Jak i gdzie kupi? Ardor (ARDR) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Ardor to najnowszy dodatek do rozwijaj?cej si? bran?y dostawców us?ug blockchain jako us?ugi (BaaS). Zapewnia infrastruktur? blockchain, która umo?liwia organizacjom i instytucjom korzystanie z zalet technologii blockchain bez konieczno?ci inwestowania w zastrze?one rozwi?zania blockchain. Z drugiej strony Ardor ma g?ówny ?a?cuch, który dba o bezpiecze?stwo i decentralizacj? blockchain. Oferuje spersonalizowane ?a?cuszki dzieci?ce, które s? gotowe do u?ycia od razu po wyj?ciu z pude?ka dla ró?nych potrzeb firmy.

Chocia? projekt jest obiecuj?cy, je?li chodzi o przeniesienie blockchain jako us?ugi na nowy poziom u?yteczno?ci i dost?pno?ci, jego sukces najprawdopodobniej b?dzie zale?a? od tego, jak du?? przyczepno?? zespó? programistów mo?e uzyska? we wczesnych aplikacjach. Nxt walczy? o uzyskanie powszechnej akceptacji, na któr? liczyli jego twórcy, z godnymi uwagi wyj?tkami, takimi jak BNP Paribas i Accenture, a Ardor stanowi prze?omowy moment dla zespo?u programistów, aby wzbudzi? entuzjazm.


<<Kup Ardor >>

O Ardor

Ardor to platforma typu open source oparta na technologii blockchain, która zosta?a wydana 1 stycznia 2018 r. Jej jedyna w swoim rodzaju architektura zosta?a opracowana od samego pocz?tku, aby rozwi?za? istniej?ce problemy z technologi? blockchain i zapewni? skalowalno??. Innowacyjna architektura Ardor obejmuje struktur? ?a?cucha nadrz?dny-podrz?dny, w której ?a?cuch nadrz?dny zapewnia bezpiecze?stwo i ochron? oraz wykonywanie transakcji dla ca?ej sieci, podczas gdy ?a?cuchy podrz?dne bez zezwolenia i zezwolenia oferuj? wszystkie funkcje gotowe do zastosowania w biznesie.

Ka?dy ?a?cuch podrz?dny ma swoje w?asne tokeny natywne, które s? u?ywane jako jednostka warto?ci i do uiszczania op?at transakcyjnych, a tak?e szereg gotowych do u?ycia funkcji.

Skalowalno?? jest osi?gana poprzez czyszczenie zb?dnych danych ?a?cucha podrz?dnego po zintegrowaniu go z ?a?cuchem nadrz?dnym Ardor bez zezwolenia, co minimalizuje „rozd?cie” sieci.


<<Kup Ardor >>

Co to jest Ardor [ARDR]?

Ardor to wielowarstwowy projekt Blockchain opracowany przez platform? Nxt, który jest sprzedawany na gie?dach pod kodem ARDR. Ardor to zdecentralizowana platforma przeznaczona do ?wiadczenia us?ug dla instytucji i przedsi?biorstw. Konfigurowalne ?a?cuchy bloków mo?na ?atwo zbudowa? w systemie Ardor, a technologia pozwala nowemu ?a?cuchowi bloków dzia?a? w harmonii z innymi ?a?cuchami bloków. Ardor Network ma token paliwowy, ARDR.

Za platform? Ardor stoj? twórcy platformy Nxt. Platforma Nxt zosta?a za?o?ona w 2013 roku i go?ci?a jedn? z pierwszych pocz?tkowych ofert monet (ICO) w ?wiecie kryptowalut. Blockchain Nxt le?y w sercu Ardor.

Ardor wykorzystuje w 100% czyst? metod? konsensusu proof-of-stake, która jest energooszcz?dna i znacznie zmniejsza wymagania sprz?towe sieci. Token ?a?cucha nadrz?dnego Ardor, ARDR, jest u?ywany do fa?szowania, czyli procesu tworzenia nowych bloków i ustanawiania konsensusu sieciowego. Fa?szerze ARDR pobieraj? op?aty transakcyjne z bloków, które fa?szuj?, ale nie s? produkowane nowe monety ARDR.


<<Kup Ardor >>

Kim s? za?o?yciele Ardor [ARDR]?

Platforma Ardor zosta?a stworzona przez programistów platformy Nxt. Platforma Nxt zosta?a za?o?ona w 2013 roku i go?ci?a jedn? z pierwszych pocz?tkowych ofert monet (ICO) na rynku kryptowalut. Nxt, Ardor i Ignis to projekty prywatnej korporacji Jelurida. Jelurida sk?ada si? z do?wiadczonych zespo?ów deweloperskich blockchain, które pracowa?y nad Nxt od jego powstania w 2013 roku.

Zespó? sk?ada si? ze znanych, do?wiadczonych in?ynierów z ponad czteroletnim do?wiadczeniem w opracowywaniu i utrzymywaniu kodu blockchain. Co wi?cej, jeden ze wspó?za?o?ycieli ma wykszta?cenie prawnicze i nadzoruje prawne aspekty architektury open source i aplikacji blockchain.

Kristina Kalcheva jest wspó?za?o?ycielk? Jeluridy. Studiowa?a na Uniwersytecie Sofijskim. Posiada tytu? magistra prawa i stosunków mi?dzynarodowych, od siedmiu lat pracuje jako radca prawny. Pracowa?a w prawie prywatnym w Stanach Zjednoczonych, Europie i na arenie mi?dzynarodowej. Posiada do?wiadczenie w zakresie praw cz?owieka i ochrony praw w?asno?ci intelektualnej.

Lior Yaffe, wspó?za?o?yciel i dyrektor Jeluridy, ma ponad 20-letnie do?wiadczenie w projektowaniu, rozwijaniu i wdra?aniu aplikacji korporacyjnych dla du?ych firm. Lior jest absolwentem Technion w Hajfie w Izraelu z tytu?em licencjata informatyki.

Przed za?o?eniem Jeluridy nadzorowa? rozwój i zarz?dzanie produktem g?ównego rozwi?zania integracji mainframe w firmie Software AG.

<<Kup Ardor >>

Co sprawia, ?e Ardor [ARDR] jest wyj?tkowy?

Ardor wykorzystuje metod? przycinania transakcji, aby rozwi?za? problem rozrostu ?a?cucha bloków. W przysz?o?ci ka?dy w?ze? b?dzie musia? przechowywa? tylko kopi? odpowiednich ostatnich transakcji, które doprowadzi?y blockchain do tego punktu, a nie pe?n? kopi? historii transakcji. Ardor udost?pni tak?e w?z?y archiwum, które b?d? przechowywa? ca?? histori? transakcji w przypadku, gdy b?d? one potrzebne.

Transakcje w sieci s? obs?ugiwane bardzo szybko, w zaledwie 60 sekund. Nie ma zwi?zku mi?dzy ró?norodno?ci? obwodów podrz?dnych a rozmiarem ?a?cucha bloków. Wysoki stopie? bezpiecze?stwa dzi?ki podej?ciu wykwalifikowanych specjalistów firmy Jelurida, którzy przy?o?yli r?k? do rozwoju NXT, aby rozwi?za? ten problem.

Technologia NXT osi?gn??a znaczne post?py, które podczas tworzenia ?a?cucha pomocniczego b?d? dost?pne do tworzenia niezale?nych projektów, pracy przedsi?biorstw publicznych i prywatnych oraz wzrostu handlowego w wielu bran?ach.

<<Kup Ardor >>

Gdzie mo?na kupi? Ardor [ARDR]?

Rozwi?zanie stablecoin umo?liwia akcjonariuszom wp?acanie i wyp?acanie stablecoinów. Tokeny Ardor (Ardor) s? teraz dost?pne do zakupu na wielu gie?dach, w tym na wielu platformach najwy?szego poziomu, takich jak Binance, OKEx, Huobi Global, Upbit i HitBTC.

<<Kup Ardor >>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ARDR za gotówk??

Nie. Ardor jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiat, a nast?pnie zamieni? go na Ardor.

Czy ARDR jest zdecentralizowany?

Wszystkie ?a?cuchy podrz?dne s? po??czone w ramach ekosystemu Ardor, a ich rodzime waluty mog? by? sprzedawane na wbudowanym ca?kowicie zdecentralizowanym rynku monet. Aby jeszcze bardziej zwi?kszy? ca?kowit? przepustowo?? sieci, badane jest wykonywanie transakcji z wielu ?a?cuchów podrz?dnych równolegle.

Od jakich czynników zale?y cena Ardor Network [ARDR]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Ardora.

<<Kup Ardor >>

Oficjalna strona Ardor – https://www.jelurida.com/ardor

Ardor Twitter – https://twitter.com/ardorplatform

Ardor Reddit – https://reddit.com/r/ardor
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne