Jak i gdzie kupi? Alchemy Pay (ACH) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Chainlink jest wa?nym elementem systemu bram p?atniczych Alchemy Pay od czasu jego pocz?tkowej integracji w 2020 roku. Sprzedawcy detaliczni musz? zadeklarowa? ACH w systemie, aby móc korzysta? z us?ug u?atwiaj?cych p?atno?ci Alchemy Pay. Sprzedawcy mog? korzysta? z systemów Alchemy Pay do otrzymywania wirtualnych walut w swoich internetowych i fizycznych witrynach sklepowych, zabezpieczaj?c ACH, które nast?pnie Alchemy Pay zamienia na niezb?dn? walut? fiducjarn? sprzedawcy. Transakcje systemu s? realizowane w kilka sekund za oko?o jedn? trzeci? kosztów tradycyjnych metod p?atno?ci.

Alchemy Pay integruje si? z detalistami za po?rednictwem kluczowych platform, w tym Shopify, Binance i QFPay, które ??cznie reprezentuj? ponad 2 miliony punktów styku na ca?ym ?wiecie.

<<Kup Alchemy Pay>>

O Alchemy Pay

Alchemy zosta?a za?o?ona w 2018 roku na solidnych fundamentach sieci handlowych, w sk?ad której wchodzi najwi?ksza firma meblowa w Hongkongu Pricerite, singapurska Cé La Vi, kanadyjska marka obuwnicza Aldo, firma komputerowa Arcadier oraz us?ugi taksówek Midwest Global Asia. Wraz z ewolucj? Alchemy Pay nawi?za?a relacje z Binance i QFPay, zwi?kszaj?c liczb? punktów kontaktowych u?ytkowników ko?cowych i sprzedawców detalicznych do milionów, takich jak klienci Shopify.

Podczas nabywania towarów bezpo?rednio przez ich portfele na platformach DEX, takich jak Uniswap, Sushiswap i ForTube, przy u?yciu ACH, a tak?e przy zabezpieczaniu d?ugów DeFi za pomoc? ACH, kana?y cenowe Chainlink pomagaj? zapewni?, ?e uczestnicy uzyskuj? uczciwe kursy rynkowe.

<<Kup Alchemy Pay>>

Co to jest Alchemia Pay [ACH]?

Alchemy Pay jest twórc? najlepszego na ?wiecie portalu p?atniczego, który ??czy rynki fiat i kryptowalut. Oprócz p?atno?ci kryptograficznych, Alchemy Pay zapewnia p?ynny i ?atwy dost?p do inwestowania w kryptowaluty, rozwi?za? blockchain i us?ug DeFi, z których wszystkie mo?na dostosowa? do potrzeb zarówno do?wiadczonych u?ytkowników kryptowalut, jak i tych, którzy s? nowicjuszami w technologii blockchain.

ACH, token ERC-20 Alchemy Pay, jest wykorzystywany do promowania zaanga?owania w krypto-fiatow? gospodark? hybrydow? Alchemy Pay przez wszystkie kluczowe role. Zastawione, motywowane, agregowane i op?acane jako op?aty, tokeny ACH mog? równie? dawa? prawo do g?osowania w sytuacjach zwi?zanych z administracj? tokenów lub spo?eczno?ciami.

<<Kup Alchemy Pay>>

Kim jest za?o?yciel Alchemy Pay [ACH]?

Alchemy Pay zosta?a utworzona przez grup? weteranów p?atno?ci z Singapuru i Chin. Byli równie? bardzo zainteresowani rodz?c? si? dzia?alno?ci? kryptograficzn?, a tak?e pragnieniem stworzenia realnego pomostu mi?dzy nimi.

<<Kup Alchemy Pay>>

Co sprawia, ?e alchemia p?atna jest wyj?tkowa?

W oparciu o zdecentralizowane inteligentne kontrakty, rozwi?zania skalowania drugiej warstwy, analizy sieciowe i procesy konsensusu, system Alchemy Pay umo?liwia graczom zarówno w systemach fiducjarnych, jak i kryptograficznych, osi?gni?cie szybkiego, bezpiecznego, ?atwego, elastycznego i zrównowa?onego globalnego przetwarzania p?atno?ci. Transakcje obejmuj?ce kilka kryptowalut, transakcje cross-chain, p?atno?ci peer-to-peer, p?atno?ci zintegrowane, p?atno?ci warunkowe, p?atno?ci depozytowe i wiele innych s? dost?pne w ekosystemie Alchemy Pay, z mo?liwo?ci? wyboru dla ka?dego z nich. Chocia? niektóre g?o?ne agendy maj? negatywny pogl?d na walut? fiducjarn?, Alchemy Pay zdecydowa?o si? zaprojektowa? interfejs, który ??czy ?wiat fiducjarny, a nie go porzuca.

<<Kup Alchemy Pay>>

Gdzie mo?na kupi? Alchemy Pay [ACH]?

Coinbase, Huobi, Gate.io, Sushiswap i Unisawp nale?? do platform wymiany kryptowalut, na których mo?na naby? ACH. Mo?na je wymieni? na pieni?dze fiducjarne, takie jak dolar ameryka?ski, kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) oraz stablecoiny, takie jak Tether (USDT) (USDT). Na rynkach finansowych token ACH mo?na kupowa? i handlowa?.

<<Kup Alchemy Pay>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy m?drze jest inwestowa? w kryptowalut? ACH?

Czy powinienem inwestowa? w monety ACH? Cena tokena Alchemy Pay prawdopodobnie wzro?nie wraz ze wzrostem wykorzystania i akceptacji sieci, poniewa? sie? rozszerza swój zasi?g dzi?ki nowym wspó?pracom. Inwestorzy, którzy s? w stanie wytrzyma? ogromn? zmienno?? wykazywan? przez kryptowaluty, takie jak ACH, maj? du?e szanse na osi?gni?cie znacznych d?ugoterminowych zwrotów. 0

Czy mo?na kupi? ACH na Coinbase?

Klienci mog? teraz handlowa?, przenosi?, odbiera? i przechowywa? ACH i RAI w wi?kszo?ci obszarów obs?ugiwanych przez Coinbase, z pewnymi ograniczeniami odnotowanymi na stronie internetowej ka?dego zasobu. Coinbase Pro umo?liwia równie? handel tymi aktywami. Token ACH s?u?y do uiszczania op?at, a u?ytkownicy mog? otrzymywa? zach?ty ACH za zakupy.

Jaki jest obecny obieg monet Alchemy Pay (ACH)?

Maksymalna ilo?? tokenów ACH to 10 miliardów. Pocz?tkowe dystrybucje 62 procent dla mediów i 38 procent dla interesariuszy skutkuj? cyrkulacj? dostaw. Nagrody za transakcje korporacyjne, nagrody za transakcje konsumenckie, nagrody za transakcje DeFi, elastyczno?? p?atno?ci, partnerstwa korporacyjne i nagrody dla personelu, osób wspieraj?cych i doradców to zamkni?te i odblokowane sektory w ramach tych ogólnych kategorii.


<<Kup Alchemy Pay>>

Alchemy Pay Oficjalna strona internetowa – https://www.alchemytech.io/

Alchemy Pay na Twitterze – https://twitter.com/AlchemyPay

Alchemy Pay Medium – https://medium.com/@alchemyGPS

Alchemy Pay Medium – https://reddit.com/r/AlchemyPayOfficial
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne