Jak i gdzie kupi? Alien Worlds (TLM) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Alien World to druga najszybsza gra NFT na ?wiecie, ho?d dla jej popularno?ci. Wed?ug DappRadar jest to druga najpopularniejsza zdecentralizowana aplikacja (DApp) i najpopularniejsza gra DApp w?ród u?ytkowników 24-godzinnych. Mo?e to cz??ciowo wynika? z wysi?ków na rzecz budowania spo?eczno?ci Alien Worlds – s? oni aktywni w 18 j?zykach na Discord, popularnej sieci czatów dla grup kryptograficznych, z naciskiem na narody angloj?zyczne, Chiny, Rosj?, Japoni? i Turcj?. Ponadto zespó? pracuje nad lokalizacj? na potrzeby graczy z Filipin, Indonezji i Indii, gdzie gry P2E s? do?? popularne, o czym ?wiadczy pojawienie si? Axie Infinity.

<<Kup obce ?wiaty>>

O obcych ?wiatach

Alien Worlds opracowa?o znaczn? cz??? swojej mapy drogowej, z TLM na Binance Launchpad i okresem farmy TLM na Binance Launchpool. Powsta?a równie? du?a ilo?? innowacji w grach. Alien Worlds zamierza w przysz?o?ci zautomatyzowa? proces przyznawania codziennych przydzia?ów dla w?a?cicieli ziemskich w grze. Artefakty NFT b?d? dost?pne wkrótce, a przysz?e plany obejmuj? interoperacyjno?? NFT.

Alien Worlds to gra przegl?darkowa oparta na blockchain. Gracz wciela si? w odkrywc? z 2055 roku w grach Alien Worlds. Sta?ym celem jest udanie si? do odleg?ych ?wiatów, aby zebra? Trilium, cenny minera? w grze. Wszystko w Metaverse Alien Worlds jest tokenizowane, a gracze napotykaj? na nieoczekiwane przedmioty w postaci NFT podczas niezliczonych wypraw górniczych.

<<Kup obce ?wiaty>>

Co to s? obce ?wiaty [TLM]?

Alien Worlds (TLM) to zdecentralizowany, niewymienny meta?wiat tokenów (NFT), w którym zespo?y rywalizuj? o ograniczone zasoby, takie jak Trilium (TLM) w o?ywionej gospodarce skoncentrowanej na ?wiatach planetarnych. W rezultacie Alien Worlds ma zdecentralizowany komponent finansowy (DeFi), a gracze awansuj?, obstawiaj?c TLM i g?osuj?c w Planet Decentralized Autonomous Organizations (DAO).

W tym roku nast?pi?a eksplozja popularno?ci i warto?ci gier NFT typu „play-to-earn” (P2E). Alien Worlds pozwala u?ytkownikom, znanym jako „odkrywcy”, uzyska? zach?ty pieni??ne, uczestnicz?c w Planet DAO lub graj?c. Wydobycie w Alien Worlds nagradza u?ytkownika pakietami Trilium (TLM) lub NFT, natywn? walut? gry. Gracze mog? stawia? TLM, aby zwi?kszy? swoje zarobki lub rywalizowa? o NFT z innymi graczami. W miar? ulepszania i ulepszania sprz?tu wydobywczego gracze b?d? mogli wydobywa? wi?cej Trilium i lokalizowa? wi?cej NFT. W grze jest obecnie ponad 330 ró?nych NFT, które gracze mog? zlokalizowa? i zdoby?.

<<Kup obce ?wiaty>>

Kim jest za?o?yciel Alien Worlds [TLM]?

Gr? wyprodukowa? niemiecki deweloper Dacoco GmbH, maj?cy na swoim koncie trzy tytu?y. Alien Worlds zosta?o za?o?one w 2020 roku.

Siedziba Dacoco znajduje si? w Zug w Szwajcarii, która jest znana jako szwajcarska „dolina kryptowalut” ze wzgl?du na du?? liczb? dzia?aj?cych tam startupów blockchain i kryptowalut. Twierdz?, ?e s? specjalistami w zdecentralizowanych autonomicznych grupach spo?eczno?ciowych, a tak?e s?u?? jako walidatorzy gildii w WAX.

<<Kup obce ?wiaty>>

Co sprawia, ?e obce ?wiaty s? wyj?tkowe?

Pierwsz? cech? wyró?niaj?c? Alien Worlds jest to, ?e jest to meta?wiat gier z kilkoma DAO, daj?cy ka?demu posiadaczowi waluty TLM rol? w wyborze, kto prowadzi platform?, umo?liwiaj?c poszczególnym osobom korzystanie z TLM do stawiania zak?adów, g?osowania, a nawet zostania liderem.

Gracze mog? postawi? swoje TLM na Planet DAO, co pokazuje ich przynale?no?? do planety i pozwala im zbiera? wi?ksze dzienne wyp?aty TLM. Ilo?? postawionych TLM wp?ywa na stopie?, w jakim dana osoba mo?e g?osowa? na przysz?o?? planety.

Bycie liderem w Alien Worlds nie jest ?atwym zadaniem, poniewa? platforma pozwala u?ytkownikom ubiega? si? o stanowiska radnych na wielu planetach. Ka?da planeta mo?e by? administrowana przez wi?cej ni? jednego nominowanego radnego, który b?dzie wspó?w?a?cicielem konta Planet DAO z wieloma podpisami.

Inn? wyró?niaj?c? cech? Alien Worlds jest to, ?e jest ona darmowa, co pozwala unikn?? kosztownych wydatków zwi?zanych z barierami, które s? powszechne w wielu tradycyjnych grach i czyni j? bardziej dost?pn? dla nowicjuszy.

<<Kup obce ?wiaty>>

Gdzie mo?na kupi? obce ?wiaty [TLM]?

Jest tak wiele platform, na których mo?na kupi? Alien Worlds. W?ród nich s? PancakeSwap (V2), Gate.io i LBank.

<<Kup obce ?wiaty>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Alien Worlds [TLM] za gotówk??

Alien Worlds nie mo?na kupi? za gotówk?. Pomimo tego, ?e niektóre bankomaty oferuj? Alien Worlds, stanowi? one mniej ni? 1% wszystkich bankomatów kryptowalutowych.

Musisz najpierw kupi? Bitcoin, a nast?pnie wymieni? Bitcoiny na TLM za pomoc? platform takich jak Binance.

Jak zabezpieczona jest sie? Alien Worlds [TLM]?

Alien Worlds opiera si? na trzech ?a?cuchach bloków, z których ka?dy ma w?asn? natywn? monet?, TLM: Binance Smart Chain (BSC), Ethereum i WAX. Ka?dy z trzech ?a?cuchów bloków zapewnia liczne us?ugi, które umo?liwiaj? sprawne i ?atwe dzia?anie Alien Worlds. Na pocz?tek Binance umo?liwia obstawianie, umo?liwiaj?c posiadaczom BEP-20 TLM wykonywanie misji. Z drugiej strony WAX umo?liwia darmow? warstw? transakcyjn? dla wi?kszo?ci podstawowej logiki gry.

Czy moneta Alien Worlds mo?e osi?gn?? 10 USD?

Alien Worlds odnotowa?o najni?szy poziom od pocz?tku roku wynosz?cy 0,0666 USD i najwy?szy od pocz?tku roku 7,19 USD. Aby osi?gn?? 10 USD, cena musia?aby wzrosn?? ponad 50 razy w stosunku do obecnego poziomu z 13 wrze?nia 2021 r. Chocia? nie jest to znacz?cy wzrost w ?wiecie kryptowalut, jest to szanowany cel, do którego nale?y d??y?. Jak w przypadku ka?dej monety, osi?gni?cie tego celu w du?ej mierze zale?y od osi?gni?cia celów zespo?u projektowego i wsparcia spo?eczno?ci.

<<Kup obce ?wiaty>>

Oficjalna strona Alien Worlds – https://alienworlds.io/

Twitter Alien Worlds – https://twitter.com/AlienWorlds

Medium Alien Worlds – https://alienworlds.medium.io/

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne