Jak i gdzie kupi? Akropolis (AKRO) Prosty przewodnik krok po kroku

Avatar

Opublikowany

włączony

Akropolis chce zapewni? swoim klientom mo?liwo?? opracowywania nowych protoko?ów DeFi, a tak?e budowania ich zasobów kryptograficznych, umo?liwiaj?c im administrowanie pakietem aplikacji DeFi. Dzieje si? tak dlatego, ?e ka?dy protokó? lub dapp stworzony na AkropolisOS dzia?a jako Autonomiczna Organizacja Finansowa (AFO), co oznacza, ?e mo?e dzia?a? bez udzia?u osób trzecich.

AFO to nale??ce do cz?onków organizacje finansowe, które dzia?aj? jako firmy, ale bez potrzeby hierarchicznej administracji. S? zbudowane w sieci rozproszonej.

<<Kup Akropolis>>

O Akropolu

Akropolis zosta? zaplanowany jako rozproszony fundusz oszcz?dno?ciowo-emerytalny, w odpowiedzi na „nadchodz?c? apokalips? deficytu emerytalnego” wynikaj?c? z ostatecznego za?amania si? pa?stwowych systemów emerytalnych w inauguracyjnym og?oszeniu. Jednak firma og?osi?a w sierpniu 2020 r., ?e skupi?a si? na zbudowaniu fundamentalnych podstaw takiego systemu, uruchamiaj?c AkropolisOS, który umo?liwi?by szybkie wdro?enie puli kapita?u nastawionego na zysk.

Akropolis rozpocz?? z zamiarem utworzenia rozproszonego funduszu oszcz?dno?ciowo-emerytalnego, ale przekszta?ci? si? w znacznie wi?cej. Na pocz?tek platforma AkropolisOS, która umo?liwia projektantom tworzenie protoko?ów finansowych, dApps i DAO.

Ca?y zestaw narz?dzi umo?liwia budowanie zdecentralizowanych rozwi?za? finansowych opartych na inteligentnych kontraktach. Deweloperzy mog? wykorzystywa? AkropolisOS do tworzenia platform, które pozwalaj? u?ytkownikom inwestowa?, po?ycza?, oszcz?dza? i czerpa? zyski z posiadanych przez nich zasobów kryptowalut. Wymy?li? nawet sposób na udzielanie niedostatecznie zabezpieczonych po?yczek, co jest nowatorskim podej?ciem do DeFi.

Dzia?a poprzez tworzenie i kontrolowanie puli kapita?owych zarz?dzanych przez DAO. Pule kapita?owe mo?na utworzy?, aby zapewni? dowolny wynik finansowy.

Grupy po?yczkowe, pule oszcz?dno?ciowe, pule ubezpieczeniowe, pule funduszy emerytalnych, pule inwestycji grupowych i wszelkie inne pule finansowe, o których mo?na pomy?le?, nale?? do tej kategorii. Cz?onkowie puli DAO otrzymuj? wynagrodzenie za zapewnianie p?ynno?ci, stawianie na oferowanie po?yczek i g?osowanie w puli.

<<Kup Akropolis>>

Czym jest Akropolis [AKRO]?

Akropolis to zdecentralizowany protokó? finansowy oparty na Ethereum, który ma na celu oferowanie niezale?nego ekosystemu finansowego do oszcz?dzania i zwi?kszania bogactwa, w tym poprzez po?yczki i po?yczki. AkropolisOS, platforma do tworzenia nastawionych na zysk zdecentralizowanych organizacji autonomicznych, Sparta, sie? finansowania bez zabezpiecze?, oraz Delphi, integrator rolnictwa plonów i narz?dzie do u?redniania kosztów w dolarach, nale?? do oferowanych przez ni? towarów.

AKRO, token ERC-20, jest u?ywany przez projekt do zarz?dzania protoko?em w ca?ej gamie produktów.

Akropoli zosta?o pocz?tkowo og?oszone w marcu tego roku, z planami wdro?enia w sieci g?ównej Ethereum w czerwcu 2020 roku.

<<Kup Akropolis>>

Kim jest za?o?yciel Akropolis [AKRO]?

Ana Andrianova za?o?y?a Akropoli w 2017 roku, a Kate Kurbanova uczestniczy?a pó?niej jako wspó?za?o?ycielka.

Andrianova by?a wspó?za?o?ycielk? i dyrektorem zarz?dzaj?cym Apiro Capital, firmy zarz?dzaj?cej maj?tkiem opartej na danych i technologii, a tak?e uruchamia?a firm? doradcz? w zakresie kapita?u wysokiego ryzyka Sirin Capital, zanim za?o?y?a Akropolis i pe?ni?a funkcj? jej dyrektora generalnego. Pracowa?a równie? jako mened?er ds. maj?tkowych w Lehman Brothers oraz jako badacz banków inwestycyjnych na rynkach rozwijaj?cych si? dla Emergent Asset Management, gdzie odpowiada?a za strategi? venture capital. Kurbanova dzia?a?a równie? jako konsultant dla The Bee Token, Web3 Foundation, Tenzorum i OpenMaker.

Kurbanova do??czy?a do Akropolis jako doradca w styczniu 2018 roku i zosta?a zatrudniona na pe?en etat w czerwcu 2018 roku, zdobywaj?c tytu? wspó?za?o?yciela za swój wk?ad w projekt. Kurbanova by?a wcze?niej szefem analityki w Cindicator, firmie zajmuj?cej si? wywiadem dotycz?cym kryptowalut, gdzie budowa?a narz?dzia i techniki analityczne oraz by?a wspó?autorem koncepcji tokena CND i bia?ej ksi?gi firmy. Pracowa?a równie? ze Svandis jako doradca ds. spo?eczno?ci i produktu.

<<Kup Akropolis>>

Co sprawia, ?e Akropolis jest wyj?tkowy?

DeFi oferuje teraz doskona?e perspektywy zysku dzi?ki obstawianiu, hodowli plonów i zapewnianiu p?ynno?ci. Z drugiej strony, zró?nicowane protoko?y DeFi zapewniaj? ró?ne opcje tworzenia plonów i hodowli, co mo?e by? myl?ce dla nowicjuszy DeFi i tych, którzy nie maj? czasu na nad??anie za najnowszymi osi?gni?ciami.

Akropolis ??czy ró?norodne zbiory upraw i generuj?cych plony w jeden interfejs, rozwi?zuj?c kluczow? kwesti? dla nowych u?ytkowników DeFi: prosty i przyjazny dla u?ytkownika interfejs z jasnymi i prostymi informacjami.

Inn? przydatn? funkcj? jest mo?liwo?? wdro?enia techniki automatycznego u?redniania kosztu dolara (DCA) w pulach aktywów/p?ynno?ci, która jest skierowana do inwestorów d?ugoterminowych. Poniewa? wszystkie fundusze s? ??czone i grupowane w celu minimalizacji wydatków na gaz, Akropolis obni?a koszty operacyjne takich przedsi?biorstw.

Nieustannie aktualizujemy i wprowadzamy bardziej przyjazne dla u?ytkownika funkcje w oparciu o wk?ad spo?eczno?ci i najlepsze praktyki w bran?y. Akropolis przywi?zuje równie? du?? wag? do projektowania UI/UX, aby by? ?atwy i zrozumia?y dla u?ytkowników ko?cowych (pocz?tkuj?cych lub profesjonalistów).

AkropolisOS to elastyczny system Solidity do budowy i zarz?dzania zdecentralizowanymi pulami finansowymi. Jest podstaw? platform Sparta i Delphi, przy czym ta pierwsza umo?liwia dost?p do niezabezpieczonych po?yczek. W przeciwie?stwie do innych protoko?ów DeFi, Akropolis twierdzi, ?e jej produkty ?agodz? ryzyko zwi?zane z tymi po?yczkami, nagradzaj?c cz?onków spo?eczno?ci AKRO za dostarczenie odpowiedniej oceny ryzyka.

W grudniu 2018 r. firma ujawni?a kilka szczegó?ów dotycz?cych swojego biznesplanu, stwierdzaj?c, ?e skoncentruje si? na powi?kszaniu grona partnerów instytucjonalnych i klientów, rozwijaniu relacji technologicznych i akademickich oraz rozszerzaniu ekosystemu Akropolis. Posiada równie? du?? liczb? AKRO, które b?d? wykorzystywane do dzia?a? wewn?trznych, takich jak marketing i tworzenie partnerstw.

<<Kup Akropolis>>

Gdzie kupi? Akropolis [AKRO]?

AKRO pojawi?o si? na kilku gie?dach kryptowalut, jednak w przeciwie?stwie do innych g?ównych kryptowalut nie mo?na go kupi? bezpo?rednio za walut? fiducjarn?. Jednak nadal mo?esz naby? t? walut?, kupuj?c najpierw Bitcoin, Ethereum lub USDT z dowolnej znacz?cej gie?dy, a nast?pnie przenosz?c si? na gie?d?, która handluje t? monet?. W tym po?cie szczegó?owo przedstawimy Ci sposoby zakupu AKRO.

Aby rozpocz??, musisz kupi? jedn? z g?ównych kryptowalut, tak? jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) lub Tether (USDT). Wybierzemy gie?d? Binance, poniewa? jest to jedna z najpopularniejszych gie?d kryptograficznych akceptuj?cych fiat.

Akropolis AKRO jest równie? dost?pny na ró?nych platformach innych ni? Binance. Te renomowane platformy to Bittrex, Poloneix, huobi, gate.io i coinbase.

<<Kup Akropolis>>

Cz?sto Zadawane Pytania

Czy mo?na kupi? AKRO za gotówk??

Nie. Akropolis jest obecnie niedost?pny do zakupu za pomoc? walut fiducjarnych na ?adnej z obs?ugiwanych gie?d. Mo?esz jednak kupi? Bitcoin za walut? fiducjarn?, a nast?pnie zamieni? go na Akropolis.

Czym dok?adnie jest ?eton Akropolis?

Platforma Akropolis jest zarz?dzana i zarz?dzana przez token AKRO, który jest kryptowalut?. Ka?dy, kto jest w?a?cicielem AKRO, ma mo?liwo?? g?osowania na sugestie, które zmieni? regulamin sieci.

Od jakich czynników zale?y cena sieci Akropolis [AKRO]?

Wp?ywy i wyp?ywy gie?dowe, zmiany techniczne i fundamentalne, cykl informacyjny i ogólny klimat gospodarczy to zmienne, które maj? wp?yw na cen? i kapitalizacj? rynkow? Akropolis.

<<Kup Akropolis>>

Oficjalna strona Akropolis – https://delphi.akropolis.io/

Akropolis Twitter – https://twitter.com/akropolisio

Akropolis Medium – https://medium.com/akropolisCrypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne