Jak i gdzie kupi? Aleph.im (ALEPH) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Wiele dzisiejszych zdecentralizowanych aplikacji i protoko?ów kryptowalut opiera si? na nieco scentralizowanej infrastrukturze, a wed?ug niego oko?o 70% w?z?ów Ethereum korzysta z us?ug w chmurze. Aleph.im stara si? rozwi?za? ten problem, oferuj?c zdecentralizowane bazy danych, obliczenia i struktur? zdecentralizowanej identyfikacji (DID), która umo?liwia zdecentralizowanym programom (DApps) i protoko?om pozbycie si? scentralizowanych komponentów ich stosu. Sie? Aleph.im jest obs?ugiwana przez g?ówne w?z?y kana?u.

<<Kup Aleph.im>>

O Aleph.im

Siedziba Aleph.im znajduje si? w Pary?u we Francji. Nasza si?a robocza jest rozproszona na ca?ym ?wiecie. Firma Ubisoft, zajmuj?ca si? grami wideo, zobowi?za?a si? do hostowania g?ównego w?z?a kana?u na Aleph.im, przyspieszaj?c rozwój zdecentralizowanej sieci, zgodnie z Aleph.im, zdecentralizowanej pami?ci masowej i sieci komputerowej.

Aleph.im dostarcza nowe rodzaje us?ug wykorzystuj?cych blockchain, bezpieczn? i przejrzyst? ksi?g? cyfrow?. Poniewa? jednak blockchain wymaga du?ej liczby komputerów, aby zapewni? cyfrowe bezpiecze?stwo przechowywanego obiektu, sie? dostawców jest niezb?dna do zapewnienia swojej mocy obliczeniowej. W wywiadzie dla GamesBeat, dyrektor generalny Aleph.im, Jonathan Schemoul, stwierdzi?, ?e pozyskanie Ubisoftu do pomocy w projekcie jest znacz?cym kamieniem milowym.

<<Kup Aleph.im>>

Co to jest Aleph.im [ALEPH]?

Aleph.im to sie? cross-chain typu open source, która obejmuje zdecentralizowan? baz? danych, przechowywanie plików, obliczenia i zdecentralizowan? struktur? identyfikacji (DID). G?ównym celem Aleph.im jest pomoc zdecentralizowanym aplikacjom i protoko?om w usuwaniu scentralizowanych komponentów ich stosu w celu osi?gni?cia w pe?ni zdecentralizowanej architektury. Mo?esz my?le? o aleph.im jako o zdecentralizowanej wersji Amazon Web Services lub Firebase. Aleph.im ma na celu wzmocnienie ekosystemu DeFi.

Domy?lnie dane s? poufne i zaszyfrowane, z mo?liwo?ci? upublicznienia. Do przechowywania danych u?ywany jest tylko minimalny poziom w?z?ów. W?z?y w okre?lonej geolokalizacji mog? przechowywa? informacje.

Aleph.im jest interoperacyjny z IPFS, co oznacza, ?e dane s? duplikowane zarówno w w?z?ach aleph.im, jak i IPFS.

<<Kup Aleph.im>>

Kim jest za?o?yciel Aleph.im [ALEPH]?

Jonathan Schemoul, alias Moshe Malawach, za?o?y? Aleph.im w 2018 roku. Moshe jest francuskim programist?, który od najm?odszych lat zajmuje si? programowaniem i kodowaniem.

Przed wej?ciem na pole blockchain Moshe stworzy? oprogramowanie korporacyjne dla sektora finansowego, ?a?cucha dostaw i innych g?ównych sektorów. Pó?niej sta? si? znacz?cym cz?onkiem spo?eczno?ci NULS, przyczyniaj?c si? do rozwoju eksploratora, a tak?e mechanizmu Proof of Credit Mining (POCM).

Tym, co zmieni?o aleph.im, tym, czym jest dzisiaj, jest zdolno?? Moshe do oferowania prawdziwej warto?ci handlowej z wykorzystaniem technologii blockchain.


<<Kup Aleph.im>>

Co sprawia, ?e Aleph.im jest wyj?tkowy?

Aleph.im to zdecentralizowana platforma, która ??czy technologi? on-chain i off-chain. Ma zdecentralizowan? sie? poza ?a?cuchem, do której mo?na uzyska? dost?p tylko za po?rednictwem sieci blockchain. Dzi?ki temu mo?liwe s? kluczowe aspekty, takie jak bezpiecze?stwo i zaawansowana kryptoekonomia.

Wiele popularnych projektów blockchain, w tym Ethereum, Polkadot, Cosmos i BinanceChain, jest ju? kompatybilnych z Aleph.im. Ka?dy projekt zbudowany na tych platformach b?dzie móg? ??czy? si? z nasz? zdecentralizowan? baz? danych i magazynem plików.

Aleph.im zawiera system kana?ów, który umo?liwia sharding — tworzenie podsieci, które maj? dost?p do wszystkich mo?liwo?ci sieci aleph.im. Fragmenty s? podobne do wyspecjalizowanych klastrów w chmurze.

<<Kup Aleph.im>>

Gdzie mo?na kupi? Aleph.im [ALEPH]?

Wi?kszo?? platform gie?dowych akceptuje ALEPH do handlu. Chocia? zalecany jest Uniswap, ALEPH jest równie? dost?pny na scentralizowanych gie?dach.

AMM, Uniswap, Balancer, 1inch, 0xProtocol, CEX Beaxy.com, Gate.io, a tak?e Ethereum, MXC, Kucoin, Probit (BTC), a tak?e Won po?udniowokorea?ski.

<<Kup Aleph.im>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mog? kupi? Aleph.im [ALEPH] za gotówk??

Aleph.im nie jest dost?pny do zakupu za gotówk?. Pomimo tego, ?e niektóre bankomaty oferuj? Aleph.im, stanowi? one mniej ni? 1% wszystkich bankomatów kryptowalutowych.

Musisz najpierw kupi? Bitcoin, a nast?pnie wymieni? Bitcoiny na ALEPH, korzystaj?c z platform takich jak Binance.

Jak wygl?da proces zarz?dzania transakcjami w Alep.im?

Koszty transakcji onchain s? bezp?atne dla konsumentów, o ile p?ac? za nie zespo?y web dapp, co jest porównywalne z modelem biznesowym web2, w którym w?a?ciciele aplikacji p?ac? dostawcom w chmurze, takim jak AWS. Poniewa? transakcje w ?a?cuchu s? przetwarzane wsadowo, op?aty s? ograniczone do minimum. Aleph.im oferuje transakcje delegowane. Poniewa? sie? zarz?dza tymi transakcjami, u?ytkownicy nie musz? ich ponownie przesy?a? ani r?cznie zmienia? op?at.

Jakie narz?dzia s? dost?pne na Aleph.im dla budowniczych?

Aleph.im SDK oferuje biblioteki klienckie dla JavaScript i Python.

Aleph.im Token Swap umo?liwia przesy?anie tokenów ALEPH mi?dzy platformami NEO, NULS i Ethereum.\<<Kup Aleph.im>>

Aleph.im Oficjalna strona internetowa – https://aleph.im/

Aleph.im na Twitterze – https://twitter.com/aleph_im

Aleph.im Medium – https://medium.com/aleph-im

Aleph.im Reddit – https://reddit.com/r/Aleph_im

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne