na forum blockchain Ejherum, s? mechanizmem dostarczania tokenów zakupionych na protoko?ach Augur.

Od jakich czynników zale?y cena Augur REP?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? REP.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, aby przytoczy?, ?e tokeny Augur REP zosta?y zaktualizowane do nowego, wysokiego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 26,51 USD za token.

Wzrost warto?ci REP wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego Augur REP z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Sierpnia>>


Oficjalna strona Augur REP - http://www.augur.net/

Augur REP Twitter - https://twitter.com/AugurProject

Augur REP Reddit - https://reddit.com/r/augur
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne