Jak i gdzie kupi? azjatycki fintech [AFIN] ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Z pomoc? azjatyckiego fintechu (Afin) konsumenci mog? uczestniczy? w rynku bitcoinów, b?d?c jednocze?nie odpowiedzialnymi i etycznie odpowiedzialnymi oraz poci?gni?tymi do odpowiedzialno?ci. To kryptowaluta, ale ma kompas moralny. Oprócz posiadania Green Bitcoin, kryptowaluty, której proces wydobycia wykorzystuje odnawialne ?ród?a energii, w tym energi? s?oneczn?, wiatrow? i wodn?.

<<KUP azjatyckiego fintechu>>

O azjatyckim fintechu [AFIN]

AFIN zosta?a za?o?ona w 2018 roku w celu wype?nienia luki mi?dzy kryptowalut? a zrównowa?onym rozwojem, umo?liwiaj?c u?ytkownikom AFIN Coin uczestnictwo w rynku kryptowalut bez obawy o szkody dla ?rodowiska.

Umo?liwienie ludziom, którzy s? zaniepokojeni zrównowa?onym rozwojem i wp?ywem na ?rodowisko, uczestniczenie w ?wiecie kryptowalut. To kryptowaluta, ale ma kompas moralny. Oprócz posiadania zielonego bitcoina, dalsze przypadki u?ycia obejmowa?y umorzenie pojazdów elektrycznych, zach?ty do ?adowania pojazdów elektrycznych i kredyty w?glowe. Jako cz??? ekosystemu, AFIN Coin b?dzie wykorzystywana do promowania ekologicznie zrównowa?onego rozwoju.

Poniewa? tak niewiele projektów zwraca uwag? na rol?, jak? kryptowaluty odgrywaj? w zrównowa?onym rozwoju i ?rodowisku, projektanci uznaj? znaczenie tego wcielenia.


<<KUP azjatyckiego fintechu>>

Co to jest azjatycki Fintech [AFIN]?

Korzystaj?c z AFIN Coin, u?ytkownicy b?d? mogli uczestniczy? w kryptowalutach, jednocze?nie odpowiadaj?c za ?rodowisko. To kryptowaluta, ale ma kompas moralny. Oprócz wykorzystywania odnawialnych ?róde? energii, takich jak energia s?oneczna, wiatrowa i wodna do wydobywania bitcoinów, mo?na równie? obstawia? zielone bitcoiny.

<<KUP azjatyckiego fintechu>>

Kim s? za?o?yciele azjatyckiego fintechu [AFIN]

Assaf Amitay, dyrektor technologiczny firmy, jest najlepszym graczem. Oprócz promocji produktów zajmuje si? równie? rozwojem biznesu i kilkoma innymi obszarami ze wzgl?du na swoje rozleg?e zaplecze finansowe i technologiczne

By?a szefowa ds. biznesu i marketingu Christina Ruth Hum ma bogate do?wiadczenie.

Zarz?dzanie spo?eczno?ci? AFIN Global i tworzenie partnerów biznesowych to obowi?zki Vladimira F. Foy-os, kierownika ds. komunikacji. Oprócz tego Jason Hung, James Moore i Illana Elkaim s? trzema g?ównymi doradcami zespo?u.

<<KUP azjatyckiego fintechu>>

Co sprawia, ?e azjatycki Fintech [AFIN] jest wyj?tkowy?

Jak wiele osób wie, wydobycie bitcoinów w Azji nie jest obecnie zasilane przez odnawialne ?ród?a energii, takie jak wiatr, woda czy energia s?oneczna. Zielony Bitcoin, który mo?na ?ledzi? na blockchainie Bitcoin, zostanie przyznany Staked AFIN.

Poniewa? kryptowaluty s? nowe, zrównowa?ony rozwój i przyjazno?? dla ?rodowiska nie s? jeszcze z nimi zwi?zane. AFIN po??czy te dwa obszary, aby konsumenci mogli sta? si? bardziej przyjazni dla ?rodowiska i by? za to wynagradzani.

Posiadacze AFIN Coin i cz?onkowie spo?eczno?ci b?d? mogli uzyska? i wykorzysta? „Green Bitcoin”, bitcoin, który jest wydobywany przy u?yciu czystej energii. Jako cz??? ekosystemu, AFIN Coin b?dzie powi?zana ze ?rodowiskiem i zrównowa?onym rozwojem.

Gdzie mo?na kupi? azjatycki fintech [AFIN]?

AFEN BlockchainAFEN mo?na obecnie kupi? na nast?puj?cych gie?dach: Binance Smart Chain, Ethereum, Huobi Eco i Polygon. PancakeSwap (v2) to kolejna najwa?niejsza gie?da dla zakupów i sprzeda?y azjatyckich Fintech.


<<KUP azjatyckiego fintechu>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce azjatyckiego fintechu [AFIN]

Ile monet jest w sumie w obiegu?

Cena AFIN wzros?a w ci?gu ostatnich kilku dni. Pod wzgl?dem kapitalizacji rynkowej zyskuje obecnie du?? popularno?? w?ród traderów. Natomiast obieg monet to 500 000 000 monet AFIN.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Na Ethereum AFIN jest rzeczywi?cie tokenem ERC-20. Zamiast oferowa? audyt bezpiecze?stwa, token wykorzystuje system multisig, który obejmuje jego twórc? i kilka innych anonimowych portfeli, aby zapewni? bezpiecze?stwo.

Od jakich czynników zale?y cena azjatyckiego fintechu [AFIN]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? AFIN i kapitalizacj? rynkow?.

<<KUP azjatyckiego fintechu>>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny AFIN zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,09552 USD za token.

Krótko mówi?c, AFIN pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie, dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP azjatyckiego fintechu>>

Asian Fintech [AFIN] Oficjalna strona internetowa - https://www.afincoin.io/

Asian Fintech [AFIN] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/AfinCoin

Asian Fintech [AFIN] Oficjalny Reddit - https://medium.com/@afincoin
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne