Avatar

Opublikowany

włączony

Wspó?za?o?yciele BTC Alpha wierzyli w si?? blockchain i potencja? kryptowalut, gdy by?y jeszcze w powijakach. W nieca?e 5 lat zespó? zdo?a? przenie?? BTC-Alpha do TOP-80 ?wiatowych gie?d kryptowalut (na podstawie rankingu CoinMarketCap dla wolumenów obrotu) i TOP-5 w krajach WNP.

Tylko ch?? ci?g?ego wzrostu i rozwoju, naszym zdaniem, pomaga projektom i firmom unikn?? utoni?cia w przep?ywie informacji i technologii, a tak?e zagubienia si? w?ród mnóstwa konkurencji. W rezultacie zespó? BTC-Alpha rok po roku wyznacza ambitne cele strategiczne i je osi?ga. Jednym z tych celów na 2019 r. jest uruchomienie tokena wymiany wewn?trznej ALP Coin.

<<Kup ALP Coin Network>>

O ALP Coin Network

Zespó? BTC-Alpha od ponad 8 lat wydobywa i aktywnie rozwija si? w dziedzinie handlu kryptowalutami. Stworzenie btc-alpha.com, godnej zaufania i stale ulepszanej platformy handlowej, w 2015 roku by?o efektem skoordynowanej wspó?pracy.

Ponad 200 tysi?cy osób z ca?ego ?wiata mo?e teraz handlowa? na gie?dzie ponad 170 parami. Zarówno pocz?tkuj?cy, jak i do?wiadczeni handlowcy uznaj?, ?e platforma jest niezawodna i prosta. U?ytkownicy mog? wybiera? mi?dzy dwoma interfejsami handlowymi: zwyk?ym i zaawansowanym. Oczekuje si? równie?, ?e b?dzie zawiera? mroczny styl platformy.<<Kup ALP Coin Network>>

Co to jest sie? monet ALP (ALP)?

ALP Coin to wewn?trzny token BTC-Alpha, europejskiej gie?dy kryptowalut, zbudowanej na ekosystemie Ethereum, a konkretnie na standardzie ERC-20. Kup monet? ALP. Zalety korzystania z ALP Coin. BTC-Alpha zamierza ostatecznie zintegrowa? monet? ze swoim ekosystemem.


<<Kup ALP Coin Network>>

Kim s? za?o?yciele ALP Coin Network (ALP)?

BTC-Alpha to europejska gie?da kryptowalut, która dzia?a od 2015 roku i wci?? si? rozwija. Vitalii Bodnar, CEO i wspó?za?o?yciel BTC-Alpha, jest przedsi?biorc? (pochodz?cy z Ukrainy).

<<Kup ALP Coin Network>>

Co sprawia, ?e ALP Coin Network jest wyj?tkowa?

BTC-Alpha znalaz?a si? na 14 miejscu z 221 w rankingu ICORating Exchange Security Rating. Aby utrzyma? niezawodno?? platformy, gie?da wykorzystuje zaawansowane technologie bezpiecze?stwa informacji, w tym SSL, szyfrowanie plików, tworzenie kopii zapasowych wa?nych danych w czasie rzeczywistym w formacie chronionym has?em, zimne i gor?ce portfele oraz ochron? anty-DDoS.

BTC-Alpha wykorzystuje najnowocze?niejsze techniki bezpiecze?stwa cyfrowego, z których jedn? jest uwierzytelnianie dwusk?adnikowe (2FA). Proces przechowywania ?rodków w zimnych portfelach z multipodpisem zapewnia ich bezpiecze?stwo.


<<Kup ALP Coin Network>>

Gdzie mo?na kupi? ALP Coin Network (ALP)?

ALP jest notowana na kilku gie?dach kryptowalut, ale w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut, nie mo?na jej kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Jednak nadal mo?esz kupi? t? monet?, najpierw kupuj?c Bitcoin z dowolnej gie?dy fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje ALP. W tym po?cie szczegó?owo omówimy metody zakupu ALP.

Cz?sto Zadawane Pytania

Jakie s? ekskluzywne oferty dla posiadaczy monet ALP Coin?

ALP Coin opiera si? na premiach, mechanizmach motywacyjnych dla posiadaczy oraz mo?liwo?ciach reklamowych i marketingowych dla partnerów. Ekskluzywne wiadomo?ci korporacyjne zostan? wys?ane do posiadaczy ALP Coin, a tak?e opcja bycia jednym z pierwszych, którzy zaanga?uj? si? w programy lojalno?ciowe BTC-Alpha.

Jakie s? perspektywy ALP Coin?

Cech? wyró?niaj?c? aktywa jest regularna procedura „spalania” (podczas spalania okre?lonej ilo?ci ?rodka trwa?ego) w celu zminimalizowania poziomu emisji. Ten wybór b?dzie mia? pozytywny wp?yw na wycen? aktywów, a tak?e jego perspektywy. Ca?kowita liczba wyemitowanych tokenów ALP Coin jest ograniczona do 100 milionów.

BTC-Alpha zamierza wprowadzi? w?asny token w celu ulepszenia oferty platformy. Klienci platformy kryptograficznej mog? czerpa? zyski z ALP Coin podczas pracy z instrumentami gie?dowymi.

W 2020 roku BTC-Alpha zamierza rozszerzy? dzia?alno?? na nowe obszary, jednocze?nie zachowuj?c reputacj? godnej zaufania platformy kryptograficznej. U?ywanie ALP Coin jako wewn?trznej jednostki p?atniczej zapewni u?ytkownikom dodatkowe korzy?ci podczas korzystania z gie?dy i jej narz?dzi.

<<Kup ALP Coin Network>>

ALP Coin Network Oficjalna strona internetowa – https://btc-alpha.com/en/alp-coin

ALP Coin Network Twitter – https://twitter.com/btcalpha


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne