Jak i gdzie kupi? Alien Worlds (BSC) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Alien Worlds opracowa?o znaczn? cz??? swojego dotychczasowego planu, z TLM na Binance Launchpad i faz? farmy TLM na Binance Launchpool. Powsta?a równie? znaczna cz??? tworzenia gier. Alien Worlds zamierza w przysz?o?ci usprawni? procedur? ubiegania si? o codzienny przydzia? dla w?a?cicieli w grze. Artefakty NFT nied?ugo zostan? uruchomione, a interoperacyjno?? NFT jest na horyzoncie.

<<Kup obce ?wiaty (BSC)>>

O obcych ?wiatach

Alien Worlds to gra, w której mo?esz kopa? dla Trilium (TLM) i mie? mo?liwo?? zdobycia karty do gry NFT za ka?dym razem, gdy wydobywasz. Ta DeFi Metaverse to gra oparta na blockchain, która jest otwarta dla publiczno?ci i bezp?atna. Odkrywcy otrzymaj? narz?dzie do rozpocz?cia wydobycia po otrzymaniu loginu WAX Cloud Wallet i zalogowaniu si? na play.alienworlds.io. Trilium (TLM), kryptowaluta blockchain, jest pozyskiwana poprzez ?atwe kopanie. Trilium mo?e by? u?yte do zg?aszania roszcze? do jednej lub wi?cej z sze?ciu planet i zarejestrowania si? jako pretendent do radnego planetarnego, z mo?liwo?ci? rz?dzenia planet?. Z biegiem czasu karty do gier NFT s? wykorzystywane na nowe i innowacyjne sposoby, takie jak „b?yszczenie”, aby je ulepszy? i walka w Thunderdome.

Gracze mog? u?ywa? NFT (cyfrowych obiektów gry) do wydobywania TLM, walki w bitwach i wykonywania zada? w grze w meta?wiecie Alien Worlds. Gracze mog? kupowa? i montowa? NFT, które najlepiej pasuj? do ich podej?cia w oparciu o ich plan. Gracze mog? równie? uczestniczy? w rz?dzie, wybieraj?c radnych sze?ciu Planet DAO, wp?ywaj?cych na przebieg gry.


<<Kup obce ?wiaty (BSC)>>

Co to jest algorytm Alien Worlds [BSC]?

Alien Planets (TLM) to zdecentralizowany, niewymienny meta?wiat tokenów (NFT), w którym u?ytkownicy walcz? o ograniczone zasoby, takie jak BSC, w o?ywionej gospodarce skupionej wokó? ?wiatów planetarnych. W rezultacie Alien Worlds zawiera zdecentralizowany komponent finansowy (DeFi), a gracze awansuj?, obstawiaj?c TLM i g?osuj?c w Planet Decentralized Autonomous Organisations z TLM (DAO).

W tym roku popyt i warto?? gier NFT typu play-to-earn (P2E) gwa?townie wzros?y. Alien Worlds pozwala u?ytkownikom, znanym jako „odkrywcy”, zarabia? pieni?dze, graj?c lub uczestnicz?c w Planet DAO. U?ytkownicy, którzy wydobywaj? w Alien Worlds, otrzymuj? wynagrodzenie w postaci pakietów Trilium (TLM) lub NFT, natywnej waluty gry. Gracze mog? stawia? TLM, aby zwi?kszy? swoje nagrody lub rywalizowa? o NFT z innymi graczami.

<<Kup obce ?wiaty (BSC)>>

Kto jest za?o?ycielem Alien Worlds [BSC]?

Gr? opracowa?a niemiecka firma Dacoco GmbH, która zrealizowa?a ju? trzy projekty. W roku 2020 narodzi?y si? Alien Worlds.

Dacoco znajduje si? w Zug w Szwajcarii, które zosta?o nazwane „Szwajcarsk? Dolin? Krypto” ze wzgl?du na du?? liczb? firm zajmuj?cych si? blockchainem i kryptowalutami, które otworzy?y tam swoje sklepy. Twierdz?, ?e s? specjalistami w zdecentralizowanych autonomicznych grupach spo?eczno?ciowych, a tak?e s?u?? jako walidatorzy gildii WAX.

<<Kup obce ?wiaty (BSC)>>

Co sprawia, ?e obce ?wiaty s? wyj?tkowe?

Pierwsz? cech? wyró?niaj?c? Alien Worlds jest to, ?e jest to meta?wiat gier z kilkoma DAO, daj?cy ka?demu posiadaczowi waluty TLM g?os w sprawie, kto prowadzi platform?, umo?liwiaj?c jednostkom obstawianie, g?osowanie, a nawet zostanie liderem za pomoc? TLM.

Gracze mog? postawi? swoje TLM w Planet DAO, co pokazuje ich zaanga?owanie w planet? i pozwala im regularnie zdobywa? dodatkowe TLM. Zakres, w jakim u?ytkownik mo?e g?osowa? na los planety, zale?y od ilo?ci zainwestowanego TLM.

Bycie prezydentem w Alien Worlds nie jest ?atwym zadaniem, poniewa? platforma umo?liwia u?ytkownikom ubieganie si? o stanowiska radnych na wielu planetach. Wi?cej ni? jeden wybrany radny mo?e nadzorowa? planet? i b?d? oni wspólnie zarz?dza? kontem Planet DAO.

Alien Worlds jest równie? niezwyk?e, poniewa? jest darmowe, co pozwala unikn?? wysokich cen barierowych zwi?zanych z wieloma tradycyjnymi grami i udost?pnia je nowicjuszom.

Ponadto zespó? pracuje nad lokalizacj?, aby s?u?y? graczom na Filipinach, Indonezji i Indiach, gdzie gry P2E s? niezwykle popularne, o czym ?wiadczy pojawienie si? Axie Infinity. Do??czanie dobrze znanych zasobów intelektualnych, utrzymywanie aktywnych spo?eczno?ci Telegram i Discord, sponsorowane dropy i marketing, wspieranie inicjatyw rozwojowych i cz?ste AMA to tylko niektóre z innych przedsi?wzi?? spo?eczno?ci.

<<Kup obce ?wiaty (BSC)>>

Gdzie mo?na kupi? obce ?wiaty [BSC]?

Wiele gie?d kryptowalut oferuje Alien Worlds. W?ród nich s? PancakeSwap (V2), Gate.io i LBank.

<<Kup obce ?wiaty (BSC)>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? BSC za gotówk??

Nie. Alien Worldsis jest obecnie niedost?pne do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Alien Worlds.

Czy BSC Coin mo?e osi?gn?? 10 $?

Alien Worlds wyceniono w tym roku na najni?szym poziomie 0,0666 USD i najwy?szym na poziomie 7,19 USD. Aby osi?gn?? 10 USD, cena musia?aby wzrosn?? ponad 50 razy w porównaniu z tym, w którym jest teraz 13 wrze?nia 2021 r. Chocia? nie jest to ogromny skok w sferze kryptowalut, jest to szanowany cel, do którego nale?y si? uda?. Jak w przypadku ka?dej monety, osi?gni?cie tego celu by?oby uzale?nione od osi?gni?cia celów zespo?u projektowego i wsparcia spo?eczno?ci.

Od jakich czynników zale?y cena BSC?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Alien Worlds.

<<Kup obce ?wiaty (BSC)>>

Oficjalna strona Alien Worlds – https://alienworlds.io/

Twitter Alien Worlds – https://twitter.com/AlienWorldsCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne