Jak i gdzie kupi? ASD [ASD] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

AscendEX to globalne forum finansowania aktywów cyfrowych, które zosta?o uruchomione w 2018 r. przez zespó? ekspertów ds. Statystycznych inwestycji z Wall Street z podstawowymi warto?ciami „Wydajno?ci, Trwa?o?ci i Widoczno?ci”.

Obecny ranking CoinMarketCap to #179, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 275 033 659 USD. W obiegu znajduje si? 660 615 274 monet ASD.

<<KUP ASD>>

O ASD ASD

U?ytkownicy AscendEX mog? handlowa? z d?wigni?. Oznacza to, ?e mo?esz po?yczy? ?rodki z gie?dy na zakup kryptowaluty. Stopa procentowa ró?ni si? w zale?no?ci od handlu, ale wydaje si?, ?e wynosi zaledwie 3,65% ka?dego roku.

Pobiera sta?? op?at? w wysoko?ci 0,10% za ka?d? transakcj? dla aktywów o znacznej kapitalizacji rynkowej (0,20% za „altcoiny”). U?ytkownicy z najni?szym poziomem VIP otrzymuj? 0,10 procent (dla VIP 0). Wy?sze poziomy VIP b?d? mia?y jeszcze ta?sze op?aty transakcyjne.

AscendEX mo?e udost?pnia? linki do innych stron internetowych prowadzonych przez lub zawieraj?cych tre?ci dostarczone przez osoby trzecie, jak równie? inne strony internetowe mog? zawiera? linki do strony internetowej. Ponadto AscendEX nie ma kontroli nad takimi innymi stronami internetowymi lub tre?ciami, a AscendEX nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci wynikaj?cej z lub powi?zanych z takimi innymi domenami lub przedmiotami.

<<KUP ASD>>

Co to jest ASD ASD?

AscendEX zapewnia platform? handlow? dla kilku 200 par walutowych, obejmuj?cych gotówk?, mar??, a tak?e towary terminowe, motywowane sta?ym wzrostem technologicznym i dodatkowymi korzy?ciami rozwojowymi w planowaniu strategicznym z ekosystemem DeFi.

Jednak w przypadku wyró?niaj?cych si? spekulacji walutowych ponad 50 tokenami w trybie dokumentacji mi?dzy aktywami i rynkach terminowych, które opieraj? si? na mechanizmach mi?dzy aktywami i odosobnionymi depozytami zabezpieczaj?cymi.

<<KUP ASD>>

Kim s? za?o?yciele ASD ASD?

George Cao (wspó?za?o?yciel i dyrektor generalny AscendEX), Ariel Ling (wspó?za?o?yciel i dyrektor operacyjny AscendEX) oraz Shane Molidor (wspó?za?o?yciel i dyrektor operacyjny AscendEX) nadzoruj? personel banku (Global Head of Business Development w AscendEX).

Wszyscy ci ludzie pracowali w zarz?dzaniu maj?tkiem, rachunkowo?ci i ekonomii.

<<KUP ASD>>

Co sprawia, ?e ASD (ASD) jest wyj?tkowy?

Aby u?atwi? inwestorom proces obrotu, firma dzia?a na wirtualnym forum aktywów handlowych, które obejmuje kilka us?ug pomocniczych. Chocia? us?ugi te nie ograniczaj? si? do obstawiania, handlu d?wigni?, handlu spot lub subskrypcji handlu kopiami. W zwi?zku z tym otrzymujesz margines kupna, sprzeda?y lub przechowywania swoich zasobów cyfrowych za po?rednictwem konta AscendEX.


Za ka?dym razem, gdy zlecenie jest dopasowane, handel ma miejsce, podczas gdy niedopasowane pozostaj? w toku. Wewn?trzna ksi?ga przechowuje szczegó?y transferu zasobów cyfrowych mi?dzy ka?dym u?ytkownikiem, które mo?na dalej przegl?da? na kontach zasobów cyfrowych u?ytkowników, aby unikn?? z?o?liwego ataku lub niepewno?ci. Co wi?cej, wszystkie dzia?ania handlowe na forum odbywaj? si? poza ?a?cuchem, pomimo nadawania na konkretnym ?a?cuchu blokowym.

Gdzie mo?na kupi? ASD (ASD)?

Poniewa? szukasz miejsca na zakup ASD, najlepsze gie?dy, na które mo?esz teraz wybra?, obejmuj?; FTX, KuCoin, Gate.io i AscendEX (Bitmax).<<KUP ASD>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce ASD ASD

Jakie s? metody wp?aty dla ASD ASD?

AscendEX po??czy? si?y z Simplex, licencjonowanym w UE dostawc? przetwarzania p?atno?ci, aby umo?liwi? rozwi?zania p?atno?ci kart? kredytow?/debetow? na swojej platformie.

Jakie s? minimalne op?aty za wp?aty i zakupy dla ASD ASD?

Aby kontynuowa? Simplex nale?y wp?aci? 3,50% wp?aconej kwoty. Chocia? minimalna cena zakupu tutaj wynosi 50 USD.

Od jakich czynników zale?y cena ASD ASD?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ASD.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny ASD ASD zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,4163 USD za token.

Chocia? wra?liwo?? rynku handlowego jest niepewna do przewidzenia, a prawie kilku strategiom nie uda?o si? udowodni?, ?e uda?o si? osi?gn?? kamienie milowe. Jednak ASD ASD z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP ASD>>


Oficjalna strona ASD (ASD) - https://ascendex.io/

ASD (ASD) Oficjalny no?nik – https://medium.com/bitmax-io

ASD (ASD) Twitter - https://twitter.com/AscendEX_Global

ASD (ASD) Reddit - https://reddit.com/r/BitMax

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne