Jak i gdzie kupi? Alchemika DeFi Aurum [AURUM] Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Tokeny syntetyczne, które s? wspierane przez system Alchemix, mo?na uzyska? za darmo, blokuj?c zabezpieczenia w sieci Alchemix.

<<KUP Alchemika DeFi Aurum >>

O Alchemiku DeFi Aurum [AURUM]

Do?wiadczony zespó? projektowy stworzy? now? deflacyjn? farm? plonów, dostawc? p?ynno?ci i AMM w inteligentnym ?a?cuchu Binance, Alchemist Defi. Zupe?nie nowa ekipa zaj??a si? Alchemist DeFi po tym, jak poprzedni twórca nie móg? si? ju? na tym skupi?.

Projektanci chc? najbardziej otwartej i uczciwej firmy na rynku DeFi. Jako firma chcemy by? znani nie tylko z tego, co mówimy. Proces spalania odkupu stworzony przez Goose Finance zosta? w??czony do farmy plonów Alchemist, a tak?e szereg innych nowych funkcji.

Alchemicy po?wi?caj? si? spalaniu jak najwi?kszej liczby monet, aby podnie?? cen? tokena i nagrodzi? naszych inwestorów du?ymi zwrotami. Dodano nast?puj?ce funkcje:

Mechanizm wykupu dla spalania Mechanizm spalania dla podatków transferowych Roboty kontroluj?ce inflacj?.<<KUP Alchemika DeFi Aurum >>

Czym jest Alchemik DeFi Aurum [AURUM]?

Podobnie jak z?oto, AURUM ma sta? si? magazynem warto?ci, a ze wzgl?du na zerow? emisj?, AURUM jest niezwykle rzadkie. W przysz?o?ci b?dziesz móg? rzuca? zakl?cia za pomoc? AURUM (i g?osowa?).

Mo?esz u?y? Mg?y, aby zmieni? swój Crypto w Z?oto, które jest magicznym tokenem (Aurum). Mo?esz zacz?? zdobywa? AURUM na drugim poziomie, zdobywaj?c MIST podczas pierwszego poziomu.

<<KUP Alchemika DeFi Aurum >>

Kim s? za?o?yciele Alchemist DeFi Aurum [AURUM]

Token AURUM (ERC-20) to kryptowaluta zbudowana na platformie Ethereum. Cz?onkowie b?d? mogli do??czy? i bra? udzia? w aukcjach bi?uterii w Aurum za pomoc? waluty platformy.

Oto szkielet firmy:

Vladimer Sheremet by? pierwszym dyrektorem generalnym firmy.

Wspó?za?o?yciel Alexey Smirdin.

Bukin, Dmitry: Wspó?za?o?yciel firmy.

Dyrektor wykonawczy: Artur Tarapanov.

<<KUP Alchemika DeFi Aurum >>

Co sprawia, ?e Alchemist DeFi Aurum [AURUM] jest wyj?tkowy?

Przej?cie projektu przez spo?eczno?? oznacza, ?e obecni liderzy projektu i udzia?owcy s? cz?onkami spo?eczno?ci. W ?wietle tych informacji mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e ten projekt jest przedsi?wzi?ciem „spo?eczno?ciowym”, z kilkoma zaanga?owanymi cz?onkami spo?eczno?ci.

Pod koniec ka?dego miesi?ca zespo?y ds. rozwoju, marketingu i administracji otrzymuj? przydzia?y na podstawie tego, ile wyda?y i co mog?y zmarnowa?. W tym momencie koszt jest do?? minimalny, a podej?cie nie polega na próbie zbicia fortuny na pocz?tkach projektu.

Firma zatrzymuje swoje monety MIST i AURUM, poniewa? wierzy w ten pomys? i poniewa? zarobili?my je albo kupuj?c je za w?asne pieni?dze, albo procent wy?ej wymienionych. Je?li token si? powiedzie, projektanci równie? odnios? sukces. Jeste?my tak samo zainteresowani t? inicjatyw?, jak kierownictwo monety.

Gdzie mo?na kupi? alchemika DeFi Aurum [AURUM]?

Je?li szukasz dobrego miejsca do nabycia AEN Smart Coin, trzy wiod?ce gie?dy to FTX, Bitget, ZT, Gate.io i LBank.


<<KUP Alchemika DeFi Aurum >>

Cz?sto zadawane pytania dotycz?ce alchemika DeFi Aurum [AURUM]

Ile monet jest w obiegu?

Twórcy opanowali sztuk? zamieniania setek w tysi?ce. Jednak ca?kowita ilo?? monet b?d?cych w obiegu pozostaje do ca?kowitego ujawnienia.

W jaki sposób sie? ma bezpiecznie ujednolicone dane konsumenckie?

Alchemik DeFi Aurum ceni Twoj? prywatno?? i bezpiecze?stwo. Je?li chodzi o przechowywanie danych osobowych, Aurum robi wszystko, aby zapewni? ich bezpiecze?stwo. W niniejszej polityce dowiesz si? wi?cej o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe s? wykorzystywane i zarz?dzane.

Od jakich czynników zale?y cena alchemika DeFi Aurum [AURUM]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, najwa?niejsze i techniczne ró?nice, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to powi?zane ze sob? zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Aurum.

<<KUP Alchemika DeFi Aurum >>

Wniosek

Ze wzgl?du na niestabilny charakter rynku kryptowalut, kryptowaluty do?wiadczy?y katastrofalnej deprecjacji po ich ogromnej aprecjacji w obszarze handlu, która wynios?a prawie 100% w ci?gu konkretnego, policzalnego miesi?ca przej?ciowego.

W zwi?zku z tym jest wystarczaj?co du?o, aby przytoczy?, ?e tokeny Aurum zosta?y uaktualnione do nowego, najwy?szego w historii wolumenu t?umacze? wynosz?cego prawie 6,47 USD za token.

Krótko mówi?c, Aurum pob?ogos?awi? handlowców internetowych przyjemno?ciami handlowymi na ca?ym ?wiecie dzi?ki bezpiecznym, ró?norodnym i wykonalnym przepisom transakcyjnym, zamiast ??da? za to kredytu.


<<KUP Alchemika DeFi Aurum >>

Alchemik DeFi Aurum [AURUM] Oficjalna strona internetowa - https://www.alchemistdefi.com/

Alchemik DeFi Aurum [AURUM] Oficjalny Twitter - https://twitter.com/AlchemistDefiCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne