Jak i gdzie kupi? Arweave (AR) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Arweave to zdecentralizowany system przechowywania danych, który pozwala na sta?e przechowywanie dokumentów i aplikacji w Internecie. Protokó? jest podstaw? „permaweb”, przysz?ej wersji sieci, w której strony internetowe i aplikacje s? zachowywane w niesko?czono?? i mo?na ?ledzi? pochodzenie informacji. Wyró?niaj?ca si? architektura block-weave firmy Arweave, standardy kontroli tre?ci dla górników i strategia oparta na konkurencji odró?niaj? j? od mnóstwa dost?pnych obecnie opcji zdecentralizowanych sieci pami?ci masowej. Arweave to znacznie wi?cej ni? tylko protokó? przechowywania danych; to kompletna, przemijaj?ca warstwa internetu.


<<Kup Arweave>>

O Arweave

Arweave (AR) to oprogramowanie zaprojektowane do efektywnego przechowywania plików w rozproszonej sieci komputerów. Jego celem jest stworzenie czego? w rodzaju mitycznej Biblioteki Aleksandryjskiej: cyfrowego archiwum, które b?dzie trwa? wiecznie.

W rezultacie Arweave ma wiele podobie?stw z innymi zdecentralizowanymi systemami pami?ci masowej, takimi jak Filecoin i Sia, które wykorzystuj? kryptowaluty do tworzenia rynków, na których u?ytkownicy mog? kupowa? i sprzedawa? us?ugi przechowywania danych.

Aarweave, podobnie jak te ambitne protoko?y, ma na celu zak?ócenie rynku kontrolowanego przez obecne giganty pami?ci masowej, takie jak Google, Amazon i Microsoft.


<<Kup Arweave>>

Co to jest Arweave [AR]?

Arweave to zdecentralizowana sie? pami?ci masowej, której celem jest zapewnienie platformy do przechowywania danych w niesko?czono??. Sie? obs?uguje przede wszystkim „permaweb”, sta??, zdecentralizowan? sie? z wieloma grupowymi aplikacjami i platformami, któr? opisuje jako „dysk twardy wspó?w?asny, który nigdy nie zapomina”.

Sie? Arweave p?aci „górnikom” za wieczne przechowywanie danych sieci przy u?yciu AR, lokalnej monety. Projekt zosta? pocz?tkowo wprowadzony w sierpniu 2017 roku jako Archain, przed zmian? nazwy na Arweave w lutym 2018 roku i debiutem w czerwcu 2018 roku.<<Kup Arweave>>

Kim s? za?o?yciele Arweave [AR]?

Sam Williams i William Jones, obaj doktoranci kandydatów na University of Kent, opracowa? Arweave. Williams wniós? do projektu do?wiadczenie w zakresie zdecentralizowanych i rozproszonych systemów, zbudowa? HydrOS w ramach swoich studiów, podczas gdy wiedza Jonesa dotyczy?a teorii grafów i sieci neuronowych. Jones zrezygnowa? z projektu na pocz?tku 2018 r. i uko?czy? doktorat, podczas gdy Williams wycofa? si? ze studiów podyplomowych, aby skoncentrowa? si? na firmie.

Wed?ug Williamsa pomys? przyszed? mu do g?owy podczas trekkingu na szkock? gór?, a nast?pnie przedstawi? go Jonesowi, z którym opracowa? szczegó?y techniczne. Williams zosta? doradc? Minespider, startupu, który zapewnia ?ledzenie ?a?cucha dostaw opartego na blockchain na rynku surowców, a tak?e trenerem programu akceleracyjnego Techstars po za?o?eniu Arweave.

<<Kup Arweave>>

Co sprawia, ?e Arweave jest wyj?tkowy?

Arweave ma na celu zapewnienie, ?e „zbiorowe informacje s? przechowywane i udost?pniane mi?dzy osobami i przysz?ymi pokoleniami w czasie”, zgodnie z ?ó?tym dokumentem. Aby osi?gn?? ten cel, jego flagowy produkt permaweb zosta? skonstruowany na bazie „splotu bloków” Arweave – wersji technologii blockchain, która losowo ??czy ka?dy blok zarówno z poprzednim, jak i z poprzednim. Zach?ca to górników do zatrzymywania wi?kszej ilo?ci danych, poniewa? musz? by? w stanie odzyska? poprzednie losowe bloki, aby doda? nowe bloki i zosta? z nimi nagrodzonym.

Arweave ma na celu zapewnienie, ?e „zbiorowe informacje s? przechowywane i udost?pniane mi?dzy osobami i przysz?ymi pokoleniami w czasie”, zgodnie z ?ó?tym dokumentem. Aby osi?gn?? ten cel, jego flagowy produkt Permaweb zosta? skonstruowany na bazie „splotu bloków” Arweave – wersji technologii blockchain, która losowo ??czy ka?dy blok zarówno z poprzednim, jak i z poprzednim. Zach?ca to górników do zatrzymywania wi?kszej ilo?ci danych, poniewa? musz? by? w stanie odzyska? poprzednie losowe bloki, aby doda? nowe bloki i zosta? z nimi nagrodzonym.

<<Kup Arweave>>

Gdzie mo?na kupi? Arweave [AR]?

AR mo?na naby? na gie?dach kryptowalut, takich jak MXC.COM, Bilaxy, Huobi Global, Hoo itp. Bitcoin (BTC) i Ether mo?na wymienia? (ETH).

Chcesz kupi? AR lub inne kryptowaluty, takie jak Bitcoin? CoinMarketCap zapewnia ?atwy samouczek krok po kroku, który nauczy Ci?, jak zdoby? pierwsze monety i kryptografi?.


<<Kup Arweave>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Arweave [AR] za gotówk??

AR za gotówk? nie mo?na kupi? bezpo?rednio. Niemniej jednak, mo?esz u?y? rynków takich jak LocalBitcoins, aby najpierw kupi? BTC i doko?czy? pozosta?e procedury poprzez przeniesienie swoich BTC do AltCoin.

Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup Arweave [AR] w Europie?

Tak, Europa jest naprawd? jednym z naj?atwiejszych obszarów do nabycia kryptowalut. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na otworzy? konto, a pieni?dze przes?a? do centrów handlowych, takich jak Uphold i Coinbase.

Jaki jest najta?szy sposób na zakup Arweave?

Korzystanie z karty kredytowej b?dzie kosztown? metod? zakupu Arweave, ale przelew bankowy jest ta?szy, ale wolniejszy, wiele krajów zapewni szybkie wp?aty gotówkowe przy minimalnych kosztach w zale?no?ci od kraju zamieszkania.


<<Kup Arweave>>

Oficjalna strona Arweave – https://www.arweave.org/

Arweave Twitter – https://twitter.com/arweaveteam

Arweave Reddit – https://reddit.com/r/Arweave

Arweave Medium – https://medium.com/@arweave

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne