Jak i gdzie kupi? AlgoPainter (ALGOP) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Inicjatywa ma na celu zach?cenie do rozwijaj?cego si? gatunku sztuki programowalnej poprzez u?atwienie kontaktu mi?dzy programistami, artystami i kolekcjonerami, a tak?e umo?liwienie równego podzia?u zach?t w?ród wszystkich uczestników. Protokó? dotyczy nieefektywno?ci ekonomicznej rynku sztuki, poniewa? obecnie nie ma wystarczaj?cej struktury zach?t dla kolekcjonerów do udzia?u w aukcjach dzie? sztuki lub dla artystów do ustalania rozs?dnych cen za swoje prace.

Gdy dzie?o sztuki jest wymieniane na tej platformie, oryginalny twórca i kolekcjonerzy otrzymuj? tantiemy. To motywuje malarzy do promowania swojej pracy i dalszego tworzenia, a tak?e zach?ca konsumentów do wymiany swoich kolekcji, przy czym zarówno kupuj?cy, jak i inwestorzy wiedz?, ?e zyskaj?, gdy cena dzie?a wzro?nie. W ko?cu wszyscy czerpi? korzy?ci z produkcji, handlu i zbierania na platformie AlgoPainter.

<<Kup AlgoPainter>>

O AlgoPainter

Ta inicjatywa wywodzi si? z NFT Hack, sponsorowanego przez Eth Global w marcu 2021 roku. AlgoPainter to strona internetowa, na której mo?na sprzedawa? i dystrybuowa? grafiki z limitowanej edycji. Ka?de jedyne w swoim rodzaju i ekskluzywne dzie?o sztuki jest generowane przez algorytmiczne oprogramowanie do malowania lub przez uznanego artyst?, a nast?pnie bite jako non-fungible token (NFT) w sieci. U?ytkownicy mog? tworzy? lub zleca? dzie?a sztuki, a tak?e kupowa? i sprzedawa? na naszej platformie, z ci?g?ymi nagrodami finansowymi dla artystów, kupuj?cych i licytuj?cych.

<<Kup AlgoPainter>>

Co to jest AlgoPainter [ALGOP]?

AlgoPainter to oparta na blockchain zdecentralizowana platforma aplikacji, która tworzy programowaln? grafik? w postaci NFT.

Korzystaj?c z serwisu mo?esz wybra? artyst? i zleci? wykonanie jedynego w swoim rodzaju dzie?a sztuki! W ?a?cuchu blokowym ka?da kompozycja jest wydawana jako non-fungible token (NFT). AlgoPainter mo?e by? oprogramowaniem lub znanym artyst?. Je?li jest to oprogramowanie, programista mo?e je zintegrowa? z platform?. Je?li artysta jest znany, mo?e wystawi? dzie?o na aukcj? lub przyjmowa? zamówienia od kolekcjonerów. System BidBack pozwala u?ytkownikom tworzy?, sprzedawa? i zbiera? jedyne w swoim rodzaju dzie?a sztuki, jednocze?nie zarabiaj?c prowizje za udzia? w aukcjach.

ALGOPP to token u?ytkowy, który mo?e by? wykorzystywany do ró?nych celów, w tym mi?dzy innymi do uczestnictwa w systemie PIR i systemie BidBack. Kup przedmioty cyfrowe

<<Kup AlgoPainter>>

Kim jest za?o?yciel AlgoPainter [ALGOP]?

Gleisson Assis i Antonio Hoffert, obaj eksperci w dziedzinie programowania i biznesu, stworzyli AlgoPainter. Maj? Software House w Brazylii, który specjalizuje si? w Blockchain i obs?uguje klientów z ca?ego ?wiata.

<<Kup AlgoPainter>>

Co sprawia, ?e AlgoPainter jest wyj?tkowy?

Tantiemy dla twórców s? wyp?acane arty?cie, który opracowa? dzie?o lub u?ytkownikowi, który wynaj?? algorytm do wykonania utworu, natomiast tantiemy dla inwestorów s? wyp?acane kolejnym w?a?cicielom nieruchomo?ci. Ten system PIRS (Perpetual Inclusive Royalty System) zach?ca u?ytkowników do zachowania tokena $ALGOPP, poniewa? udzia? w puli PIRS ka?dego u?ytkownika b?dzie wa?ony na podstawie liczby posiadanych tokenów.

Gracze, którzy przegrali aukcje, otrzymuj? równie? rekompensat?, poniewa? zyskuj? udzia? w cenie sprzeda?y, co zach?ca ludzi do udzia?u w aukcjach. U?ytkownik, który uruchamia aukcj?, okre?la procent BidBack, a wszyscy licytuj?cy w aukcji wchodz? do grupy BidBack, z nagrodami rozdzielanymi w zale?no?ci od wolumenu tokenów $ALGOPP w portfelu ka?dego licytuj?cego.

<<Kup AlgoPainter>>

Gdzie mo?na kupi? AlgoPainter [ALGOP]?

Istnieje kilka g?ównych gie?d kryptowalut z wysokimi dziennymi wolumenami transakcji i du?? baz? u?ytkowników. Gwarantuje to, ?e mo?esz sprzeda? swoje monety w dowolnym momencie, a koszty s? generalnie zmniejszone. Zaleca si?, aby? równie? do??czy? do tych gie?d, poniewa? gdy tylko ALGOPP zostanie tam umieszczony, przyci?gnie on du?? aktywno?? handlow? od tamtejszych klientów, co oznacza, ?e b?dziesz mia? doskona?e mo?liwo?ci handlowe! Od kwietnia 2021 r. PancakeSwap, Binance i Bittrex maj? najwi?cej dost?pnych par.

<<Kup AlgoPainter>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? AlgoPainter [ALGOP] za gotówk??

AlgoPainter nie jest dost?pny do zakupu za gotówk?. Pomimo tego, ?e niektóre bankomaty oferuj? AlgoPainter, stanowi? one mniej ni? 1% wszystkich bankomatów kryptowalutowych.

Musisz najpierw kupi? Bitcoin, a nast?pnie wymieni? Bitcoiny na ALGOP, korzystaj?c z platform takich jak Binance.

Czy musz? mie? $ALGOPP, aby korzysta? z platformy?

Nie, nie musisz kupowa? ?adnych tokenów $ALGOP, aby korzysta? z platformy. Jednak bez naszego tokena u?ytkowego nie b?dziesz móg? uczestniczy? w Systemie BidBack lub PIRS.

Jaki jest obecny obieg monet AlgoPainter (ALGOP)?

AlgoPainter zadebiutowa? na swoim tokenie 29 kwietnia 2021 roku, z 10% ca?kowitej poda?y w obiegu z ??cznej liczby 100 milionów tokenów.


<<Kup AlgoPainter>>

AlgoPainter Oficjalna strona internetowa – https://algopainter.art/

AlgoPainter Twitter – https://twitter.com/algopainter


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne