Jak i gdzie kupi? Alaya (ATP) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Alaya jest piaskownic? infrastruktury finansowej i poligonem do?wiadczalnym nowej generacji firmy PlatON. PlatON to ogólno?wiatowa sie? obliczeniowa zasobów danych z najnowocze?niejszym projektem zapewniaj?cym poufno??. Pomimo faktu, ?e Alaya i PlatON u?ywaj? niemal identycznych podstawowych technologii, zachowuj? swój w?asny poziom przejrzysto?ci i niezale?no?ci. Ich trajektorie rozwoju i specjalizacje ró?ni? si?, mimo ?e dziel? t? sam? wizj? i zasady.


<<Kup Alaya>>

O Alaya

Alaya to trzecia faza planu PlatON, wskazuj?ca, ?e firma wesz?a w faz? walidacji aplikacji po wst?pnym etapie rozwoju i testowania sieci.

PlatON aspiruje do miana zdecentralizowanej architektury finansowej przysz?o?ci. Zdecydowali?my si? rozszerzy? nasz? dzia?alno?? o zdecentralizowan? ekonomi? po dwóch i pó? roku bada? i o?miomiesi?cznym próbnym uruchomieniu sieci testowej Baleyworld.

Technologia Blockchain ma ogromn? obietnic? poprawy globalnego w??czenia finansowego i zapewnienia adaptacyjnej infrastruktury finansowej, aby osi?gn?? ten ostateczny cel. Alaya to piaskownica z maksymalnymi standardami bezpiecze?stwa, najwy?sz? wydajno?ci? i ?cis?? zgodno?ci?, któr? zapewniamy wszelkiego rodzaju programistom i uczestnikom rozproszonej integracji finansowej, aby zrealizowa? ten wspania?y cel.


<<Kup Alaya>>

Co to jest Alaya [ATP]?

Alaya to biznesowa piaskownica i prototyp nowej generacji systemów finansowych. Alaya zajmuje si? dostarczaniem bezpiecznego, wydajnego i skalowalnego zdecentralizowanego ?rodowiska piaskownicy dla programistów, w?z?ów, dostawców danych i innych graczy. Zosta? stworzony, aby zapewni? dost?pn? us?ug? dla rodzimych finansowych DApps w rozproszonych gospodarkach.

Token u?ytkowy ATP jest u?ywany przez u?ytkowników w celu uzyskania dost?pu do mocy obliczeniowej sieci Alaya. Nie ma warto?ci pocz?tkowej dla ATP. Istnieje tylko w sieci Alaya jako system pomiaru zdecentralizowanego systemu i korzystania z us?ug. ATP, podobnie jak inne tokeny u?ytkowe, umo?liwia miarowy i systematyczny koszt transakcji, który jest podstaw? „zaufania”. ATP nie mo?e by? w ?aden sposób wyceniany i s?u?y tylko do pomiaru wewn?trz sieci Alaya.<<Kup Alaya>>

Kto jest za?o?ycielem Alaya [ATP]?


Alaya jest prekursorem platformy PlatON, s?u??c jako ??cznik mi?dzy finansami rozproszonymi a tradycyjnymi. PlatON b?dzie ewoluowa? jako globalna infrastruktura finansowa, chc?ca wspiera? globalne organizacje finansowe, banki centralne i partnerów w integracji finansowej, podczas gdy Alaya jest umieszczana jako eksperyment i prezentacja dla nowatorskich technologii i zdecentralizowanych aplikacji finansowych. Ostatecznie po??cz? si?, tworz?c wielowarstwowe, rozproszone ?rodowisko gospodarcze.

<<Kup Alaya>>

Co sprawia, ?e Alaya jest wyj?tkowa?

Alaya to znacznie wi?cej ni? tradycyjna sie? testowa. Przekszta?ci si? w cyfrow? form? ?ycia zdoln? do samowystarczalno?ci i utrzymania autonomicznej spo?eczno?ci u?ytkowników.

PlatON nie ma ?adnych powi?za? ani zale?no?ci z Alaya. Pomimo tego, ?e korzystaj? z tej samej podstawowej technologii, maj? ró?ne poziomy otwarto?ci i aktywno?ci. Ich trajektorie rozwoju i specjalizacje ró?ni? si?, dziel?c t? sam? wizj? i filozofi?.

W rezultacie Alaya wesz?a do gry jako pierwsza, kieruj?c si? ostro?nymi zasadami i siln? strategi? sieciow?.

<<Kup Alaya>>

Gdzie mo?na kupi? Alaya [ATP]?

Je?li szukasz miejsca na zakup Alaya, najlepszymi gie?dami, z których mo?esz teraz skorzysta?, s? LBank, MEXC, Hoo i Hotbit.

<<Kup Alaya>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ATP za gotówk??

Nie. Alaya jest obecnie niedost?pna do zakupu w walutach fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Alaya.

Jak? rol? w ?yciu Alaya odgrywa LatticeX?

LatticeX Foundation, podobnie jak PlatON, wprowadzi?a Alaya w Singapurze, z tymi samymi ramami prawnymi, zgodno?ci? i wymaganiami architektury open-source. Maj?c na celu stworzenie Internetu danych nowej generacji, LatticeX Foundation dzia?a w czterech obszarach: budowa i eksploatacja infrastruktury rozproszonej, rozproszona sztuczna inteligencja i kryptografia, kompletne us?ugi danych w ca?ym cyklu ?ycia oraz zarz?dzanie gospodark? rozproszon? i tworzenie spo?eczno?ci.

Jaka jest ?ywotno?? Alaya?

Alaya nigdy nie przestanie istnie?. Wszystkie post?py technologiczne, dobra eksperymentalne i standardy zarz?dzania spo?eczno?ci? zostan? najpierw wdro?one na Alaya, aby zapewni? rozwój prawdziwego porz?dku z ogromnej ró?norodno?ci, chyba ?e spo?eczno?? zdecyduje si? go wspólnie zako?czy?.

Od jakich czynników zale?y cena Alaya?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? Alaya.

<<Kup Alaya>>

Oficjalna strona Alaya – https://www.alaya.network/

Alaya Twitter – https://twitter.com/PlatON_Network
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne