Jak i gdzie kupi? Akropolis (AKRO) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Akropolis chce zapewni? swoim klientom mo?liwo?? ustanowienia nowych protoko?ów DeFi, a tak?e rozszerzenia ich zasobów kryptograficznych, umo?liwiaj?c im administrowanie pakietem aplikacji DeFi Dapps.

Dzieje si? tak, poniewa? ka?dy protokó? lub Dapp opracowany na AkropolisOS dzia?a jako Autonomiczna Organizacja Finansowa (AFO), co oznacza, ?e mo?e dzia?a? bez udzia?u osób trzecich.

<<Kup Akropolis>>

O Akropolu

Akropolis to oprogramowanie, które pozwala programistom tworzy? zdecentralizowane aplikacje (dapps), które zapewniaj? konsumentom us?ugi finansowe oparte na kryptowalutach.

W rezultacie Akropolis ma na celu stworzenie podstaw dla ró?nych zdecentralizowanych narz?dzi finansowych (DeFi), z których wszystkie dzia?aj? na tej samej podstawie akropolisOS. Protoko?y dla us?ug oszcz?dno?ciowych, kredytowych i inwestycyjnych to przyk?ady dappów wspieranych przez architektur?.

Z drugiej strony dapps Akropolis s? tworzone za pomoc? kodu i zarz?dzane przez wspólnoty autonomiczne, zamiast posiadania centralnej organizacji zarz?dzaj?cej i zapewniaj?cej dost?p do tych us?ug.

Oznacza to, ?e u?ytkownicy musz? posiada? i postawi? natywn? monet? Akropolis, AKRO, aby g?osowa? na modyfikacje protoko?u. Ka?dy mo?e zarobi? AKRO, daj?c p?ynno?? protoko?om i dappom opracowanym na AkropolisOS.


<<Kup Akropolis>>

Czym jest Akropolis [AKRO]?

Akropolis to zdecentralizowany protokó? finansowy oparty na Ethereum, którego celem jest stworzenie niezale?nego ?rodowiska finansowego do oszcz?dzania i zwi?kszania pieni?dzy, w tym poprzez po?yczki i po?yczki. AkropolisOS, platforma do budowania nastawionych na zysk zdecentralizowanych organizacji autonomicznych, Sparta, platforma do niezabezpieczonego finansowania, oraz Delphi, agregator upraw i narz?dzie do u?redniania kosztów w dolarach, to mi?dzy innymi oferowane przez ni? towary.

AKRO, token ERC-20, jest u?ywany przez projekt do zarz?dzania protoko?em w ca?ej gamie produktów.


<<Kup Akropolis>>

Kim s? za?o?yciele Akropolu [AKRO]?

Za?o?ycielka Ana Andrianova za?o?y?a Akropolis w 2017 roku, a Kate Kurbanova do??czy?a jako wspó?za?o?ycielka.

Przed wspó?tworzeniem i pe?nieniem funkcji dyrektora generalnego Akropolis, Andrianova wspó?tworzy?a i pe?ni?a funkcj? dyrektora zarz?dzaj?cego Apiro Capital, firmy zarz?dzaj?cej funduszami opartej na danych i technologii, a tak?e za?o?y?a firm? doradcz? typu private equity Sirin Capital. Posiada dalsze do?wiadczenie inwestycyjne jako doradca finansowy w Lehman Brothers. Kurbanova konsultowa?a si? równie? z The Bee Token, Web3 Foundation, Tenzorum i OpenMaker.

Kurbanova do??czy?a do Akropolis jako konsultant ds. marketingu w styczniu 2018 r. i zosta?a formalnie zatrudniona na pe?en etat w czerwcu 2018 r., kiedy zosta?a doceniona za swój wk?ad w dzia?alno?? firmy, wyznaczaj?c j? na wspó?za?o?yciela. Kurbanova by?a wcze?niej szefem analityki w Cindicator, firmie zajmuj?cej si? wywiadem kryptograficznym, gdzie opracowa?a narz?dzia i techniki badawcze, a tak?e by?a wspó?autorem wersji tokena CND i bia?ej ksi?gi firmy. Pracowa?a równie? ze Svandis jako przewodnik spo?eczno?ci i produktu.

<<Kup Akropolis>>

Co sprawia, ?e Akropolis jest wyj?tkowy?

Firma og?osi?a w sierpniu 2020 r., ?e skupi?a si? na stworzeniu fundamentalnych podstaw dla takiego systemu, uruchamiaj?c AkropolisOS, który pozwoli na szybkie tworzenie puli kapita?u for-profit.

AkropolisOS to modu?owa platforma Solidity do tworzenia i kontrolowania puli przydzielonych kapita?ów, które s?u?? jako podstawa struktur Sparta i Delphi, z których ta ostatnia zapewnia dost?p do niezabezpieczonych po?yczek. Akropolis twierdzi, ?e w przeciwie?stwie do innych protoko?ów DeFi, jej produkty zmniejszaj? ryzyko zwi?zane z tymi po?yczkami, oferuj?c zach?ty sieciowe w postaci AKRO tym, którzy dokonuj? dok?adnej oceny ryzyka.

W grudniu 2018 roku firma ujawni?a kilka szczegó?ów dotycz?cych swojej strategii biznesowej, deklaruj?c, ?e skupi si? na tworzeniu sieci partnerów finansowych i klientów, rozwijaniu relacji technologicznych i akademickich oraz rozbudowie ekosystemu Akropolis. Posiada równie? du?? liczb? AKRO, które b?d? wykorzystywane do dzia?a? wewn?trznych, takich jak marketing i nawi?zywanie partnerstw.

<<Kup Akropolis>>

Gdzie kupi? Akropolis [AKRO]?

AKRO zosta?o pocz?tkowo uruchomione na Huobi Global, ale teraz mo?na je kupi? mi?dzy innymi na Binance, MXC.COM, KuCoin i Uniswap (V2). AKRO mo?na wymienia? na waluty fiducjarne, takie jak dolar ameryka?ski, kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) i Ether (ETH), a tak?e stablecoiny, takie jak Tether (USDT) i USD Coin (USDC)

<<Kup Akropolis>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AKRO za gotówk??

Nie. Nie ma mo?liwo?ci zakupu AKRO za gotówk?. Mo?esz jednak wykorzysta? rynki takie jak LocalBitcoins, aby najpierw naby? BTC, a nast?pnie doko?czy? pozosta?e procedury, przenosz?c swoje BTC do odpowiednich wymienników AltCoin.

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje sie? Akropolis?

Token regulacyjny AKRO jest u?ywany przez us?ugi Akropolis w celu ochrony systemu. Transakcje AKRO wykorzystuj? proces konsensusu Ethereum blockchain, aby zweryfikowa? wszelkie dane w ?a?cuchu jako token ERC-20. Przy konsensusie PoW górnicy konkuruj? ze sob? o wprowadzenie dodatkowych bloków do ?a?cucha bloków, a dziennik musi zosta? potwierdzony przez wi?kszo?? w?z?ów w sieci, zanim b?dzie mo?na go przes?a?.

Od jakich czynników zale?y cena AKRO?

Wp?ywy i wyp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? AKRO.

<<Kup Akropolis>>

Oficjalna strona Akropolis – https://akropolis.io/

Akropolis Reddit – https://reddit.com/r/AkropolisIO

Akropolis Twitter – https://twitter.com/akropolisio

Akropolis Medium – https://medium.com/akropolis
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne