Jak i gdzie kupi? Algorand (ALGO) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Algorand jest jednym z wielu ostatnich projektów, które próbuj? poszerzy? mo?liwe zastosowania kryptowalut poprzez zwi?kszenie pr?dko?ci transakcji i skrócenie czasu potrzebnego na ostateczne wypowiedzenie transakcji w jego sieci.

Algorand to nowy publiczny blockchain, co oznacza, ?e jego technologia, cho? interesuj?ca, nie zosta?a jeszcze gruntownie przetestowana w rzeczywistych warunkach rynkowych. U?ytkownicy mog? doceni? monet? ALGO, je?li uwa?aj?, ?e specyfikacje technologiczne Algrorand sprawi?, ?e b?dzie to ?a?cuch bloków wybierany przez programistów, którzy chc? budowa? i uruchamia? nowe typy zdecentralizowanych aplikacji.

<<Kup Algorand>>

O Algorandzie

Algorand to samowystarczalna, zdecentralizowana sie? oparta na blockchain, która mo?e by? wykorzystywana do ró?nych celów. Systemy te s? bezpieczne, skalowalne i wydajne, co jest wa?nymi cechami efektywnych aplikacji w ?wiecie rzeczywistym. Algorand u?atwi obliczenia, które wymagaj? wiarygodnych gwarancji wydajno?ci w celu wygenerowania nowych rodzajów zaufania.

Sie? g?ówna Algorand by?a aktywna w czerwcu 2019 r. i mo?e obs?u?y? oko?o 1 miliona transakcji dziennie do grudnia 2020 r. Statystyki transakcji dla Algorand mo?na znale?? tutaj. Pierwsza oferta monet Algorand (ICO) odby?a si? w czerwcu 2019 r., z cen? symboliczn? 2,4 USD.

<<Kup Algorand>>

Co to jest Algorand [ALGO]?

Algorand to system kryptowalut i blockchain, który aspiruje do tego, by by? jednocze?nie skalowalnym, bezpiecznym i zdecentralizowanym. Wykorzystuje technik? konsensusu znan? jako czysty dowód stawki.

W?z?y algorytmu uzyskuj? konsensus co do tego, co powinno pojawi? si? w ?a?cuchu bloków, przy u?yciu techniki znanej jako PPoS (lub „Pure Proof of Stake”), która wykorzystuje mechanizm stakingu (zamiast schematu wydobywania Proof of Work, takiego jak Bitcoin) do walidacji nowych transakcji i generowania nowe tokeny kryptograficzne.

Uczestnicy sieci Algorand (lub w?z?ów) mog? postawi? cz??? swoich ALGO w zamian za szans? na losowy wybór, aby zaproponowa? nowy blok potwierdzonych transakcji. Zwyci?zca otrzymuje nowe ALGO.

Pod wzgl?dem zu?ycia energii systemy PPoS, takie jak Algorand, s? bardziej wydajne ni? ?a?cuchy bloków typu Proof of Work, takie jak Bitcoin, poniewa? nie polegaj? na tysi?cach górników zu?ywaj?cych energi? na uk?adanie ?amig?ówek kryptograficznych w celu wygrania nagrody blokowej i generowania op?at transakcyjnych.

<<Kup Algorand>>

Kim jest za?o?yciel Algorand [ALGO]?

Silvio Micali jest profesorem in?ynierii komputerowej w Massachusetts Institute of Technology i twórc? Algoranda. Otrzyma? nagrod? Turinga w 2012 roku za prze?omowe wyja?nienia teoretyczne i praktyk? niezawodnych i bezpiecznych oblicze? dwustronnych, p?atno?ci elektronicznych, kryptowalut i protoko?ów blockchain. W rezultacie jest uwa?any za jednego z g?ównych twórców kryptowaluty na ?wiecie.

<<Kup Algorand>>

Co sprawia, ?e Algorand jest wyj?tkowy?

W odpowiedzi na du?e szybko?ci transakcji Bitcoin i innych blockchainów, Algorand zosta? stworzony, aby umo?liwi? szybsze transakcje i zwi?kszy? wydajno??. Poniewa? jest zbudowany na technologii blockchain bez zezwolenia, opartej na czystym proof-of-stake (PoS), Algorand ma ta?sze op?aty transakcyjne i nie ma kopania (w przeciwie?stwie do energoch?onnej metody Bitcoin).

<<Kup Algorand>>

Gdzie mo?na kupi? Algorand [ALGO]?

Jest tak wiele platform, na których mo?na kupi? Algorand.Coinbase, Binance, OKEx, Kraken i Huobi to popularne gie?dy, na których mo?na znale?? monety Algorand.

<<Kup Algorand>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Algorand [ALGO] za gotówk??

Algorand nie jest dost?pny w sprzeda?y za gotówk?. Pomimo tego, ?e niektóre bankomaty oferuj? Algorand, stanowi? one mniej ni? 1% wszystkich bankomatów kryptowalutowych.

Musisz najpierw kupi? Bitcoin, a nast?pnie wymieni? Bitcoiny na ALGO, korzystaj?c z platform takich jak Binance.

Jak zabezpieczona jest sie? Algorand [ALGO]?

Protokó? sieciowy kryptowaluty Algorand to bezdozwolony ?a?cuch blokowy w 100% typu proof-of-stake. W przeciwie?stwie do ?a?cuchów bloków typu proof-of-work (PoW), w których blok g?ówny musi zosta? potwierdzony przez losowo wybrane walidatory (przy u?yciu mocy komputera), wszystkie walidatory w czystej technice proof-of-stake s? sobie znane i musz? tylko zdecydowa? si? na nast?pny blok w celu utworzenia nowego bloku.

Jaki jest obecny obieg monet Algorand (ALGO)?

Wed?ug powstania blockchainu Algorand, wyprodukowano 10 miliardów ALGO. Dystrybucja sta?ych i niezmiennych 10 miliardów ALGO zako?czy si? w 2030 r., a nie w 2024 r., jak wcze?niej planowano. Wi?cej szczegó?ów na temat tokenomiki Algoranda mo?na znale?? tutaj.

<<Kup Algorand>>

Oficjalna strona internetowa Algorandu – https://www.algorand.com/

Algorand Twitter – https://twitter.com/AlgoFoundation

Algorand Medium – https://medium.com/algorand-foundation

Algorand Reddit – https://reddit.com/r/AlgorandOfficial
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne