Jak i gdzie kupi? Alchemy Pay [ACH]: Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

 

 

Alchemy Pay jest twórc? pierwszej na ?wiecie bramki p?atniczej, która ??czy rynki fiat i kryptowalut.

 

Obecny ranking CoinMarketCap to #257, z kapitalizacj? rynkow? na ?ywo w wysoko?ci 232 103 535 USD. Ma w obiegu zapas 3 157 787 878 monet ACH i ostateczn? produkcj? 10 000 000 000 monet ACH.

O Alchemy Pay ACH

Alchemy Pay, w po??czeniu z transakcjami cyfrowymi, oferuje zintegrowany i szybki dost?p do kryptowalut, opcji blockchain i us?ug DeFi, które mo?na ustawi? tak, aby pomie?ci? wyrafinowanych weteranów, a tak?e tych, którzy dopiero zaczynaj? korzysta? z kryptowalut i blockchain ethereum.

 

Platforma Alchemy Pay zapewnia uczestnikom ekosystemów zarówno fiat, jak i kryptowalut, osi?ganie szybkich, bezpiecznych, wygodnych, elastycznych i skalowalnych globalnych rozwi?za? p?atniczych opartych na rozproszonych systemach p?atno?ci w chmurze typu blockchain, technologiach skalowalno?ci drugiej warstwy, operacjach statystycznych w ?a?cuchu i negocjacjach algorytmy.

 

Istniej? zapiecz?towane i wydane cz??ci dotycz?ce nagród za transakcje w przedsi?biorstwie, nagród za interakcje z konsumentami, korzy?ci handlowych DeFi, mobilno?ci p?atno?ci, partnerów korporacyjnych i zach?t dla za?ogi, wspieraj?cych i konsultantów w ramach rozleg?ych kategorii w??czonych do Alchemy Pay.

 

<<KUP Alchemy Pay>>

 

Co to jest Alchemia Pay ACH?

Token ERC-20 Alchemy Pay, ACH, jest wykorzystywany do promowania cz?onkostwa w spo?eczno?ci hybrydowej kryptowaluty Alchemy Pay. Zastawione, nagradzane, gromadzone i op?acane jako op?aty, tokeny ACH mog? równie? dawa? prawo do g?osowania w zarz?dzaniu tokenami w kontekstach komunalnych.

 

Chocia? niektóre znane organizacje uwa?aj? walut? fiducjarn? za ca?kowicie niepo??dan?, Alchemy Pay zdecydowa?o si? zaprojektowa? infrastruktur?, ??cz?c? zamiast porzucania samej sfery walutowej.

<<KUP Alchemy Pay>>

Kim s? za?o?yciele Alchemy Pay ACH?

Alchemy zosta?a za?o?ona w 2018 roku na solidnych podstawach sieci handlowych, w tym najwi?kszej firmy meblarskiej w Hongkongu Pricerite, singapurskiej Cé La Vi, kanadyjskiej marki obuwniczej Aldo, firmy zajmuj?cej si? technologi? oprogramowania Arcadier oraz us?ug samochodowych Midwest Global Asia.

 

Wraz z rozwojem Alchemy Pay, umowy zawarte z Binance i QFPay rozszerzy?y liczb? punktów styku z u?ytkownikami ko?cowymi i sprzedawcami do wielu, w tym u?ytkowników behemotu e-commerce Shopify.

<<KUP Alchemy Pay>>

Co sprawia, ?e Alchemia Pay ACH jest wyj?tkowa?

Token ERC-20 Alchemy Pay, ACH, jest wykorzystywany do promowania cz?onkostwa w spo?eczno?ci hybrydowej kryptowaluty Alchemy Pay. Zastawione, nagradzane, gromadzone i op?acane jako op?aty, tokeny ACH mog? równie? dawa? prawo do g?osowania w zarz?dzaniu tokenami w kontekstach komunalnych.

 

Ekosystem Alchemy Pay obs?uguje kilka kryptowalut, p?atno?ci mi?dzy?a?cuchowe, p?atno?ci typu peer-to-peer, p?atno?ci ??czone, p?atno?ci warunkowe, p?atno?ci depozytowe i wiele innych — wszystko z wyborami fiducjarnymi.

<<KUP Alchemy Pay>>

Gdzie mo?na kupi? Alchemy Pay ACH?

Gie?dy kryptowalut, takie jak Coinbase, Huobi, Gate.io, Sushiswap i Unisawp, oferuj? ACH do zakupu. Mo?na go wymieni? na waluty fiducjarne, takie jak dolar ameryka?ski, kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) oraz stablecoiny, takie jak Tether (USDT) (USDT). Token ACH jest dost?pny do kupna i sprzeda?y zarówno na rynku spot, jak i futures.


 

<<KUP Alchemy Pay>>

 

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce Alchemy Pay ACH

Ile monet Alchemia Pay ACH znajduje si? obecnie w obiegu?

Ca?kowita alokacja tokenów ACH wynosi 10 miliardów. Pocz?tkowe przydzia?y 62 procent dla mediów i 38 procent dla interesariuszy skutkuj? cyrkulacj? dostaw.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje Alchemia Pay ACH?

Sie? Orion Protocol jest regularnie oceniana przez wiod?c? firm? CertiK zajmuj?c? si? bezpiecze?stwem blockchain, która zapewnia funkcjonowanie, bezpiecze?stwo i wydajno?? platformy dzi?ki cz?stym procesom audytu i skanowaniu podatno?ci.

Od jakich czynników zale?y cena alchemii ACH?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? ACH.

<<KUP Alchemy Pay>>

Wniosek

Po samej ocenie w dziedzinie handlu, która wynosi oko?o 100% w ci?gu pewnego policzalnego miesi?ca przej?ciowego, kryptowaluty prze?y?y intensywn? deprecjacj? ze wzgl?du na ich niepewny charakter rynkowy.

 

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co szerokie, aby przytoczy?, ?e tokeny Alchemy Pay ACH zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 0,073 USD za token.

 

Wzrost warto?ci Alchemy Pay ACH wystarczy, aby udowodni? swoj? warto?? w oczach interesariuszy i przysz?ych inwestorów. Oprócz tego ACH z ka?dym bitem akcji dozwolonym dla u?ytkowników daje kolejn? mo?liwo?? handlu. 

<<KUP Alchemy Pay>>

 

Oficjalna strona Alchemy Pay ACH — https://www.alchemytech.io/

 

Alchemy Pay ACH Twitter - https://twitter.com/AlchemyPay

 

Alchemy Pay ACH Medium - https://medium.com/@alchemyGPS

 

Alchemy Pay ACH Reddit - https://reddit.com/r/AlchemyPayOfficial
 

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne