Jak i gdzie kupi? Alien Worlds [TLM] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Alien Worlds (TLM) to zdecentralizowany, niewymienny meta?wiat tokenów (NFT), w którym gracze rywalizuj? o rzadkie zasoby, takie jak Trilium (TLM), w o?ywionej gospodarce skoncentrowanej na ?wiatach planetarnych.

CoinMarketCap konsekwentnie plasuje si? na 294 miejscu, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 149 911 932 USD. Posiada ca?kowit? poda? 10 000 000 000 monet TLM i zapas monet w obiegu 914 030 370 monet TLM.

<<KUP obce ?wiaty>>

O Alien Worlds TLM

W konsekwencji Alien Worlds zawiera?by element zdecentralizowanego finansowania (DeFi), z graczami awansuj?cymi poprzez stawianie TLM i g?osowanie w Planet Decentralized Autonomous Organisations (DAO).

Do tej pory Alien Worlds ustanowi?o znaczn? cz??? swojej mapy drogowej, z TLM na Binance Launchpad i ramami czasowymi TLM na farmie na Binance Launchpool. Zmodyfikowano równie? du?? cz??? produkcji gier. Alien Worlds zamierza w przysz?o?ci zautomatyzowa? proces przyznawania dziennego przydzia?u w?a?cicielom gruntów w grze. Artefakty NFT b?d? wkrótce gotowe, a przysz?e plany obejmuj? ??czno?? NFT.

<<KUP obce ?wiaty>>

Co to jest TLM w obcych ?wiatach?

Bycie liderem w Obcych ?wiatach nie jest ?atwym zadaniem, poniewa? zbiory danych pokazuj?, ?e gracze rozpoczynaj? prac? na stanowiskach radnych na wielu planetach.

Tak wi?c ka?dy system s?oneczny mo?e by? obs?ugiwany przez znacznie wi?cej ni? jednego wybranego radnego, który b?dzie dzieli? wielopodpisow? kontrol? nad kontem Planet DAO.

Ka?dy z trzech ?a?cuchów bloków obs?uguje liczne funkcje, które umo?liwiaj? sprawne i ?atwe dzia?anie Alien Worlds.

Z drugiej strony WAX umo?liwia darmow? warstw? zorientowan? na transakcje dla wi?kszo?ci logiki zagorza?ych graczy.

<<KUP obce ?wiaty>>

Kim s? za?o?yciele Alien Worlds TLM?

Za gr? stoi niemiecki deweloper Dacoco GmbH, który ma na swoim koncie trzy projekty. Alien Worlds zosta?o za?o?one w 2020 roku.

Siedziba Dacoco znajduje si? w Zug w Szwajcarii, która jest znana jako szwajcarska „dolina kryptowalut” ze wzgl?du na du?? liczb? firm zajmuj?cych si? blockchainem i kryptowalutami. Twierdz?, ?e s? specjalistami w zdecentralizowanych organizacjach spo?eczno?ci autonomicznych, a tak?e s?u?? jako weryfikatorzy gildii w WAX.

<<KUP obce ?wiaty>>

Co sprawia, ?e Alien Worlds TLM jest wyj?tkowe?

Pierwsz? wyró?niaj?c? cech? Alien Worlds jest to, ?e jest to meta?wiat gier z licznymi DAO, daj?cy ka?demu posiadaczowi monet TLM udzia? w konieczno?ci decydowania, kto musi zarz?dza? struktur?, umo?liwiaj?c klientom korzystanie z TLM do stawiania zak?adów, g?osowania, a nawet zostania przywódca.

Gracze mog? kupowa? udzia?y w swoich TLM to Planet DAO, co pokazuje ich przynale?no?? do globu i pozwala im zdobywa? wi?cej codziennych nagród TLM. Wysoko?? postawionej TLM wp?ywa na stopie?, w jakim u?ytkownik mo?e g?osowa? na przysz?o?? planety.

Inn? cech? wyró?niaj?c? Alien Worlds jest to, ?e jest darmowy, co pozwala unikn?? kosztownych kosztów barier, które s? powszechne w wielu tradycyjnych grach i czyni go bardziej dost?pnym dla nowicjuszy.

<<KUP obce ?wiaty>>

Gdzie mo?na kupi? TLM Alien Worlds?

BEST jest teraz dost?pny na coraz wi?kszej liczbie sygna?ów, z kryptowalutami Binance, Mandala Exchange, FTX, ZT i Gate.io. nale?? do najbardziej p?ynnych gie?d.

<<KUP obce ?wiaty>>

Cz?sto zadawane pytania na temat Alien Worlds TLM

Ile monet Alien Worlds TLM znajduje si? obecnie w obiegu?

Ilo?? dostarczonej monety Alien Worlds TLM wynosi 5 135 726 585, a ca?kowite ??czne zapotrzebowanie TLM wynosi 10 000 000 000 wed?ug stanu na wrzesie? 2021 r.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Alien Worlds TLM?

Alien Worlds opiera si? na trzech ?a?cuchach bloków, z których ka?dy ma w?asn? urodzon? i wyhodowan? monet?, TLM: Binance Smart Chain (BSC), Ethereum i WAX.

Od jakich czynników zale?y cena TLM w obcych ?wiatach?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy s? wzajemnie powi?zanymi zmiennymi, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? TLM.

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Alien Worlds TLM zosta?y uaktualnione do nowego, wszechczasowego, wysokiego wolumenu t?umacze?, wynosz?cego prawie 0,1649 USD za token.

Krótko mówi?c, bezpieczniej jest powiedzie?, ?e TLM pob?ogos?awi? handlowców internetowych, aby mogli cieszy? si? luksusami handlu na ca?ym ?wiecie, zapewniaj?c ?atwo?? dzi?ki bezpiecznej, zró?nicowanej i op?acalnej polityce transakcyjnej.


<<KUP obce ?wiaty>>

Oficjalna strona Alien Worlds TLM — https://alienworlds.io/

Alien Worlds TLM Twitter - https://twitter.com/AlienWorlds

Alien Worlds TLM Medium - https://alienworlds.medium.io/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne