Jak i gdzie kupi? Ark? [ARK] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

ARK to platforma programistyczna oparta na blockchain i kryptowalutach, która pozwala ka?demu zbudowa? w?asny, w pe?ni konfigurowalny i kompatybilny blockchain.

Ceny ARK na USD s? aktualizowane w czasie rzeczywistym. W ci?gu ostatnich 24 godzin Ark straci? 13,49 procent swojej warto?ci.

Obecny ranking CoinMarketCap to #194, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 201 244 165 USD. Istnieje 131 666 513 walut ARK.

<<KUP Ark?>>

O Ark ARK

Ekosystem ARK to oparty na TypeScript stos technologii blockchain o otwartym kodzie ?ród?owym. Sie? publiczna ARK s?u?y jako implementacja na ?ywo technologii ARK. Obejmuje operatorów w?z?ów dzia?aj?cych jako delegaci sieci, samodzielne ?a?cuchy bloków oparte na technologii ARK z niezale?nymi operatorami w?z?ów.

Organizacja komercyjna, która wytwarza produkty oparte na ARK, jednocze?nie pomagaj?c w utrzymaniu kodu, dzia? przedsi?biorstwa zach?caj?cy do adopcji oraz populacj? u?ytkowników, programistów i operatorów sieci.

Narz?dzie Deployer firmy ARK umo?liwia u?ytkownikom tworzenie w pe?ni dostosowanych, interoperacyjnych ?a?cuchów bloków za pomoc? graficznego interfejsu u?ytkownika.

Sie? publiczna ARK, w której znajduje si? natywny zasób kryptograficzny ARK, zosta?a uruchomiona 21 marca 2017 r. Nied?ugo potem powsta? podmiot gospodarczy ARK ARK ECOSYSTEM SCIC. Podmiot firmy jest znany jako „ARK.io”, który jest cz??ci? brandingu zespo?u, a tak?e jego strony internetowej.

<<KUP Ark?>>

Czym jest Arka ARK?

ARK stara si? przezwyci??y? wyzwania zwi?zane z technologi? blockchain, tworz?c rozwi?zania, które rozwi?zuj? ró?ne przypadki u?ycia. ARK Core Framework zosta? stworzony, aby technologia blockchain by?a bardziej dost?pna dla programistów.

Sie? publiczna ARK podnosi ró?ne typy transakcji, w tym wielokrotne p?atno?ci, wielokrotne podpisy, ró?ne czynno?ci zwi?zane z rejestracj? i przelewy pieni??ne IPFS.

<<KUP Ark?>>

Kim s? za?o?yciele Ark ARK?

Za?o?ycielem, dyrektorem generalnym i CIO ARK jest Catherine D. Wood. Cathie zarejestrowa?a ARK Investment Management LLC („ARK”) w Urz?dzie ds. Us?ug Finansowych Stanów Zjednoczonych w styczniu 2014 r.”

Towarzysz? jej Gary H. Neems i John Duddy (delegaci zarz?du), Tomoko Ueda i Gene L. Needles, Jr. jako delegaci komisji bez prawa g?osu.

<<KUP Ark?>>

Co sprawia, ?e Ark ARK jest wyj?tkowy?

Generic Transaction Interface (GTI) jest sk?adnikiem ARK Core Framework, który umo?liwia programistom tworzenie niestandardowych rodzajów transakcji, które s? wykonywane na dostosowanym ?a?cuchu bloków i pasuj? do wybranego przez programist? przypadku u?ycia.

Budowanie zdecentralizowanej aplikacji w Solidity jest porównywalne z tym poj?ciem. Nie ma jednak potrzeby uczenia si? j?zyków, poniewa? GTI dzia?a w TypeScript.

Wreszcie, aby rozwi?za? problemy zwi?zane z rozwojem, zdecentralizowane oprogramowanie oparte na ARK i wszelkie powi?zane udzia?y bitowe b?d? dzia?a? w formie globalnego kompatybilnego ?a?cucha bloków.

<<KUP Ark?>>

Gdzie mo?na kupi? Ark ARK?

Istniej? dodatkowe wtyczki handlowe do portfela ARK Desktop, które mo?na pobra?. ARK mo?e by? przechowywany w portfelach ARK, wieloaktywowych kryptowalutach bankowych, kryptowalutowych us?ugach p?atno?ci kart? debetow? lub portfelach technologii ksi?gi g?ównej.<<KUP Ark?>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Ark ARK

Jaki jest limit g?osowania tokenów w ARK dla 1 g?osuj?cego?

Posiadacze tokenów ARK wybieraj? delegatów. Poniewa? u?ytkownicy mog? obs?ugiwa? wi?cej ni? tylko pe?nomocnika z tym samym adresem portfela. W zwi?zku z tym moc g?osu na token jest zablokowana na 1 ARK = 1 G?os.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Arka ARK?

ARK jest tworzony przez wybranych delegatów, którzy zarz?dzaj? sieci?. ARK jest zbudowany na delegowanym blockchainie proof-of-stake z 51 miejscami fa?szowania delegatów i o?miosekundowymi czasami bloków, które zosta?y specjalnie skonstruowane dla projektu.

Od jakich czynników zale?y cena Arki ARK?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ZKS.

<<KUP Ark?>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Ark ARK zosta?y zaktualizowane do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 1,62 USD za token.

Chocia? wra?liwo?? rynku handlowego jest niepewna do przewidzenia, a prawie kilku strategiom nie uda?o si? udowodni?, ?e uda?o si? osi?gn?? kamienie milowe. Jednak ARK z ka?d? cz??ci? akcji dozwolon? u?ytkownikom daje kolejn? mo?liwo?? handlu.
<<KUP Ark?>>


Oficjalna strona Ark ARK - http://ark.io/

Ark ARK Twitter - https://twitter.com/ArkEcosystem

Ark ARK Reddit - https://reddit.com/r/ArkEcosystem


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne