Jak i gdzie kupi? Ankr (ANKR) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Ankr zaczyna? jako rozwi?zanie, które wykorzystywa?o wspó?dzielone zasoby, aby umo?liwi? prosty i niedrogi hosting w?z?ów blockchain. Powsta?a w listopadzie 2017 r. i stworzy?a rynek dla us?ug chmurowych opartych na kontenerach, korzystaj?c ze wspó?dzielonych zasobów przez ca?y czas istnienia na rynku. To z kolei umo?liwia programistom i klientom biznesowym korzystanie z w?z?ów blockchain po znacznie ni?szej cenie ni? dostawcy chmury publicznej. W rezultacie hosting w?z?ów blockchain na Ankr eliminuje wszelkie obawy dotycz?ce centralizacji i pojedynczych punktów awarii.

W porównaniu z dostawcami chmur publicznych, architektura chmury prywatnej Ankr dzia?a niezale?nie i jest ca?kowicie zasilana przez rozproszone geograficznie centra danych, aby zwi?kszy? jej stabilno?? i trwa?o??.

<<Kup Ankr>>

O Ankr

Ankr to architektura cross-chain dla systemu blockchain z platform? DeFi do obstawiania i rozwijania dApp. Zawiera ró?ne protoko?y dla dApps i rozwoju sektora DeFi.

Ankr zosta? wymy?lony i opracowany w oparciu o koncepcj? przysz?ego Internetu opartego na technologii rozproszonej ksi?gi rachunkowej ze zdecentralizowanymi, bardziej prywatnymi i bezpiecznymi aplikacjami, protoko?ami i systemami u?ytkownika. Podstawowym celem jest wyeliminowanie potrzeby w?adzy centralnej i po?rednicz?cej, zapewniaj?c u?ytkownikom w?asno?? i kontrol? nad danymi i aplikacjami.

<<Kup Ankr>>

Co to jest Ankr [ANKR]?

Ankr to ?wiatowa korporacja, która wype?nia swoje zadanie polegaj?ce na tworzeniu i rozwijaniu zdecentralizowanego Internetu nadchodz?cej generacji. Ankr wykorzystuje moc obliczeniow? wspieran? przez DLT do zbierania zasobów informacyjnych dla interesariuszy i programistów za po?rednictwem centrów danych po ni?szych cenach, aby zdecentralizowa? aplikacje i w?z?y tyczenia oraz wspomóc infrastruktur? Web3, dzi?ki czemu programi?ci i interesariusze mog? ?atwo generowa? i wdra?a? dApps i z ?atwo?ci? je równowa?y?.

ANKR to natywny token sieci, z ró?nymi funkcjami, w tym p?atno?ciami, dost?pem do aplikacji wdro?onych w sieci, tyczeniem i g?osowaniem nad propozycjami zarz?dzania. W ramach swoich wysi?ków na rzecz stworzenia Web3, bezpieczniejszego zdecentralizowanego Internetu, Ankr zamierza udost?pni? wi?cej protoko?ów blockchain.

Protokó? Stkr, który zosta? wprowadzony w 2020 roku i umo?liwia staking ETH w zamian za aETH, obs?uguje staking Ankr. Ta ostatnia odzwierciedla warto?? postawionego ETH plus przewidywane zwroty salda z stawki, co skutkuje systemem o du?ej p?ynno?ci dla przysz?ych stawek Ethereum 2.0.


<<Kup Ankr>>

Kim s? za?o?yciele Ankr [ANKR]?

Sie? Ankr zosta?a stworzona jako rozproszona platforma obliczeniowa, która wykorzystuje technologi? blockchain w 2017 roku na Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii. Dwóch za?o?ycieli za?o?y?o Ankr Network, których nazwiska to: Chandler Song i Ryan Fang, który pracuje jako mened?er inwestycyjny Morgan Stanley.

Podczas pierwszego roku w 2014 Chandler Song przedstawi? Ryana Fanga do Bitcoin i Blockchain, gdzie mówi? o zakupach za 22 Bitcoiny. Ziarno, które wspar?o inicjatyw? Ankr, sta?o si? tymi bitcoinami w 2017 roku.

<<Kup Ankr>>

Co sprawia, ?e Ankr jest wyj?tkowy?

Sie? Ankr wprowadza nowe rozwi?zanie blockchain. zosta? zaprojektowany, aby zapewni? nieaktywne rozwi?zanie zasilania komputerowego z urz?dze? i centrów danych.

Jest to system, który zapewnia ekonomi? wspó?dzielenia, w której ka?dy konsument mo?e uzyska? dost?p do zasobów po ni?szych kosztach, a jednocze?nie daje firmom mo?liwo?? zarabiania na niewykorzystanej mocy komputera. Wyró?nia si? tym, ?e jako pierwszy wykorzystuje zaufany sprz?t, zapewniaj?c wysoki poziom bezpiecze?stwa.

Ankr opracowuje unikalny projekt, aby zach?ci? do rozwoju zdecentralizowanego, bezpieczniejszego i bezpieczniejszego Internetu. W swojej pracy Intel SGX Ankr jest wyj?tkowy. Jest to podstawowy sk?adnik systemu i pozwala systemowi sprz?towemu na uruchamianie dApps. ANKR mo?e zatem zapewni? deweloperom i firmom op?acalne rozwi?zania.


<<Kup Ankr>>

Gdzie mo?na kupi? Ankr [ANKR]?

Monety Ankr (ANKR) s? dost?pne na wi?kszo?ci g?ównych gie?d, w tym:

  • Upbit
  • Bitumb
  • Houbi Global
  • Digifinex
  • Bittrex
  • Uniswap (V2)

<<Kup Ankr>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Ankr [ANKR] za gotówk??

Nie. Nie ma bezpo?redniej metody zakupu ANKR za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie s? najszybsze sposoby zakupu Ankr [ANKR] w Europie?

Europa jest jednym z krajów, które szybko nabywaj? kryptowalut?. Istniej? równie? banki internetowe, w których mo?na za?o?y? konto i wysy?a? ?rodki na gie?dy takie jak Coinbase i Uphold.

Czy Ankr to dobra inwestycja?

Tak. inwestowanie w Ankr jest bezpieczne i korzystne. Oczekuje si?, ?e kryptowaluta wzro?nie w kolejnych latach, osi?gaj?c 0,19 USD w 2023 r. i 0,26 USD w 2025 r. (co oznacza wzrost o 240%).

<<Kup Ankr>>

Oficjalna strona Ankr – https://www.ankr.com/

Ankr Twitter – https://twitter.com/ankr

Ankr Medium – https://medium.com/ankr-network
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne