Jak i gdzie kupi? Algorand (ALGO) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

O Algorandzie

Algorand to inicjatywa, która szybko zyska?a na znaczeniu na listach przebojów. Koncepcja wzbudzi?a du?e zainteresowanie w bran?y kryptowalut.

Mówi si?, ?e jest to jedna z najbardziej obiecuj?cych inicjatyw, które s? obecnie opracowywane. Maj? na celu przekszta?cenie systemów blockchain i stworzenie ich jako niesko?czenie rozszerzalnych, z pomoc? finansowania przedsi?wzi?? oraz grupy doktorów i wyk?adowców.

<< KUP ALGORAND>>

Czym dok?adnie jest Algorand?

Algorand to system oparty na blockchain, którego celem jest ustanowienie ?wiatowego systemu finansowego przy u?yciu zdecentralizowanej, pozbawionej zaufania wspólnej ksi?gi.

Innymi s?owy, Algorand wyobra?a sobie spo?eczno?? blockchain, w której ka?dy mo?e wnie?? swój wk?ad i rozwija? si?. Wygoda, szybkie p?atno?ci, prosta u?yteczno?? i absorpcja oraz wydajno?? to g?ówne koncepcje rozwoju platformy.

Algorand zajmuje si? równie? jednym z najtrudniejszych problemów blockchaina. W ten sposób tworzysz system, który jest zarówno szybki, jak i dost?pny przy zachowaniu decentralizacji.

Pracownicy Algorand rozumiej?, ?e brak solidnego podej?cia i przyj?cie do g?ównego nurtu b?dzie niemo?liwe. Widzieli?my to z BitTorrentem i Bitcoinem.

Z drugiej strony wzrost nie mo?e odbywa? si? kosztem decentralizacji i niezawodno?ci. Wszystkie czynniki s? niezb?dne dla solidnej sieci blockchain, a Algorand pracuje nad w??czeniem wszystkich tych czynników do swojego systemu, rozwi?zuj?c dylemat Blockchain False.

Algorand zmniejszy?by równie? z?o?ono?? przetwarzania handlu, zapewniaj?c kompleksowy, bezpieczny, zdecentralizowany system z minimalnymi op?atami handlowymi w porównaniu z reszt? ?wiata.

Algorand u?ywa mechanizmu zoptymalizowanego pod k?tem szybko?ci. Projektanci teoretycznie osi?gn?li maksymaln? wydajno??, wype?niaj?c bloki tylko w jednej rundzie ankiet.

Mechanizm ten gwarantuje, ?e ka?da sztuka jest skompletowana natychmiastowo, znacznie zwi?kszaj?c liczb? wyp?at w systemie na sekund?. Sie? g?ówna zadebiutowa?a z cz?stotliwo?ci? poni?ej pi?ciu sekund lub z mo?liwo?ci? obs?ugi setek transakcji na sekund?.

<< KUP ALGORAND>>

Za?o?yciele i partnerzy Algorand (ALGO)

Silvio Micali, wyk?adowca MIT, uruchomi? Algorand i zebra? niesamowit? za?og?. Pomimo innych programów, w których na czele stoi wi?kszo?? przedsi?biorców, Algorand to przede wszystkim

sk?ada si? z naukowców i badaczy. Wi?kszo?? pracowników Algorand znajduje si? w Bostonie ze wzgl?du na relacje z MIT.

Instytucja Algorand, w przeciwie?stwie do podstawowego personelu Algorand, jest organizacj? zarz?dzaj?c? i badawcz?, która kieruje rozwojem systemu Algorand.

Keli Callaghan jest równie? cz??ci? zespo?u Algorand, kierownikiem marketingu w Algorand oraz powy?szym kluczowym personelem. Jej poprzednia praca w Avidzie, gdzie by?a odpowiedzialna za wspóln? wspó?prac? reklamow? z firm? Microsoft i regionalnymi zespo?ami sprzeda?y oraz ogólno?wiatowymi inicjatywami w zakresie interakcji publicznych, da?a jej bogate do?wiadczenie w dziedzinie reklamy i public relations.

Dlaczego Algoran (ALGO) jest wyj?tkowy?

Podstawowym celem blockchain, wed?ug Algoranda, jest usprawnienie bie??cej dzia?alno?ci poprzez usuni?cie wszystkiego, co powoduje problem i poleganie na najnowszych innowacjach i kreatywno?ci, aby nap?dza? przemys? kryptograficzny. Wi??e si? to z rezygnacj? z po?redników i po?redników, redukcj? kosztów, redukcj? nieefektywno?ci i usprawnieniem ogólnych operacji.

Jednak podej?cie, za pomoc? którego pocz?tkowo stworzono znacz?ce na ?wiecie blockchainy, pozostawa?o wiele do ?yczenia. W rezultacie programi?ci Algorand wypracowali swoj? odr?bn? tras? i stworzyli bardzo odr?bny blockchain, aby osi?gn?? ten cel, b?d?c na ca?ym ?wiecie, bezpiecznym i osi?gaj?c prawdziw? decentralizacj?.

<< KUP ALGORAND>>

Gdzie kupi? Algorand (ALGO)?

Mimo ?e ALGO jest zarejestrowane na Binance, Hotbit wydaje si? mie? najwy?sz? pr?dko?? transakcyjn?, na czele z MXC, CoinEx, Bilaxy i Bit-Z. Huobi Global i BitMax to tylko kilka platform, na których znajduje si? moneta Algorind.

Jest to znacz?ca p?ynno?? na kilku platformach kryptowalut, odpowiednio dystrybuowana i minimalizuj?ca zale?no?? od pojedynczej transakcji. Ka?da broszura handlowa ma swoj? stron?.

B?dziesz musia? usun?? swoje monety ALGO z platformy i umie?ci? je w portfelu poza witryn? po ich otrzymaniu, poniewa? wszyscy wiemy, jak ryzykowne jest utrzymywanie znacznych kwot pieni?dzy na kontrolowanych rynkach wymiany.

Algorand oferuje portfele telefoniczne, które s? dost?pne z ka?dego miejsca na Androidzie i iOS, a Coinomi dodatkowo obs?uguje monety ALGO, wi?c mo?esz u?ywa? go jako portfela na komputery PC. Niestety, ani portfele urz?dze? Trezor, ani Ledger nie zarz?dza?y ALGO od czasu, gdy stworzyli?my ten post.

<< KUP ALGORAND>>

FAQ

Czy mog? kupi? Algorand w Ledger Live?

Tutaj mo?esz zobaczy? katalog monet dost?pnych do zakupu za po?rednictwem Ledger Live. Chocia? ludzie nie mog? jeszcze kupi? Algorand bezpo?rednio z Ledger Live, mo?esz prywatnie monitorowa? i obs?ugiwa? go za pomoc? ich aplikacji.

Czy kupowanie Algoranda jest bezpieczne?

S? one ?atwiejsze do zabrania i znacznie trudniejsze do odzyskania i ?ledzenia, poniewa? Algorand by? w Internecie. Algorandy same w sobie s? bezpieczne, ale s? tak samo chronione, jak portfel, w którym s? przechowywane.

Ochrona Algorand, jak ka?dego zasobu, powinna mie? ogromne znaczenie. Twój Algorand jest tak samo bezpieczny jak portfel, w którym si? znajduj?.

<< KUP ALGORAND>>

Wniosek

Algorand ulepszy? równie? ?rodowisko blockchain, wykorzystuj?c wszystkie post?py technologiczne i jest na dobrej drodze, aby jeszcze bardziej ulepszy? i rozwin?? si? dzi?ki metodologii odzyskiwania zagro?e? z dzieleniem systemów, która jest równie? technik? zmieniaj?c? zasady gry polegaj?c? na og?aszaniu, ?e jest finansowo nieop?acalny dla intruza. system przez dowolny czas.

Algorand zaimponowa? mi szybkim post?pem i brakiem powa?nych problemów. Sie? g?ówna uruchomi?a si? szybko, a sam rdze? kodu, który sam zosta? ujawniony, uznano za dobrze udokumentowany i prac? prawdziwej ekipy programistycznej.

<< KUP ALGORAND>>

Oficjalna strona internetowa Algorandów http://algorand.foundation/

Algorand Twitter https://twitter.com/AlgoFoundation

Algorand Reddit https://reddit.com/r/AlgorandOficjalny

Algorand Medium https://medium.com/algorand-foundation

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne