Avatar

Opublikowany

włączony

Amazonascoin opiera si? na publicznym ?a?cuchu bloków, który zyskuje na warto?ci, gdy do naszego ekosystemu do??czaj? dodatkowi cz?onkowie i aplikacje, aby rozwi?zywa? problemy zwi?zane ze zrównowa?onym rozwojem w ?wiecie rzeczywistym, identyfikowalno?ci? ?rodowiska i zarz?dzaniem (ESG).

Celem Amazonascoin jest zak?ócenie tradycyjnych procesów gospodarczych i zach?cenie do rozwoju cyfrowej przedsi?biorczo?ci w zaniedbanych spo?eczno?ciach.

<<Kup AmazonasCoin Network>>

O sieci AmazonasCoin

AMAZONASGCC to platforma oparta na blockchain, która ??czy ludzi w odleg?ych lub zdegradowanych miejscach, twórców projektów zrównowa?onego rozwoju spo?eczno-ekonomicznego i inwestorów za po?rednictwem zdecentralizowanej globalnej sieci. Jest to kolejna generacja aktywów zrównowa?onego rozwoju, które nale?y wdro?y?.

Zasadniczo AMAZONASGCC umo?liwi publikowanie na platformie op?acalnych projektów rozwoju spo?eczno-?rodowiskowego przy zachowaniu wszelkich ogranicze? prawnych.

Platforma dostarczy nast?pnie wszystkie narz?dzia potrzebne do pomocy ludziom, firmom, rz?dom i organizacjom pozarz?dowym w pozyskiwaniu zasobów poprzez umieszczenie ich (zasobów) w finansowaniu spo?eczno?ciowym, gdzie cz??? zasobów b?dzie pracownikami do realizacji projektu, a cz??? powróci darczy?com w postaci kryptowalut, które mo?na ponownie zainwestowa? w inne projekty lub umorzy? na warunkach umownych.


<<Kup AmazonasCoin Network>>

Co to jest sie? AmazonasCoin [AMZ]?

Ekosystem Amazonascoin ma s?u?y? jako forum do ??czenia si? inwestorów, deweloperów projektów oraz oddalonych i zdegradowanych spo?eczno?ci.

Ka?dy ma teraz dost?p do nowych sposobów inwestowania, podnoszenia finansów, partnerstwa z zielonymi projektami i przyczyniania si? do zrównowa?onego rozwoju planety dzi?ki technologii blockchain.

AMAZONASCOIN to projekt AMAZONASCOIN PARTICIPAO LTDA International, którego celem jest wype?nienie luki mi?dzy anio?ami biznesu a deweloperami projektów ekologicznych, firmami i start-upami pracuj?cymi na zdegradowanych lub odizolowanych obszarach w celu tworzenia technologii, edukacji, kultury lub zrównowa?onego rozwoju.

Cz??? ?rodków, 25% aktywnej ceny zakupu kryptowalut i 100% darowizn od osób fizycznych, prawnych i instytucji mi?dzynarodowych zostanie wymieniona przez Crypto active AMAZONASCOIN i zdeponowana w zielonym finansowaniu spo?eczno?ciowym CRYPTO zarz?dzanym przez Oscip Inepp, partner AMAZONASCOIN PRTICIPAO LTDA i udzia?y.

AMAZONASCOIN PARTICIPAO LTDA (holding) ma siedzib? w Joo Pessoa w Brazylii i jest partnerem Inepp. Amazonascoin to pierwsza legalnie dzia?aj?ca kryptowaluta Paraiba, której celem jest wspieranie rozwoju odizolowanych i zdegradowanych miejsc, a tak?e zachowanie kultury i ?rodowiska.<<Kup AmazonasCoin Network>>

Kim s? za?o?yciele sieci AmazonasCoin [AMZ]?

KBC PARTICIPAES LTDA i INEPP to firmy proponuj?ce rozwi?zanie ekosystemowe AMAZONASCOIN. Po??czyli si?y w celu zniwelowania przepa?ci mi?dzy inwestorami a deweloperami w zniszczonych lub odludnych lokalizacjach. Platforma AMAZONASGCC zosta?a zbudowana z my?l? o tym celu.

KBC PARTICIPAES LTDA jest spó?k? holdingow? utworzon? w 2019 roku przez firmy, które ?wiadcz? us?ugi doradztwa biznesowego i finansowego, a tak?e komunikacji i rozwoju oprogramowania oraz importu. Jej g?ównym celem jest rozwój organizacji opartych na prze?omowych technologiach, z naciskiem na innowacje poprawiaj?ce jako?? ?ycia i promuj?ce zrównowa?ony rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Jej siedziba znajduje si? w Joo Pessoa w Brazylii.

Jej cz?onkowie zrealizowali ju? ponad 10 milionów USD w innowacyjnych projektach strategicznych w dziedzinie integracji starszych systemów w brazylijskich si?ach zbrojnych, nadaj?c wiarygodno?? i kompetencje projektowi ekosystemowemu AMAZONASGCC.


<<Kup AmazonasCoin Network>>

Co sprawia, ?e sie? AmazonasCoin jest wyj?tkowa?

Plany ekosystemowe AMAZONASGCC maj? na celu pomóc deweloperom w pozyskiwaniu finansowania dla ich projektów, zapewniaj?c im dost?p do szerokiej, zró?nicowanej puli inwestorów, od osób fizycznych po wi?ksze organizacje inwestycyjne.

W Brazylii badania, projektowanie, uzyskiwanie zatwierdze?, zabezpieczenie finansowania i rozpocz?cie budowy ekologicznych projektów zajmuje ponad dwa lata. Ka?dy idealista, któremu powierzono realizacj? zielonego projektu, musi pokona? przeszkody techniczne, finansowe, prawne, logistyczne i public relations. Na tej samej platformie platforma ADB ekosystemu Amazon zapewni kompletne rozwi?zanie w zakresie bankowo?ci cyfrowej, kryptobanku i wymiany. Jest to kompleksowe rozwi?zanie dla spo?eczno?ci, aby sprosta? wyzwaniom zwi?zanym z odbanowaniem wi?kszo?ci ludzi przy jednoczesnym skróceniu czasu przygotowania projektu.


Jedn? z trudno?ci, jakie napotykaj? spo?eczno?ci w promowaniu zielonych projektów, jest przekonanie ludzi, ?e technologi? mo?na wykorzysta? do ratowania Ziemi. Potencjalni deweloperzy projektów mog? korzysta? z platformy ekosystemowej AMAZON, aby kontaktowa? si? z konsultantami, którzy mog? im pomóc w zarysowaniu i opisaniu podstawowych faktów, celów i problemów zwi?zanych z projektem.

Dzi?ki platformie ekosystemu AMAZONAS GCC spo?eczno?ci b?d? mia?y narz?dzia, które pomog? zwi?kszy? wa?no?? ich inicjatywy i uzyska? dost?p do ?róde? finansowania poza lokaln? spo?eczno?ci?. Je?li miasto b?dzie mia?o sprzyjaj?ce warunki naturalne, b?dzie mog?o skutecznie sprzedawa? i sprzedawa? swoje zasoby, wnosz?c pieni?dze do spo?eczno?ci.


<<Kup AmazonasCoin Network>>

Gdzie mo?na kupi? sie? AmazonasCoin [AMZ]?

Je?li chcesz kupi? AmazonasCoin (AMZ), b?dziesz potrzebowa? Bitcoin (BTC) lub Ethereum (ETH) do celów handlowych. W tym artykule przeanalizowa?em Binance, znan? gie?d? kryptowalut, aby pomóc Ci znale?? najlepsze miejsca na zakup kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej lub konta bankowego. Rzu? okiem i poznaj najlepsze strategie handlu bitcoinami.


Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? sie? AmazonasCoin [AMZ] za gotówk??

Nie, tak nie jest. Poniewa? nie mo?na kupi? AmazonasCoin za gotówk?. Mo?esz jednak naby? Bitcoin na rynkach takich jak LocalBitcoins, a nast?pnie doko?czy? reszt? procesów, przenosz?c swój bitcoin na odpowiednie gie?dy AltCoin.Czy s? jakie? szybkie sposoby na zakup sieci AmazonasCoin [AMZ] w Europie?

B?d?c w Europie, masz t? zalet?, ?e mo?esz szybko i ?atwo kupowa? kryptowaluty. Poniewa? w Europie istniej? nawet banki internetowe, które pomagaj? kupuj?cym w otwieraniu rachunków i przekazywaniu ?rodków na gie?dy takie jak Coinbase i Coinmama. Bunq, N26 i Revolut to przyk?ady popularnych banków internetowych w Europie.

Czy mog? u?ywa? alternatywnych platform do zakupu AmazonasCoin lub Bitcoin za pomoc? kart kredytowych?

Tak, mo?esz. Wszystko, co musisz zrobi?, to uda? si? do Changelly, która jest prost? w u?yciu platform? handlow?, która specjalizuje si? w kupowaniu bitcoinów za pomoc? kart kredytowych. Oferuje automatyczn? wymian? kryptowalut, która umo?liwia kupuj?cym szybk? wymian? bitcoinów i zakup ich za pomoc? karty kredytowej. Zosta? stworzony, aby u?atwi? u?ytkownikom kupowanie kryptowalut, z prostym interfejsem u?ytkownika i instrukcjami, które s? równie? ?atwe do na?ladowania.

<<Kup AmazonasCoin Network>>

Sie? AmazonasCoin Oficjalna strona internetowa – http://amazonascoin.com.br/home-eng/

Sie? AmazonasCoin Twitter – https://mobile.twitter.com/amazonascoin

Sie? AmazonasCoin Reddit – https://www.reddit.com/r/AmazonasCoin/
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne