Jak i gdzie kupi? Aldrin (RIN) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Inwestowanie w bitcoin by?o w tym roku popularnym trendem. „Kup i zapomnij” to do?? prosta technika. Osoba kupuje okre?lon? ilo?? bitcoinów, a nast?pnie czeka, a? wzro?nie jej warto??. Od zesz?ego tygodnia cena kryptowaluty Aldrin w obecnej sesji ros?a. Dzisiejszy wzrost wynosi 83,5%, co czyni t? walut? obecnie jedn? z najbardziej lukratywnych walut.


<<Kup Aldrina>>

O Aldrinie

Aldrin Exchange buduje zarówno scentralizowane, jak i zdecentralizowane ?rodowisko. Naszym celem jest zapewnienie najpot??niejszych narz?dzi dla traderów, a jednocze?nie uczynienie sektora DeFi bardziej dost?pnym dla zwyk?ych ludzi.

Token RIN zosta? stworzony jako token u?ytkowy, aby zach?ca? i promowa? zaanga?owanie w ekosystem Aldrin. W rezultacie posiadacze tokenów RIN uzyskuj? prawa do uczestnictwa i s? inwestowani w d?ugoterminowy sukces ekosystemu Aldrin.

Uda?o nam si? skutecznie zebra? pieni?dze na realizacj? naszych ambicji dzi?ki takim inwestorom jak Alameda Research, Alphabit i innym.

<<Kup Aldrina>>

Co to jest aldryna [RIN]?

Aldrin to ekosystem DeFi oparty na Solanie i Serum, którego celem jest uproszczenie DeFi i podkre?lenie wyj?tkowej obs?ugi klienta.

RIN to token u?ytkowy, który pomaga u?ytkownikom naszej platformy, u?atwiaj?c i zach?caj?c ich. Na znanych gie?dach, takich jak Raydium i Mexc, mo?na nas znale??.


<<Kup Aldrina>>

Kim jest za?o?yciel Aldrin [RIN]?

Hisham Khan jest dyrektorem generalnym i za?o?ycielem Aldrin. Ma ponad dziesi?cioletnie do?wiadczenie w zarz?dzaniu produktami, ostatnio w Bloomberg LP, gdzie kierowa? niektórymi z najlepszych in?ynierów na ?wiecie. Nadal by? zatrudniony w Bloombergu i natkn?? si? na kilka publikacji zwi?zanych z Blockchain. By? zdumiony cudami, jakie ta technologia mo?e zaoferowa? ?wiatu po tym, jak zdecydowa? si? dowiedzie? si? wi?cej o Blockchain i kryptowalutach. Ju? na pocz?tku rozpozna? znaczenie handlu kryptowalutami i tego, w jaki sposób mo?e on nap?dza? ca?y biznes.

Dzi?ki swojej rozleg?ej wiedzy na temat dóbr finansowych i mojej rozleg?ej sieci, zacz?? tworzy? najwy?szej klasy zespó? programistów, aby zaprojektowa? co?, co znamy. Zespó? Aldrin postawi? sobie za misj? prac? dla spo?eczno?ci handlowej po zbadaniu wyzwa?, które wci?? pozostaj? w bran?y handlu kryptograficznego. Cz??ci? procesu tworzenia naszej jedynej w swoim rodzaju gie?dy kryptowalut by?o dotarcie do szerokiego grona traderów i opracowanie platformy, która sprawia, ?e handel jest bezpieczny i prosty. Zespó? zach?ca do skontaktowania si? z nami w naszych rozmowach spo?eczno?ciowych i podzielenia si? z nami swoimi do?wiadczeniami handlowymi, a tak?e sugestiami, jak mo?na je ulepszy?.

<<Kup Aldrina>>

Co sprawia, ?e Aldrin jest wyj?tkowy?

Wydobywanie p?ynno?ci to podej?cie polegaj?ce na hackowaniu wzrostu, maj?ce na celu przyci?gni?cie nowych u?ytkowników do witryny. Tradycyjne firmy wykorzystuj?ce technologi? Web 2.0 prowadzi?y programy polecaj?ce lub rozdawa?y darmowe przedmioty, zanim zamieni?y swój wzrost w dochód. Podczas gdy zespó? Aldrin planowa? t? kampani? eksploracji p?ynno?ci, przyjrzeli?my si? kilku poprzednim projektom i uruchomili?my jeden, który odpowiada? naszym d?ugoterminowym celom. Wybrali?my krótszy program (30 dni), aby umo?liwi? kilka poprawek, i b?dziemy uwzgl?dnij harmonogram nabywania uprawnie?, aby po??czy? w?a?cicieli kapita?u z nasz? d?ugoterminow? strategi?. B?dziemy równie? d??y? do odpowiedniego po??czenia p?ynno?ci i atrakcyjnych zwrotów dla inwestorów.

U?ytkownicy Aldrin, którzy zapewni? p?ynno?? wy?ej wymienionym pulom, zostan? nagrodzeni RIN w zale?no?ci od ilo?ci czasu i pieni?dzy, które w?o?yli do puli. Dostawcy p?ynno?ci b?d? mogli otrzymywa? zach?ty RIN. W przypadku pierwszego programu Aldrin Liquidity Mining nie b?dzie amortyzacji.

<<Kup Aldrina>>

Gdzie mo?na kupi? Aldrin [RIN]?

RIN jest notowany na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut nie mo?na go kupi? za pomoc? waluty fiducjarnej. Jednak nadal mo?esz naby? t? walut?, najpierw kupuj?c USDT na dowolnej gie?dzie fiat-to-crypto, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje RIN. W tym samouczku szczegó?owo omówimy procedury zakupu RIN.

<<Kup Aldrina>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? RIN za gotówk??

Nie. Aldrin jest obecnie niedost?pny do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Aldrin.

Czy istnieje sposób na zakup RIN lub Bitcoin za pomoc? karty kredytowej na innej platformie?

Tak, to bardzo przyjazna dla u?ytkownika strona do kupowania bitcoinów za pomoc? kart kredytowych. To gie?da kryptowalut w czasie rzeczywistym, która pozwala kupowa? i sprzedawa? kryptowaluty za pomoc? karty kredytowej. Ma bardzo przyjazny dla u?ytkownika uk?ad, a proces zakupu jest do?? oczywisty.

Od jakich czynników zale?y cena Aldrinu?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Aldrinu.

<<Kup Aldrina>>

Oficjalna strona Aldrin – https://aldrin.com/

Aldrin Twitter – https://twitter.com/Aldrin_Exchange

Aldrin Medium – https://aldrin-rin.medium.com/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne