Jak i gdzie kupi? AladdinDAO (ALD) ?atwy przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

AladdinDAO wyra?nie stworzy? atrakcyjn? koncepcj?, aby rozwi?za? prawdziwy problem: obfito?? wyborów zwi?zanych z upraw? plonów, która powoduje, ?e regularnych inwestorów parali?uje analityczny parali?. Je?li proces b?dzie przebiega? zgodnie z planem, wzbudzi ciekawo?? ludzi i zarobi znaczn? ilo?? TVL. Poniewa? jednak token nie zosta? jeszcze uruchomiony, nie mo?na przewidzie?, jak? cen? osi?gnie.

<<Kup AladdinDAO>>

O AladdinDAO

AladdinDAO sk?ada si? z grupy weteranów DeFi, wybranych przez tak zwanych ?owców talentów. W momencie debiutu ci ?owcy talentów to mi?dzy innymi Polychain Capital, Alameda Research i CMS. ?owcy talentów nominuj? 80% pierwotnych cz?onków Boule, podczas gdy spo?eczno?? wyznacza 20%. Ka?dy ?owca talentów ma mo?liwo?? zarekomendowania do 5 uczestników Boule. Aby zosta? wybranym, wszyscy kandydaci musz? przej?? przez zdecentralizowany proces zarz?dzania.

Inne zadania obejmuj? strategów, którzy pracuj? nad integracj? technologiczn? platformy algorytmów wydobywania p?ynno?ci. Cz?onkowie Boule Plus s? wsparciem dla cz?onków Boule, których mo?na powo?a? w dowolnym momencie w przysz?o?ci. Aby do??czy? do Boule Plus, musisz postawi? okre?lon? kwot? ALD, poda? zweryfikowany uchwyt na Twitterze i wype?ni? quiz AladdinDAO, aby udowodni?, ?e rozumiesz protokó?.


<<Kup AladdinDAO>>

Co to jest AladdinDAO [ALD]?

AladdinDAO to zdecentralizowana sie?, która wykorzystuje wspólne odkrywanie warto?ci do przenoszenia inwestycji kryptograficznych z firm inwestycyjnych na rynek pomys?ów. W prostym j?zyku angielskim AladdinDAO rozwi?zuje problem asymetrii informacji, pomagaj?c inwestorom detalicznym w filtrowaniu zaszumionych danych. Wiele gospodarstw produkuj?cych plony wymy?li?o wprowadzenie DeFi, ale wiele z nich zgin??o równie szybko, zabieraj?c ze sob? dolary u?ytkowników. AladdinDAO d??y do stworzenia systemu, który pomo?e inwestorom detalicznym w podejmowaniu decyzji, w które gospodarstwa rolne maj? inwestowa?.

Protokó? jest zasadniczo rynkiem trójstronnym, który ??czy projekty DeFi z w?a?cicielami gospodarstw rolnych poszukuj?cych najbardziej godnych zaufania zasobów, które pomog? im znale?? gotówk?. Rada wybiera najlepsze farmy i jest nagradzana tokenami ALD. Ta rada jest znana jako Boule i jest zbiorowym mózgiem AladdinDAO. Jest nagradzana w zale?no?ci od warto?ci wk?adu, która jest mierzona co 14 dni.


<<Kup AladdinDAO>>

Kto jest za?o?ycielem AladdinDAO [ALD]?

AladdinDAO to zdecentralizowana organizacja autonomiczna (DAO) bez za?o?ycieli. Popar?o go kilka znanych osobisto?ci z bran?y kryptograficznej i DeFi, w tym Alameda Research, Polychain Capital, Robert Leshner, Kain Warwick oraz szereg innych funduszy i kluczowych danych dotycz?cych kryptowalut. Jego pierwsi kandydaci do Boule to DeFiDad, znany youtuber DeFi, a tak?e wielu innych za?o?ycieli i inwestorów DeFi.


<<Kup AladdinDAO>>

Co sprawia, ?e AladdinDAO jest wyj?tkowy?

Cz?onkowie Boule s? nagradzani w oparciu o formu??, która uwzgl?dnia rzeczywiste przychody protoko?u, proporcjonalne wyp?aty dostarczane przez ich g?osy, degradacj? czasu i si?? g?osu. Ogólnie rzecz bior?c, im wi?cej osób w Boule zag?osuje za propozycj?, tym mniejsze znaczenie ma ich g?os. Cz?onkowie Boule otrzymuj? wynagrodzenie za g?osowanie Tak w przypadku puli, która jest doskona?a, i Nie w przypadku puli, która nie dzia?a. Dzi?ki temu projektowi cz?onkowie Boule s? zach?cani do g?osowania w sposób etyczny, autonomiczny i z najwy?sz? pasj?. Zach?ty górnicze DAO s? rozdawane co dwa tygodnie.

AladdinDAO opracowa? z?o?on? struktur? zach?t, aby wykorzysta? wiedz? spo?ecze?stwa i stworzy? zdecentralizowan? sie? dodawania warto?ci. Po wst?pnym procesie rekrutacji uczestnicy Boule poddawani s? comiesi?cznym ocenom wyników. Pi?ciu najlepszych cz?onków Boule zostaje awansowanych na ?owców talentów, je?li TVL protoko?u przewy?szy TVL z poprzedniego okresu. Z kolei poszukiwacze talentów biernie czerpi? korzy?ci z wyników rekomendowanych przez nich cz?onków rady. Je?li TVL spadnie poni?ej pewnego progu w porównaniu do poprzedniej kadencji, najni?szych 5 cz?onków rady zostaje usuni?tych, a co najmniej 30 sta?ych cz?onków rady pozostaje.

Za koszt 2000 ALD ka?dy projekt mo?e zosta? w??czony do dzia?a? zwi?zanych z upraw? plonów. Niezb?dna jest zwyk?a wi?kszo?? popieraj?ca propozycj?, a ponad po?owa cz?onków Boule musi g?osowa?. Je?li g?osuje mniej ni? po?owa cz?onków, wniosek musi mie? o 20% wi?cej g?osów „tak” ni? „nie”, aby przej?? dalej. Je?li co najmniej 20% posiadaczy tokenów odrzuci propozycj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, cz?onek Boule mo?e zawetowa? i poprosi? o g?osowanie posiadacza tokena. W tej sytuacji wniosek projektu zostaje odrzucony.

Uczestnicy Boule Plus mog? równie? g?osowa?, aby doda? lub usun?? pule, a tak?e otrzyma? cz??? przydzia?u opcji 2%. Cz?onkowie Boule Plus nie s? karani za b??dne g?osowanie, mimo ?e ich korzy?ci s? znacznie mniejsze.<<Kup AladdinDAO>>

Gdzie mo?na kupi? AladdinDAO [ALD]?

Aby rozpocz??, musisz kupi? jedn? z g?ównych kryptowalut, tak? jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) lub Tether (USDT). Je?li szukasz miejsca do zakupu AladdinDAO, najlepszymi gie?dami, których mo?esz teraz u?y?, s? Gate.io, AOFEX, CoinW, MEXC i Uniswap (V2).

<<Kup AladdinDAO>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? ALD za gotówk??

Nie. AladdinDAO jest obecnie niedost?pny do zakupu przy u?yciu walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na AladdinDAO.

Jak zabezpieczony jest AladdinDAO [ALD]?

ALD b?dzie tokenem Ethereum ERC-20. Certik i PeckShield przeprowadzili niezale?ne audyty projektu. ERC-20 to standard, którego przestrzega wi?kszo?? nowych tokenów, gdy s? publikowane w sieci Ethereum. Ethereum jest jednym z najcz??ciej u?ywanych blockchainów i jest platform? wybieran? przez DAO, takie jak AladdinDAO. Technika konsensusu „proof-of-work” zapewnia jej bezpiecze?stwo, wymagaj?c od górników wydobywania dodatkowego eteru. Blockchain Ethereum jest zabezpieczony i zweryfikowany przez sie? zdecentralizowanych w?z?ów.

Od jakich czynników zale?y cena sieci AladdinDAO [ALD]?

Wp?ywy i wyp?ywy z gie?dy, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które wp?ywaj? na cen? i kapitalizacj? rynkow? AladdinDAO.

<<Kup AladdinDAO>>

Oficjalna strona AladdinDAO – https://aladdin.club/

AladdinDAO Twitter – https://twitter.com/AladdinDAO

AladdinDAO Medium – https://aladdindao.medium.com/


Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne