Jak i gdzie kupi? Alpha Finance Lab (ALPHA)Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Alpha Finance Lab tworzy ekosystem DeFi, który b?dzie wspó?pracowa? w celu optymalizacji nagród przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dla u?ytkowników. Rozwi?zania Alpha maj? na celu uchwycenie niezaspokojonego popytu w DeFi w unikalnym i przyjaznym dla u?ytkownika podej?ciu.

Ka?dy produkt Alpha rozwi??e rozbie?no?ci rynkowe i problemy w bran?y, któr? obs?uguje. Ró?ne produkty Alpha b?d? wtedy wspó?pracowa?, aby spe?ni? nadrz?dn? koncepcj? zwi?kszenia zwrotów u?ytkowników, zapewniaj?c jednocze?nie synergiczne rozwi?zanie w celu zmniejszenia nara?enia na negatywne skutki/ryzyka.<<Kup Alpha Finance Lab>>

O Alpha Finance Lab

Alpha Finance Lab to platforma zapewniaj?ca kompatybilno?? produktów i rozwi?za? Defi. Koncentruj? si? wy??cznie na obszarze DeFi, a ich celem jest dostarczanie maksymalnych zysków klientom DeFi przy jak najmniejszym ryzyku. Alpha Finance Lab przeprowadza badania rynku, aby odkry? niezaspokojony popyt rynkowy w celu maksymalizacji zysków. Nast?pnie wprowadzaj? na rynek produkty, aby zaspokoi? zapotrzebowanie rynku. Defiance Capital, MultiCoin Capital i The Spartan Group to tylko niektóre ze znanych marek z bran?y kryptograficznej, które w nie zainwestowa?y.

ALPHA jest natywnym tokenem Alpha Finance Lab, a ponad 20% jego poda?y w obiegu jest postawionych, o obecnej warto?ci 52,3 miliona dolarów.

<<Kup Alpha Finance Lab>>

Co to jest protokó? laboratorium finansowego Alpha [ALPHA]?

Alpha Finance Lab, platforma cross-chain DeFi zaprojektowana, aby oferowa? u?ytkownikom alfa kilka ?a?cuchów bloków, takich jak Binance Smart Chain (BSC) i Ethereum.

Platforma ma na celu stworzenie ekosystemu DeFi, który spe?nia niespe?nione wymagania bran?y, a jednocze?nie jest ?atwy w u?yciu i dost?pie. Alpha Lending, zdecentralizowany protokó? finansowania z algorytmicznie zmodyfikowanymi stopami procentowymi, jest pierwszym produktem Alpha Finance Lab.

Alpha Finance Lab u?yje zdecentralizowanej organizacji autonomicznej (DAO) do zarz?dzania, umo?liwiaj?c inwestorom ALPHA udzia? w specyfikacjach przysz?ych produktów Alpha i ich interakcji.

<<Kup Alpha Finance Lab>>

Kim s? za?o?yciele Alpha Finance Lab [ALPHA]?

Alpha Finance Lab zosta?o za?o?one w 2020 roku po publicznej sprzeda?y tokenów na Binance Launchpad.

Platform? za?o?y? Tascha Punyaneramitdee, kierownik projektu w Alpha Finance Labs i by?y szef strategii w Band Protocol. Przed do??czeniem do Alpha Finance Lab, Punyaneramitdee ma du?e do?wiadczenie w pracy z g?ównymi organizacjami finansowymi, w szczególno?ci jako analityk bankowo?ci inwestycyjnej w Jefferies w latach 2017-2018. Nast?pnie zosta? mened?erem produktu w gigantze technologicznym Tencent w latach 2018-2020.

Wraz z Punyaneramitdee, g?ówny zespó? Alpha Finance Labs sk?ada si? z Nipun Pitimanaaree, absolwenta MIT w dziedzinie matematyki i informatyki, który cztery lata z rz?du zdoby? z?oty medal na Mi?dzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej (IMO). Obecnie zespó? sk?ada si? z co najmniej 7 osób.

<<Kup Alpha Finance Lab>>

Co sprawia, ?e laboratorium finansowe Alpha jest wyj?tkowe?

Alpha Finance Lab ma na celu odró?nienie si? od innych ekosystemów DeFi poprzez agresywne wyszukiwanie, rozpoznawanie i rozwi?zywanie niespe?nionych wymaga? na rynku DeFi, przy jednoczesnym zachowaniu szybkiego cyklu rozwoju.

Alpha Finance Lab jest wyj?tkowa w swojej zdolno?ci do zagwarantowania, ?e jej rozwi?zania s? nie tylko funkcjonalne, ale tak?e przyjazne dla u?ytkownika, dzi?ki czemu DeFi jest bardziej dost?pne. Ka?dy produkt stworzony przez Alpha Finance Lab przyczynia si? do ogólnej si?y ekosystemu Alpha, zapewniaj?c wi?ksz? warto?? posiadaczom tokenów ALPHA.

Ka?da z pocz?tkowych ofert Alpha Finance Lab twierdzi, ?e jest ca?kowicie unikalnym rozwi?zaniem. Wraz z wprowadzeniem Alpha Humora V2 b?dzie to pierwsza inteligentna umowa na po?yczk? pod zabezpieczenie z innej inteligentnej umowy (cream finance), pierwszej platformy do wprowadzenia idei Leveraged Range Farming.

<<Kup Alpha Finance Lab>>

Gdzie mo?na kupi? protokó? Alpha Finance Lab [ALPHA]?

Tokeny Alpha Finance Lab Protocol (Alpha Finance Lab) s? teraz dost?pne do zakupu na wielu gie?dach, w tym na wielu platformach najwy?szego poziomu, takich jak Gate.io, Binance i OKEx.

<<Kup Alpha Finance Lab>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? ALPHA za gotówk??

Nie. ALPHA jest obecnie niedost?pna do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Alpha Finance Lab.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje ALPHA, aby chroni? swoj? sie??

Jako token ERC-20, ALPHA jest zabezpieczona przez Ethereum, jedn? z najbardziej stabilnych i bezpiecznych obecnie u?ywanych sieci blockchain. Jego pot??na sie? wydobywcza POW, która zatrudnia armi? zaanga?owanych górników w celu zachowania integralno?ci sieci, zapewnia jej bezpiecze?stwo.

Od jakich czynników zale?y cena sieci Alpha Finance Lab Network [ALPHA]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Alpha Finance Lab.

<<Kup Alpha Finance Lab>>

Alpha Finance Lab Protocol Oficjalna strona internetowa – https://alphafinance.io/

Protokó? Alpha Finance Lab na Twitterze– https://twitter.com/alphafinancelab
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne