Jak i gdzie kupi? Ampleforth [AMPL] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Ampleforth to moneta oparta na Ethereum z ca?kowit? poda??, która jest aktualizowana algorytmicznie.

Ampleforth zyska? 0,12% w ci?gu ostatnich 24 godzin.

CoinMarketCap zajmuje obecnie #370, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 111 035 052 USD. W obiegu znajduje si? 112 531 616 monet AMPL, o ??cznej liczbie 395 345 189 monet AMPL.

<<KUP Ampleforth>>

O Ampleforth [AMPL]

Ma s?u?y? jako podstawa przysz?ej zdecentralizowanej gospodarki, oferuj?c aktywa, których nie mo?na rozcie?czy? przez inflacj? poda?y i które nie maj? wp?ywu na dzia?ania cenowe innych kryptowalut, w szczególno?ci Bitcoin (BTC).

Zamiast posiadania okre?lonej liczby tokenów, posiadacze tokenów Ampleforth posiadaj? sta?? cz??? ca?kowitej produkcji AMPL. Gdy protokó? wykryje, ?e cena AMPL jest zbyt wysoka, podnosi kr???c? poda?, a je?li cena jest zbyt niska, zmniejsza poda?.

<<KUP Ampleforth>>

Co to jest Ampleforth AMPL?

Ampleforth twierdzi, ?e ta funkcja kwalifikuje go jako now? form? pieni?dza bazowego dla gospodarki cyfrowej, podobnie jak z?oto by?o wcze?niej wykorzystywane jako pieni?dz bazowy dla ró?nych walut fiducjarnych przed upadkiem porozumienia z Bretton Woods.

Poza tym stabilno?? sieci Ampleforth jest utrzymywana poprzez rozproszon? platform? wyroczni, które s? wykorzystywane do zasilania danych cenowych niezb?dnych do podj?cia decyzji, czy wymagana jest dodatnia, czy ujemna rebaza.

<<KUP Ampleforth>>

Kim s? za?o?yciele Ampleforth AMPL?

Evan Kuo, znakomity mened?er produktu i odnosz?cy sukcesy przedsi?biorca z tytu?em licencjata w dziedzinie robotyki i in?ynierii automatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkele, za?o?y? Ampleforth.

Oprócz Kuo, personel Ampleforth Foundation sk?ada si? prawie wy??cznie z in?ynierów, w tym by?ego starszego programisty Ubera i starszego programisty Google, Brandona Ilesa, który jest równie? okre?lany jako wspó?za?o?yciel projektu. Wed?ug profilu LinkedIn, Ampleforth oficjalnie ma kilkunastu cz?onków zespo?u, z których zdecydowana wi?kszo?? dzia?a w rejonie zatoki San Francisco.

<<KUP Ampleforth>>

Co sprawia, ?e Ampleforth AMPL jest wyj?tkowy?

Ampleforth wyró?nia si? tym, ?e stara si? stworzy? w pe?ni nieskorelowane aktywa, które mo?na wykorzysta? do zrównowa?enia portfeli kryptowalut, jako zabezpieczenie kopii zapasowych zdecentralizowanych us?ug finansowych (DeFi), a ostatecznie jako odporny na wstrz?sy substytut rezerw bankowych.

Ampleforth wyró?nia si? tym, ?e stara si? stworzy? w pe?ni nieskorelowane aktywa, które mo?na wykorzysta? do zrównowa?enia portfeli kryptowalut, jako zabezpieczenie kopii zapasowych zdecentralizowanych us?ug finansowych (DeFi), a ostatecznie jako odporny na wstrz?sy substytut rezerw bankowych.

Poniewa? produkcja Ampleforth jest nietkni?ta przez inflacj? lub inne istniej?ce si?y akcjonariuszy, jest ona wyj?tkowo usytuowana jako zasób, który mo?e zachowa? swoj? warto?? nabywcz? w porównaniu z innymi aktywami. To sprawia, ?e jest atrakcyjna jako zabezpieczenie i alternatywa dla walut fiducjarnych, które do?wiadczaj? szybkiej deprecjacji.

<<KUP Ampleforth>>

Gdzie mo?na kupi? Ampleforth AMPL?

Monety Ampleforth, cz?sto znane jako ample, mo?na nabywa? i wymienia? na ró?nych platformach kryptowalutowych zarówno na inne kryptowaluty, jak i waluty fiducjarne. Obecnie KuCoin jest najpopularniejsz? scentralizowan? gie?d? AMPL, podczas gdy Uniswap jest najbardziej znan? rozproszon? gie?d? AMPL.<<KUP Ampleforth>>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Ampleforth AMPL

Ile monet Ampleforth AMPL znajduje si? obecnie w obiegu?

Ampleforth rozpocz?? z ilo?ci? w obiegu 50 milionów tokenów.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Ampleforth AMPL?

Ampleforth jest umieszczony na szczycie ?a?cucha bloków Ethereum i czerpie korzy?ci z mocy i pewno?ci, jakie daje du?y ekosystem w?z?ów i górników.

Od jakich czynników zale?y cena Ampleforth AMPL?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? POL.

<<KUP Ampleforth>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Ampleforth AMPL zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,987 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e Ampleforth AMPL pob?ogos?awi?o handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznym, zró?nicowanym i op?acalnym politykom transakcyjnym.


<<KUP Ampleforth>>

Oficjalna strona Ampleforth AMPL — https://www.ampleforth.org/

Ampleforth AMPL Twitter - https://twitter.com/ampleforthorg

Ampleforth AMPL Reddit - https://reddit.com/r/ampleforthcrypto

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne