Avatar

Opublikowany

włączony

<<Kup sie? Amp>>

O sieci Amp

Amp to token Ethereum, który ma „zabezpiecza? p?atno?ci Flexa Network, czyni?c je szybkimi i bezpiecznymi”. Je?li p?atno?? BTC lub ETH nie powiedzie si? z powodu niepotwierdzonych lub opó?nionych terminów transakcji, „zabezpieczenie Amp mo?e zamiast tego zosta? zlikwidowane, aby sp?aci? straty”, podczas gdy sprzedawca jest op?acany w formie fiat, co daje obu stronom wi?ksze zaufanie.

<<Kup sie? Amp>>

Co to jest sie? Amp [Amp]?

Amp to nowy cyfrowy token zabezpieczaj?cy, który obiecuje zapewni? natychmiastowe, weryfikowalne gwarancje dla ka?dego rodzaju transferu warto?ci. Sieci takie jak Flexa mog? wykorzystywa? Amp do szybkiej i nieodwo?alnej ochrony transakcji w szerokim zakresie przypadków u?ycia zwi?zanych z aktywami.

Dzi?ki systemowi dzia?ów zabezpiecze? i mened?erów zabezpiecze?, Amp twierdzi, ?e zapewnia prosty, ale rozszerzalny interfejs do weryfikacji zabezpiecze?. Mened?erowie zabezpiecze? to inteligentne kontrakty, które mog? blokowa?, zwalnia? i przekierowywa? zabezpieczenia w tych partycjach w zale?no?ci od potrzeb w celu obs?ugi dzia?a? zwi?zanych z transferem warto?ci. Partycje zabezpiecze? mog? by? wyznaczone do zabezpieczania dowolnego konta, aplikacji, a nawet transakcji i sald, które mo?na bezpo?rednio zweryfikowa? w ?a?cuchu blokowym Ethereum. Amp obs?uguje szerok? gam? scenariuszy kolateralizacji i wprowadza koncepcj? z góry okre?lonych technik partycjonowania, które mog? zapewni? unikalne funkcje, takie jak modele zabezpiecze?, które umo?liwiaj? stawianie tokenów bez opuszczania ich adresu pocz?tkowego.


<<Kup sie? Amp>>

Kim s? za?o?yciele Amp Network [Amp]?

Gemini to pierwsza gie?da, która deklaruje wsparcie dla nowej monety Amp. Gemini jest uznawana za jedn? z najbezpieczniejszych i najbardziej zgodnych gie?d zasobów cyfrowych na ?wiecie, za?o?on? w 2014 r. przez braci bli?niaków Camerona i Tylera Winklevossa, aby wzmocni? pozycj? osób za pomoc? kryptowalut. Firma Gemini intensywnie wspó?pracowa?a z Departamentem Us?ug Finansowych Stanu Nowy Jork, aby uzyska? zgod? na oferowanie us?ug handlowych i powierniczych dla Amp, a dalsze informacje na temat dost?pno?ci Amp na gie?dzie Gemini zostan? opublikowane wkrótce.

<<Kup sie? Amp>>

Co sprawia, ?e sie? Amp jest wyj?tkowa?

Amp jest kluczowym elementem przysz?o?ci cyfrowej i fizycznej wymiany danych. Jego jedynym celem jest dzia?anie jako zabezpieczenie przy transferze aktywów. Mened?erowie zabezpiecze? i partycjonowanie tokenów to dwie technologie, które wyró?niaj? Amp.

Mened?erowie zabezpiecze? s? podobni do rachunków powierniczych, poniewa? s? ustanawiani z ró?nymi regu?ami i specyfikacjami, które mog? by? dostosowane do ró?nych przypadków u?ycia. Ka?dy mo?e ustanowi? mened?era zabezpiecze?, u?ywaj?c Amp jako zabezpieczenia do zastosowania w aplikacjach wymagaj?cych szybkiego transferu warto?ci lub us?ug depozytowych.

Partycje tokenowe s? podobne do zwyk?ych partycji dysku twardego, poniewa? umo?liwiaj? oddzielne zarz?dzanie ró?nymi cz??ciami dysku. Ró?ni mened?erowie zabezpiecze? mog? nak?ada? regu?y na oddzielne, unikalne regiony po??czone z tym samym adresem cyfrowym za pomoc? partycji w umowie tokena Amp. U?ytkownicy mog? „ustawia?” tokeny bez faktycznego przenoszenia ich do inteligentnego kontraktu za pomoc? tej metody.


<<Kup sie? Amp>>

Gdzie mo?na kupi? sie? Amp [Amp]?

Je?li szukasz miejsca, w którym kupisz Amp, najlepsze gie?dy kryptowalut, których mo?esz teraz u?y?, to Binance, Mandala Exchange, Bybit, Coinbase Exchange i Gate.io.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie jest obecne zasilanie Amp?

Rynki i DeFi dostarczaj? informacji o bie??cej poda?y w obiegu i innych danych tokenów.

Które portfele s? kompatybilne z Amp?

Amp to oparta na Ethereum moneta kompatybilna z ERC-20, która mo?e by? dostarczana do dowolnego portfela kompatybilnego z ERC-20. Opcje przechowywania, wysy?ania i obstawiania Amp mo?na znale?? w sekcji Portfele.

Czy umowy dotycz?ce tokenów Amp s? poddawane audytowi?

Niezale?ni analitycy bezpiecze?stwa z ConsenSys Diligence i Trail of Bits przeprowadzili audyt inteligentnych kontraktów Amp i towarzysz?cych im materia?ów ?ród?owych. Audyty bezpiecze?stwa zawieraj? podsumowanie ustale? oraz linki do wyników.

<<Kup sie? Amp>>

Amp Network Oficjalna strona internetowa – https://amptoken.org/

Sie? wzmacniaczy Twitter – https://twitter.com/amptoken

Amp Network Reddit – https://www.reddit.com/r/amptoken
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne